A jog szabályai: jogszabályok és jogi szabályok. A jogszabály a jogalkotás eredménye. A jogi szabály ezen túl törvénykezés, és gyakorlati felhasználás eredménye.
A jogelv a normativitás körébe tartozik. Gyakorlati fogalom. A jogelv a jogalkotói jognak, a bírói jognak, a gyakorlati jognak és jogtudományi jognak az elve, amelynek tartalmát, értelmét nem vonják kétségbe, ugyanakkor arra csak bizonyos esetekben hivatkoznak. Tartalma szerint nem speciális jogi szabály, hanem ezek értelmezésében lehet meghatározó szempont.
Keletkezési módja nem jellegzetes, egy részük hagyományos, vagyis régebbi idők gyakorlatából átvett, eredetük így ma már nem ismert. Más részüket a bírói gyakorlat vagy a jogtudomány dolgozta ki, jogelvé válhat egy nevezetes nagy mondás is, ha az a jogi tevékenységet végzőket megragadja. Végül jogelveket jogszabályok is rögzítenek: ezek a jogszabályi alapelvek. Így egy jogelv jogszabályi és nem jogszabályi alakban létezhet.
Az elvet annak elismerése érvényesíti, ha sem a jogalkotás, sem a törvénykezés nem  méltányolja, akkor nem jogelv.
A jogelvek száma meghatározott időben és heyéen érvényes jogrendszerben nem jelentéktelen. Tartalmuk a legkülönfélébb lehet, általános normatív kijelentés, jogi magától érthetőség, jogi közhely.
Klasszikus jogelvek:Időbeli érvényességük huzamos. A törvények nem ismerésének elve legalább 2000 éves. A térbeliség nem korlátozódik M.o-ra. Egyetemesek, bárhol, bárkire alkalmazható.
–Jog nélkül nincs társadalom
–Jogi aktusból nem károsodhat senki
–A törvény nem ismerése senkit sem mentesít a jogkövetkezményektől
–A köz érdeke megelőzi a magánérdeket
–Bűntetést csak törvény alapján lehet kiszabni.
–A legszigorúbb jogszerűség a legnagyobb igazságtalanság
A jogelvek rendszer tartós, ha több ország jogrendszerében egyaránt jogelvnek számít, akkor nemzetközi jellegű. Az egyetemesnek tekinthető jogelvek létezése ellenére a feltételezett összefogottság eddig még nem jött létre.
A jogelvek általánosságban nézve nagy igazságok, nem módszeresen kifejlesztettek, ebből adódóan lehetnek egymásnak ellentmondóak is.
A jogrendszer azaz a jogszabályok hierarchikusak, a jogelv azonban tisztán tartalma szerint elv, nem a jogelvet kimondó helyzet folytán.
A hatályos jogszabályok egy része nem vezethető vissza közvetlenül valamilyen elfogadott jogelvre.
S van amelyik több jogelvre is visszavezethető.
A jogelv jogi illúzió, amelyről a jog felhasználói vélekednek úgy, mintha az csakugyan kötelezést vagy jogosultságot döntene el. Létjogosultsága közmegyezés kérdése.
A gyakorlatból általánosítható az a tapasztalat, hogy a jogelvekre nem szoktak hivatkozni. A jogelvek általában akkor kerülnek szóba, ha kézenfekvő megoldás nincs, vagy éppenhoy van, de azt célszerűnek tartják félretenni.
Jogszabállyal szemben jogelv:. A célszerűnek tartott megoldás a hatályos  jog részletező szabályai
                ellenére érhető el.
Jogszabály hiányában jogelv:   A célszerűnek tartott megoldás jogszabályra hivatakozással nem
                  érhető el
Jogelvel szemben jogszabály:   a célszerűnek tartott megoldás jogelvre alapított, s egy másik
                  célszerűség ezzel szemben jogszabállyal érhető el. Rendszerint
                   jogszabályra hivatkozik.
Jogelvvel szemben jogelv:         a jogelvre alapított célszerűség jogszabályi hivatkozással nem
                    érhető el, egy másik jogelvre lehet hivatkozni.
JOGELVEK CSOPORTOSÍTÁSA:
–Kötelező jogelv: egy hatályos törvény alapelvet kimondó szabálya: jogszabályi alapelv
–Figyelembe vehető jogelv: az, amelyet alkalmazható tételként hagyománynak, bírói jogelvnek,
jogtudományi jogelvnek  minősít a jogalkotás vagy a jogalkalmazás.
Bírói ítéletet ritkán alapítanak jogelvre hatályos jogszabály ellenében. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a jogelvi ítélkezés gyakori, módszere alapján nem lehet kétes értékű, mert ezúttal valóságos negatív jogalkotó szervről van szó.
A jog nem egyszerűen ésszerűség, hanem eljrásban érvényesíthető ésszerűség. Ez a tulajdonsága a jogelvnek is meg van.
Nem jogelv az, amely a jogi eljárásban való felhasználásra alkalmatlan. Ha nyelvi vagy logikai jelentése szerint egy kijelentés összefüggésbe hozható a joggal, az nem féltétlenül jogelv.
Az olyan bölcsességek, mint példánul:
–ahol sok a törvény, sok az örvény
–minél többet áll a védő, annál többet ül a vádlott
Lehetséges, hogy tapasztalati megfigyelések eredményei, a jogi tevékenységben semmit sem lehet velük kezdeni.