Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv alapján készülő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a tervezett intézkedéseket a horizontális célokat, és az érvényesítendő elveket az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel összhangban, az uniós irányelveknek és hazai jogszabályoknak, és a korábbi gyakorlatnak megfelelően biztosítja.
  • A fenntarthatóság (környezeti, társadalmi, gazdasági) feltételeinek biztosítása.
  • Az esélyegyenlőség biztosítása (a nők, a fogyatékossággal élő emberek és a omák esetében is).
  • A (társadalmi és területi) kohézió erősítése.

Prioritások:

Az azonosított szükségletekre és fejlődési potenciálokra, valamint figyelembe véve a fenti közösségi fejlesztési irányokat, Magyarországon az agrárium és a vidékfejlesztés nemzeti fejlesztési irányai (prioritásai) az alábbiak:
  1. A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése
  2. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség, a piacorientált szemlélet elterjedésére
  3. A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősítése
  4. A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
  5. Helyi közösségek fejlesztése

I.prioritás:

A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése
Hét beavatkozási akció szolgálja ezt a prioritást: I/1. Megújuló energiaforrások, I/2. Technológiai fejlesztés, I/3. Állattenyésztés, I/4. Élelmiszer-feldolgozás, I/5. Kertészet , I/6. Birtokrendezés,
I/7. Vízgazdálkodás, belvízvédelem  

II.prioritás:

A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek  megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség és a  piacorientált szemlélet elterjedésére
Három beavatkozási akció szolgálja ezt a prioritást: II/1. Korstruktúra javítása, II/2. Innováció és piaci orientáció a termékpályás szerveződések mentén , II/3. Tudásalapú vidéki társadalom  

III. prioritás:

A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak  erősítése
Négy beavatkozási akció szolgálja ezt a prioritást: III/1. Erdészet, III/2. Környezetkímélő gazdálkodási módszerek, III/3. Kedvezőtlen Adottságú Területek, III/4. Állatjóléti előírások

IV.prioritás:

A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
Három beavatkozási akció szolgálja ezt a prioritást: IV/1. Vidéki vállalkozásfejlesztés, IV/2. Falumegújítás, IV/3. Integrált kistelepülési szolgáltató terek

V.prioritás:

Helyi közösségek fejlesztése
A több vidéki településre kiterjedő (kistérségek) belső erőforrások mozgósítása, a helyi népesség összetartozásának erősítése miatt fontos, hogy bizonyos fejlesztéseket közös érdekből együttes elhatározással valósítsanak meg. Ez a fejlesztési irány alapvetően a negyedik nemzeti fejlesztési irány megvalósítását szolgálja.