Az önkormányzati működés előfeltételei:
•    legyen a szervezetnek önálló jogi személyisége, amely feltételezi az önálló feladat- és hatáskör meglétét (Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselőtestületet a polgármester képviseli.Maga a polgármesteri hivatal is rendelkezik jogi személyiséggel)
•    érvényesüljön a törvényben biztosított önkormányzati hatáskörök sérthetetlensége, álljon fenn a hatáskörelvonás tilalma, érvényesüljön a bírósági jogvédelem
•    legyen gazdasági önállósága, ill. gazdálkodási önállósága,
•    kapjon önállóságot a terület- és településfejlesztésben, a közszolgáltatások önálló szervezésében
•    illesse meg a helyi jogalkotási hatalom.
Az önkormányzati jogok az Ötv. Szerint:
A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye önkormányzata (= helyi önkormányzat) a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el.
A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.
A helyi önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. Az önkormányzatok hatásköre általában teljes és kizárólagos, s ezt más központi vagy regionális közigazgatási szerv nem vonhatja el és nem korlátozhatja, kivéve ha ezt törvény lehetővé teszi.
A helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását (képviselő-testület vagy helyi népszavazás által), amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.
Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról.
A helyi önkormányzat tevékenységének államigazgatási felügyelete általában csak e tevékenység törvényességének és az alkotmányos elvekkel való üsszhangjának vizsgálatára irányulhat. Illetve magasabb szintű államigazgatási szervek célszerűségi felügyeletet gyakorolhatnak azon feladatok vonatkozásában, amelyeknek végrehajtását a helyi önkormányzatokra ruházták át.
A helyi önkormányzat a törvény keretei között:
•    önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét,
•    önkormányzati jelképeket alkothat,
•    helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat,
•    önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik,
•    bevételeivel önállóan gazdálkodik,
•    az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.
•    Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.
•    Kiegészítő állami támogatásra jogosult az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzat,
•    szabadon társulhat más helyi önkormányzattal,
•    érdekeinek képviselete és védelme céljából területi, valamint országos érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet,
•    feladat- és hatáskörében együttműködhet külföldi helyi önkormányzattal,
•    beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe.
Az önkormányzás módja:
A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
Önkormányzati döntést saját jogon:
•    az önkormányzat képviselő-testülete,
•    helyi népszavazás hozhat.
Önkormányzati döntést hozhat felhatalmazás alapján:
o    a képviselő-testület bizottsága,
•    részönkormányzat testülete,
•    helyi kisebbségi önkormányzat testülete,
•    önkormányzat társulása,
•    polgármester
Törvény a polgármesternek, főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapíthat meg.
A helyi önkormányzat véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. A helyi önkormányzatnak a döntésre jogosult szerv a jogszabályban előírt határidőn belül érdemi választ köteles adni.
Az önkormányzati jogokat, ill. az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlását az Alkotmánybíróság, ill. a bíróság védi.
Az önkormányzati jogok minden helyi önkormányzat tekintetében egyenlőek.
A helyi önkormányzati jogok a választópolgárok közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való jogaikat.
A megyei és a települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony, a kölcsönös érdekek alapján együttműködnek.
A települési önkormányzat köteles gondoskodni:
o    az egészséges ivóvízellátásról,
o    az óvodai nevelésről,
o    az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
o    az egészségügyi és szociális alapellátásról,
o    a közvilágításról,
o    a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
o    köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
Fakultatív feladatok (nem taxatíve felsorolás, csak körvonalazás): területfejlesztés és területrendezés,
•    az épített és természeti környezet védelme,
•    a lakásgazdálkodás,
•    a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés,
•    a csatornázás,
•    helyi tömegközlekedés,
•    a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
•    a közösségi tér biztosítása.