Alapítás

 1. a tagok önkéntes elhatározásából és egybehangzó akaratukkal jön létre, amely a társasági szerződés (Kft.), az alapító okirat (egy személyes Kft.) és az alapszabály (Rt.) elfogadásában nyílvánul meg.
 2. ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzés szükséges
 3. a társasági szerződés tartalma
  • a társaság cégneve és székhelye
  • a tagok (cég)neve, székhelye/lakcíme
  • a társaság tevékenységi köre
  • a társasági vagyon mértéke, rendelkezésre bocsátásának módja és ideje
  • a társasági formától függően egyéb kérdéseket is tartalmaz
  • ha a tevékenység határozott időre szól, akkor a tevékenység időtartama; ellenkező esetben a tevékenység határozatlan idejűnek minősül
 4. minden tag köteles vagyoni hozzájárulást vállalni és teljesíteni (kivéve: gazdasági munkaközösség), amely lehet pénz vagy apport (csak forgalomképes dolgok, vagyoni értékű jogok illetve szellemi alkotások lehetnek)
 5. a társaság vagyona az alapítói vagyonon felül a működésből eredő nyereség fel nem használt és a tagok között szét nem osztott része
 6. cégbírósági bejegyzés
  • az alapítást kötelező bejelenteni 30 napon belül a Cégbíróságon
  • a Cégbíróság a céget felveszi a cégjegyzékbe és hivatalos lapjában a Cégközlönyben meg jelenteti a bejegyzés tényét és fontos adatokat a cégről
  • a cégnyilvántartás nyílvános, bárki megtekintheti a cégiratokkal együtt
  • a cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell:
   • a társasági szerződést
   • a hiteles aláírási címpéldányt
   • a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyt
   • ha külföldi cég szerepel az alapításban akkor a külföldi cég cégkivonatát is csatolni kell
   • ha ingatlan az apport akkor az ingatlan tulajdoni lapjának másolatát
   • a tagjegyzéket
   • a számlavezető pénzintézet igazolását, a pénzbeni vagyoni hozzájárulás befizetéséről
   • az ügyvezetők nyilatkozata az apport rendelkezésre bocsátásáról
   • a felügyelőbizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát ha a választásukra sor került. Módosításnál a megválasztást tartalmazó taggyűlési jegyzőkönyvet, ha a kijelölés nem a társasági szerződésben történt
   • lakás átadása esetén az erre vonatkozó felmentés
   • ha a cég elnevezését idegen nyelven is használja, akkor a név hiteles vagy hitelesített fordítva
   • a cég formájának megfelelő cégjegyzék- nyomtatvány hat teljesen azonos módon kitöltött példánya
   • a közzétételi díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata
   • az eljáró jogi képviselő részére adott meghatalmazás

A cégbejegyzés megtörténte előtt a gazdasági társaság nevében vállalt kötelezettségért személy szerint az felelős, aki a társaság nevében eljárt.
A bejegyzés megtagadása esetén létre nem jöttnek tekinthető a gazdasági társaság, amely további tevékenységet nem folytathat, és a megkezdett tevékenységet azonnal meg kell szüntetnie.
A tevékenység megszüntetéséig keletkezett kötelezettségekért valamennyi tag egyetemleges és korlátlan felelőséggel tartozik.

Megszűnés

 • a társasági szerződésben (alapszabályban) rögzített működési időtartam eltelt vagy az abban rögzített más megszűnési feltétel megvalósul
 • elhatározza jogutód nélküli megszűnését
 • más társasággal egyesül, beolvad, szétválik vagy átalakul
 • tagjainak száma (Kft., Rt. kivételével) egy főre csökken és 6 hónapon belül nem jelentenek be új tagot a cégbíróságnál
 • a cégbíróság megszüntnek nyílvánítja
 • a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
 • a társasági törvénfy egyes társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják

Csődeljárás
Felszámolási eljárás
Végelszámolás