1. Kapcsolatfelvétel:
  Az ügyfél, vagy a bank keresi a kapcsolatot.
  Kapcsolatfelvételi módok:
  • Közvetlen kapcsolatfelvétel:
   Megkeresés egy leszűkített körben. Meghatározott hitelek, projektek miatt veszik fel a kapcsolatot.
  • Közvetett kapcsolatfelvétel:
   Reklámokon, szórólapokon keresztül mutatják be a bankot, vagy a terméket.
 2. A bank ismerteti a hitelnyújtás normatív feltételeit:
  • Saját tőke, tőkeforrás:
   A bank ismerteti a hitelnyújtáshoz szükséges saját tőke, vagy tőkeforrás összegét, vagy mértékét.
  • Kamat megfizetése:
   A hitelfelvevő kötelezettséget vállal a hitelintézet által meghatározott kamatok megfizetésére. A kamat mértékét, számítási módját és esedékességét a bank egyoldalúan határozza meg és ismerteti leendő ügyfelével.
  • Díjak, jutalékok és költségek:
   A hitelező intézet bemutatja a hitelezési eljárás különböző díjait, jutalékait, költségeit, továbbá azok mértékét, a megfizetés módját és idejét.
  • Hitelbiztosítékok:
   Tudatja ügyfelével, hogy milyen biztosítékokra van szükség a hitel folyósításához.
  • Soron kívüli felmondás, prolongálás:
   Milyen feltételek mellett ad lehetőséget a hitelszerződés soron kívüli felmondására, ill. melyek a meghosszabbítás és a halasztás lehetséges esetei.
  • A hitelintézet kockázatának csökkentése:
   Egyéb kötelezettségvállalások mértéke, tilalma.
  • Adatszolgáltatási kötelezettség:
   Meghatározza, hogy a hitelfelvevő és a hitelező milyen adatokat kell a másik fél rendelkezésére bocsásson.
  • Hitelfelhasználás ellenőrzése:
   A hitelező milyen eszközökkel ellenőrizheti a folyósított hitelösszeg felhasználását.
 3. Hitelkérelem benyújtása:
  A hitelkérelem benyújtása mindig írásos formában történik formanyomtatványon, vagy kötetlen formában.
  • A hitelkérelem tartalma:
   • Kérelmező adatai
   • Hitelcélmeghatározása és a hitel szükségességének indoklása
   • Felvenni kívánt hitelösszeg
   • Hitel lejárati ideje
   • Hiteltörlesztés gyakorisága
   • Hitelbiztosítékok
   • Kérelmező vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete
   • Egyéb adatok
   • Saját forrás
   • Dátum, aláírás, pecsét
   • Melléklet
  • A hitelkérelem intézhető:
   • Azonnali hitel felvételére
   • Hitelkeret meghatározására
  A bank bekéri a hiteligénylőtől a szükséges dokumentumokat, feldolgozza, majd regisztrálja és nyilvántartásba veszi az adatokat a cenzúrabizottság (CB) számára. A CB jogköre, hogy az így elkészített formanyomtatványok alapján döntést hozzon.
  • Ezek az adatok a CB számára megmutatják:
   • A gazdálkodás főbb jellemzőiről szóló adatokat
   • A hitelcélt
   • A fedezeteket és biztosítékokat
   • A vállalkozás múltbeli és jelenbeli állapotát, pénzügyi helyzetét
   • A jövőbeni hitelcélra vonatkozó adatokat
  • Ebben a szakaszban meg kell vizsgálni továbbá:
   • A leadott okmányok hitelesek-e
   • A mérlegadatok megfelelőek-e
   • Saját erő megléte
   • Helyszíni tapasztalatok
  Ha nem elégségesek a dokumentumok akkor ebben a fázisban kell kérni a hiánypótlást.
 4. Hitelbírálati eljárás:
  Ügyfél az ügylet és a fedezet együttes értékelését jelenti. Ha pozitív az elbírálás, akkor adható a hitel és a cenzúrabizottság előterjeszti a szerződésre.
  A CB döntéséhez a következő tartalmi elemekre van szükség:
  • Azonosítók
  • Az ügyfél jogi státusza
  • Az ügyfél korábbi kapcsolata a bankkal
  • Az ügyfél gazdálkodása
  • Az ügyfélminősítés eredménye
  • Az ügyfél bemutatása
  • Likviditási terv a futamidő alatt
  • Hitelbiztosítékok
  • Javaslat a hitel paramétereire
  • Ügyintéző véleménye, hogy javasolja-e a hitelt
  • Javasolt hitelkondíciók
  • Felszámított kamat
  • Kezelési költség
  • Különböző díjak és jutalékok
 5. Hitel engedélyezése (döntéshozatal):
  Objektív tényezők játszanak szerepet. Egy külső személy, vezető v. részlegre testálni.
  • Döntési szintek:
   • Fiókvezetői döntés: összeg és típus szerinti határ
   • Hálózati igazgató: régiónak v. adott körzet vezetője
   • Hitelügyletekben illetékes vezérigazgató helyettes
   • Vezérigazgató: mindent eldönthet, ha nincs tiltva belső szabályzatban v. a HIT rendelkezik másként
   • Igazgatótanács
  • Cenzúraeljárás határai:
   Két fő szempontot vesz figyelembe:
   • Adott hitelügylet
   • Ügyfél limit, ország limit, ágazati limit, ügyfél keret:
    Maximális összeget jelent amellyel elmehet a bank a megadott keretig.
