A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott törzsbetétekből álló, törzstőkével alakuló gazdasági társaság, amelynél a tagok felelőssége a társasággal szemben törzsbetéteik szolgáltatásra és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki.

 • a társaság kötelezettségeiért a tag nem fele
 • egy vagy több tag alapíthatja
 • az alapítók lehetnek természetes vagy jogi személyek
 • a társaság tagjait nem szabad nyilvános felhívás alapján gyűjteni
 • a társasági szerződésben az általánosan előírtakon túl meg kell határozni:
  • a törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát
  • a hátralékos (be nem fizetett) pénzbetétek befizetéseinek módját és határidejét
  • szavazati jog mértékét és a szavazategyenlőség esetén követendő eljárást
  • az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén az ügyvezetés és képviselet, valamint a cégjegyzés módját
  • felügyelő-bizottság kötelező létrehozása esetén az első felügyelő-bizottság tagjait
  • a könyvvizsgáló kötelező választása esetén az első könyvvizsgálót
  • továbbá szükség szerint rendelkezni kell:
   • a nem pénzbeni betétekről
   • a tagok terhelő egyéb vagyoni értékű szolgáltatásokról
   • a taggyűlés feljogosításáról pótbefizetés előírására
   • jogutódlás esetén az üzletrész átszállásának és felosztásának a kizásáról
   • az üzletrész bevonásának megengedéséről
   • valamennyi tag feljogosításáról az ügyvezetésre és a képviseletre
   • az ügyvezetők képviseleti jogának korlátozásáról
   • a felügyelő-bizottság létrehozásáról
   • a könyvvizsgáló választásáról

A társaság törzstőkéje

 • min 500 eFt
 • egy törzsbetét min. 100 eFt
 • a pénzbetétek összege alapításkor min 30%
 • a cégbejegyzéshez min a felét be kell fizetni a törzstőkének (pénzbeni), az apport teljes egészét rendelkezésre kell bocsátani
 • a hátralékos befizetéseket legkésőbb 1 éven belül kell befizetni

A korlátolt felelősségű társaság belső szervezete

 • a taggyűlés: a társaság legfőbb szerve, mely dönthet a Kft. más szerveinek hatáskörébe tartozó kérdé- sekről. Évente min egyszer össze kell hívni, dönt minden a társasággal kapcsolatos kérdésben. (mérleg megállapítása, nyereség felosztása, pótbefizetés elrendelése, a társasági szerződés módosítása)
 • az ügyvezetők:
  • képviselik a társaságot
  • gondoskodnak a társaság üzleti könyveinek szakszerű vezetéséről
  • felelnek a cégbíróságnak bejelentett adatokért
 • a felügyelő-bizottság:
  • megválasztása 20 mFt feletti törzstőke vagy 25 főt meghaladó tagság vagy 200 fő feletti
  • alkalmazott esetén kötelező
  • min 3 főből áll
  • a taggyűlés választja
  • csak 2/3-os szavazati többséggel hívhatók vissza a tagjai
 • a könyvvizsgáló