A vidékfejlesztés a CAP (vidékpolitika közös agrárpolitikában) második pillére. Négy vezérelve: a multifunkcionalitás elve, multiszektoralitás elve, hatékonyság kritériumrendszere, egységes szabályozás keretének megteremtése.

1. A multifunkcionalitás:

(Többféle feladatot ellátó, vállaló) elvével azt kívánják elérni, hogy a gazdák megfelelő ellenszolgá1tatást kapjanak azért a sokoldalú tevékenységért (például: vidéki kulturális örökség megőrzése), amelyet a fogyasztók és a társadalom általános elvárásainak teljesítésért végeznek, miközben egyes alternatív jövedelemforrásokat is fel kell tárni

2. A multiszektoriális:

(A tevékenységi kör más szektorok, ágazatok, tevékenységek irányába való terelése) elv értelmében támogatni kell a vidéki térségek gazdaságát új jövedelem és foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével, vidéki szolgá1tató ágazatok létrehozásával és további bővítésével, valamint a tájkép, a vidéki kulturális örökség megőrzésében való érdekeltség megteremtésével.

3. A hatékonyságot többek között:

  • a stratégiai programok integrá1t végrehajtásával,
  • az érvényben levő jogszabá1yok további egyszerűsítésével,
  • a rendelkezésre álló financiá1is eszközök lehető legnagyobb mértékű
  • koncentrációjának megteremtésével,
  • valamint a "helyi szinten" elvégzett felvilágosító munkával lehet
    legkönnyebben érvényesíteni.

4. Az új politika egyik legfontosabb újdonsága:

Az, hogy a "vidéki térségfejlesztés" körében érvényben lévő szabá1yokat egységes keretbe foglalja össze, amely elveiben három jelentős stratégiai célt követ:

  • A vidéki térségek "szívét-lelkét" jelentő életképes és fenntartható mező- és erdőgazdá1kodás támogatása,
  • A fenntartható fejlődést szolgá1ó koncepciók kidolgozása azon területi gazdasági és szociális feltételek megteremtésére, amelyek a vidéki térségek lélekszámának stabilizá1ásához nélkülözhetetlen feltételt jelentenek (népesség eltartó- és megtartó képesség növelése),
  • A környezet, a tájkép és a természeti örökség megőrzése és javítása.