A belügyminiszter kapcsolata a helyi önkormányzatokkal
A miniszterek közül a belügyminiszternek van legintenzívebb kapcsolata az önkormányzati igazgatással. A Kormány az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzést a belügyminiszter közreműködésével látja el. (Alkotmány 35.§ (1) d)
Az Alkotmány mellett az Ötv. az alábbiak szerint szabályozza a belügyminiszter helyi önkormányzatokhoz kapcsolódó feladat –és hatáskörét.(Ötv. 96.§)
•előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket
•kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását
•közreműködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a főpolgármester, a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal tevékenységét érintő jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei és egyedi állami döntések tervezeteinek előkészítésében
•összehangolja a helyi önkormányzatok működésével összefüggő településfejlesztés, valamint a megyei önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait
A belügyminiszter önkormányzatokkal kapcsolatos teendőit tovább részletezi a 150/2002. (VII.2.) Korm. rendelet, mely szerint feladatai még:
•meghatározott igazgatási területeken az államigazgatási feladat ellátás szakmai szabályainak meghatározása
•az önkormányzati szervezeti rendszer keretei között ellátott államigazgatási feladatok ellenőrzésének összehangolása
•az önkormányzati érdekszövetségekkel való kapcsolattartás
•a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok irányítása
•a közigazgatási hivatalok és területi szervek közötti kapcsolatok összehangolása a több ágazatot érintő döntések végrehajtása céljából
•a megye- ill. A főváros közigazgatási határán túl terjedő közigazgatási feladatokkal kapcsolatosan a kormányzati döntések végrehajtásában való közreműködés a közigazgatási hivatalok útján
•a helyi önkormányzati képviselők jogállásával, vmint a helyi önkormányzatok társulásával kapcsolatos jogi szabályozás előkészítése
•a közterület-rendészethez kapcsolódó jogi szabályozás előkészítése
•a polgármesterek és jegyzők katasztrófavédelmi felkészítésében való közreműködés.
A belügyminiszternek a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatkörei:
•a pénzügyminiszterrel együttesen ellátja a központi költségvetés előkészítéséből, végrehajtásából, valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzatokat érintő kormányzati teendőket;
•közreműködik a helyi önkormányzatok tulajdonát, vagyoni helyzetét érintő állami döntések előkészítésében
•kialakítja az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozását
•összehangolja a helyi önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait
•részt vesz a helyi önkormányzatok gazdálkodása pénzuügyi szabályozása kidolgozásában
•közreműködik az ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintő részének kidolgozásában
•elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek megvalósulását, összhangban az országos célkitűzésekkel, további kialakítja a településfejlesztéssel kapcsolatos országos szakmai követelményeket
•közreműködik a települési önkormányzatokat érintő területfejlesztési és területrendezési feladatok településfejlesztési feladatokkal való összehangolásában.
A miniszterek kapcsolata a helyi önkormányzatokkal
A miniszterek közvetlenül érintkeznek az önkormányzati igazgatással. E mellett az Ötv. rendezi a miniszterek és a helyi önkormányzatok kapcsolatát. (Ötv. 97.§) A miniszter:
•Rendeletben határozza meg a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, főjegyző, a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője államigazgatási feladatai ellátásának szakmai szabályait és ellenőrzi azok érvényesülését. (a tv. Felsorolásából hiányzik a polgármesteri hivatal ügyintézője)
•Rendeletben szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások betartását
•A fenti pontokban említett ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az ellenőrzés tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja az illetékes közigaazgatási hivatal vezetőjét
•Tájékoztatja a helyi önkormányzatot a központi ágazatpolitikai célokról, szabályozási eszközökről, és biztosítja számukra az ágazati feladatok ellátásához szükséges információt.
•A helyi önkormányzatoktól –ágazati feladatai körében- adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az önkormányzat köteles teljesíteni.
•Az állami költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a helyi önkormányzat részére pénzügyi támogatást nyújthat.