    A limiteken belül megállapítanak rövidlejáratú, hosszúlejáratú limiteket és teljes limiteket (rövid és hosszú összessége).
 6. Hitelszerződés megkötése:
  A bankok típus-szerződéseket használnak, amelyeket a jogi osztály készít el.
  A szerződésnek tartalmaznia kell:
  • Szerződő felek azonosító adatait
  • Kölcsön összegét és a más típusú kötelezettségeket
  • Finanszírozási cél meghatározását
  • Kamat mértékét és esedékességét
  • Igénybevétel módját
  • Időtartamát
  • Rendelkezésre tartást
  • Visszafizetés ütemezését
  • Egyéb díjak, vagy jutalékok mértékét és esedékességét
  • Hitelbiztosítékokat
  • Szerződés felmondásának eseteit
  • Ügyfél kötelezettség vállalása a futamidő alatt
  • Egyéb kikötések
  A típusszerződéstől eltérő szerződés esetén a jogi osztály jóváhagyása szükséges. A szerződések ingatlan jelzálogjogával kapcsolatos kiegészítéseit általában közjegyzői okiratba foglalják. Az ingóságoknál (vagyont, vagy vagyonrészt terhelő jelzálogjogoknál, keretbiztosítéki jelzálogjogoknál, készfizető kezességél) hasonló módon járnak el. Végrehajtást is lehet kérni, amennyiben az ügyfél nem fizet.
 7. Hitelösszeg folyósítása:
  Folyósítás után több módon lehet a hitel összegét igénybe venni:
  • Teljes igénybevétel
  • Részletekben (lehívási időn belül)
  • Többféle pénznemben, devizában
 8. Monitoring (hitellel kapcsolatos ellenőrzés):
  A bank által kihelyezett összege és a hitelkapcsolatba kerülő ügyfelek folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése a kintlévőség visszatérülése érdekében.
  • Ellenőrzés
  • Hitelfelhasználás vizsgálata
   • Adós helyzete és a hitelcél terv szerinti működése
   • Fedezet időszakos vizsgálata. Reálértéken kell tartani a fedezetet.
    Fokozott ellenőrzés indokolt, ha:
    • Változik az ügyfél jogi formája
    • Lényegi változás történik a vezetésben
    • Szektorban v. értékesítési piacon történik változás pl. alapanyag ára megemelkedik, beszerzési nehézség alakul ki.
    • Vállalkozás partnereinél keletkeznek fizetési problémák
    • Versenyképesség romlása
  Problémás eseteknél külön céltartalékot képez.
  Negyedévente, havonta el kell végezni a kockázati céltartalék megállapításához szükséges minősítéseket, melybe a kintlévőségek ellenőrzése a mérlegen kívül vállalt kötelezettségek és a fedezet értékelése tartozik bele.
  • A monitoring két alapvető funkciója:
   • Hitelportfólió minőségének fenntartása
   • Fő ügyfélkapcsolat elősegítése és fenntartása
  Az eredmény a jó ügyfélkapcsolatban és a magasabb nyereségben mutatható ki. A monitoring résztvevői az ügyintéző és a kockázatkezelő (elemzők), akik monitoring adatlapon dokumentálnak.
  • Igazolások, papírok változás esetén:
   • Éves beszámoló
   • Főkönyvi kivonat
   • Változásnál igazoló dokumentáció
   • Fedezetre vonatkozó legfrissebb dokumentum
  • A monitoring teljes folyamata
   • Tőke és kamatfizetés figyelése
   • Pénzügyi helyzet figyelése
   • Hitel feltétel figyelése
    • Minimális működő tőke
    • Minimális likviditási arány
    • Maximális tőke áttétel (eladósodottságot mutatja)
    • Hitel fedezetével a fedezettarány mértékét
    • Készlet forgási sebessége
   • Fedezet figyelése
    • Létezik-e
    • Mekkora az értéke
    • Ellenőrzés
    • Likviditás (fedezet)
   • Kölcsön felhasználásának figyelése
  • Monitoring eredményei:
   • Ügyfél pozíciójában nem történik változás az előző időszakhoz képest
   • Adósminősítési kategória megváltozik (újra kell csinálni az adósminősítést)
   • Kockázatvállalás minősítési kategóriája változik: megváltozik a fizetőképesség, így a hitel visszafizetése is változik → minősíteni kell a kintlevőséget
   • Üügyfél limit változás → az adósminősítés során az ügyféllel szemben felvállalható kockázat megváltozik → új limitet kell megállapítani
   • Fedezet változás esetén pótfedezetet kérhetnek be
 9. Kölcsön visszafizetése, vagy behajtás:
  • A hitel behajtását meg kell kezdeni, ha:
   • Az ügyfél a hitel meghosszabítását kéri
   • Hitelt felszámolják
   • Törlesztési felszólítás esetén
   • Adósság átütemezés esetén
   • Kamatfizetés halasztása esetén
  • Két típus a fedezet jellege szerint
   • Közvetlen értékesítés: bírósági határozat nélkül megtörténhet (bankszámla, óvadék, kézizálog, értékpapír, készfizető kezesség)
   • Közvetett módon: bírósági határozattal lehet megtenni