A részvénytársaság előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakuló gazdasági társaság. A tagok (részvényesek) felelőssége a társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel.

Főbb jellemzői

 • tőkeegyesítéssel jön létre, emiatt nagy tőkét képes összegyűjteni, a Rt-k az üzleti élet meghatározó tényezői lehetnek
 • a modern piacgazdaság legéletképesebb és legrugalmasabb társasági formája
 • nemzetközi mértékben is képes működni

Alapítása történhet

1. zártkörű alapítás (alapító okirat)

 • a részvények nyilvános forgalombahozatalára nem kerül sor, az alapítók a társaság összes részvényét maguk jegyzik és vásárolják (NINCS alapítási tervezet, részvényjegyzés és alakuló közgyűlés)

2. nyilvános alapítás (alapszabály)

 • részvényjegyzés útján az alapítók által kibocsátott alapítási tervezetben meghatározott módon

A Rt. alapítója az alapítási tervezet kibocsátója. Az alaptőke nyilvános alapítás esetén nem lehet kevesebb 20 mFt-nál, zártkörű alapításnál 5 mFt-nál; a pénzbeli hozzájárulás min 30%, de legalább 5 mFt.

Az alapítási tervezet tartalmazza

 • név, székhely, tevékenységi kör, időtartam
 • az alaptőke tervezett nagyságát
 • a részvényesek számát és névértékét ill különböző részvényfajták kibocsátás esetén azok megnevezését és a hozzájuk tartozó jogokat
 • a részvényjegyzésre vonatkozó adatokat (időpont, hely)
 • az alapítókat megillető jogokat (pl. az első 3 évben az igazgatóság tagjainak kijelölése)
 • az apport tárgyát, értékét, az ellenében járó részvények számát
 • az apportot szolgáló nevét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét
 • a túljegyzés esetén követendő eljárást
 • az alakuló közgyűlés összehívásának módját, a részvényjegyzés helyét és időtartamát

Az alakuló közgyűlés

 • sikeres jegyzés esetén 60 napon belül össze kell hívni
 • határozat képes, ha az alaptőke több mint 50%-át jegyző részvényes jelen van
 • a részvényeseknek ki kell egészíteni a befizetett összeget úgy, hogy a min 10 mFt ill a 30%-os pénzbeni befizetés megvalósuljon
 • főbb feladatai
  • a részvényjegyzés eredményességének értékelése
  • a társaság megalakulásának elhatározása, kimondása
  • az alapszabály megállapítása, elfogadása
  • az első igazgatóság, felügyelő-bizottság, könyvvizsgáló megválasztása

A részvénytársaság szervezeti felépítése

 • közgyűlés
 • igazgatóság
 • felügyelő-bizottság
 • könyvvizsgáló

Közgyűlés

 • az Rt. legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll
 • hatásköre
  • az alapszabály, az alaptőke, a részvény fajtákhoz tartozó jogok megváltoztatása
  • az Rt. egészét, mint szervezetet érintő döntések
  • az igazgatóság, a felügyelő-bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása
  • a mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása
  • döntés kötvény kibocsátásról, egyéb a törvény vagy az alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekről
 • évente min egyszer össze kell hívni
 • határozatképes, ha a szavazati jogot biztosító részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van

Részvényesek

 • joguk van osztalékra
 • megszűnés esetén a felosztható vagyonból részvényeik arányában részesedés illeti meg őket
 • joguk van a közgyűlésen részt venni, kérdezni, észrevételt tenni és a szavazati joggal rendelkező részarány alapján indítványt tenni és szavazni
 • kezdeményezhetik valamely téma közgyűlés elé vitelét, az üzletvezetés megvizsgálását a felügyelő-bizottságnál a jogsértő közgyűlési határozat felülvizsgálatát
 • részvényeiket átadhatják

Részvények fajtái