A jogrendszer egy adott időben és adott térben létező, adott államban konkrétan érvényesülő jogi normákat jelenti. A jogrendszer a jogi normák teljes összességét tartalmazza és rendszerszerűen összefüggő megjelenését. Egyik szabály se mondhat ellent a másiknak, ha mégis, akkor jogszabály-kollízióról beszélünk. A jogi dogmatika célja a jogi fogalmak jelentéstartalmának feltárása, a jogi fogalmak közötti viszony meghatározása s egy átfogó fogalmi rendszer kiépítése. Nemzeti jognak is szokás nevezni. A nemzetközi jog alapvetően a szuverén államok megállapodásán alapul és szabályozza a nemzetközi szervezetek pl. ENSZ jogállását is.
A jogágak az azonos típusú társadalmi viszonyokat azonos jogi módszerekkel szabályozó jogi normák összességei, a jogágazatok pedig meghatározott jogágakat összefogó nagyobb egységek. 

Alapjogágazatok: közjog-magánjog

A közjog vertikális felépítésű, az államszervezet működését, az államéletet illetve az állam-állampolgári viszonyrendszert feltétlen érvényesülést igénylő alapvetően imperatív szabályokkal rendezi. A közjog közérdek joga. Alapvető részei:

  1. Alkotmányjog: az állampolgári alapjogokra és kötelezettségekre, az államszervezet felépítésének alapelemeire vonatkozó jogág
  2. Közigazgatási jog: Az állami végrehajtó hatalom működését szabályozó jogág
  3. Büntetőjog: a legalapvetőbb társadalomra veszélyes cselekményeket szankcionáló jogág

A magánjog az állampolgárok és szervezeteik mellérendelt ún. autonóm struktúrájú vagyoni és személyi viszonyt is szabályozza, mint horizontális alapjogágazat. A magánérdek elsődlegességén alapul, alapvető szerepet kapnak a jogalanyok önállósága, akarata és ezért gyakoriak a diszpozitív jogszabályok. A magánjog önállósult szakjoga a kereskedelmi jog, amelyet az utóbbi időben gyakran neveznek gazdasági jognak, vállalati jognak is.

Másodlagos jogágak, amelyek vegyesen tartalmaznak horizontális és vertikális részeket: pl. pénzügyi jog, munkajog, fogyasztóvédelem joga, médiajog, sportjog.

Nemzetközi magánjog rendezi, hogy nemzetközi természetű jogvita esetén mely ország jogát kell alkalmaznia. Nem tartozik sem a horizontális, sem a vertikális felépítésűek közé.