Adott helyen és meghatározott időben ténylegesen érvényesülő jogi szabályok összessége, szabályai ténylegesen érvényesek, jogilag köelezők és jogilag kikényszeríthetők. Tér és idő meghatározottságban mindeig csak egyetlen jogrendszer lehet általánosan érvényes, amely ténybelileg azonos az érvényesülővel. Jogi normarendszernek térben és időben változatai nem lehetnek.
A jog szűkebb értelemben véve is társadalmi normarendszer: érvényessége a társadalom minden tagjára, közösségére és szervezetére egyaránt kiterjed: normarendszerének változatai ezért nem lehetnek.
A jogi szabályok arról szólnak, hogy egy viselkedéstípusnak megfelelő magatartás a társadalom rendjének mint jogilag szabályozott rendnek a fenntartását veszélyeztetheti vagy károsan befolyásolhatja -e vagy sem. Ami a jelentősnek tartott kapcsolatokat hátrányosan érintheti, az jogellenes. Ami összhangban áll a társadalmi renddel, az jogszerű. A jogilag érvényesség feltétlen érvényesség, azaz az egyén nem választhat a társadalom rendjére vonatkozó másféle szabályt úgy, hogy ezzel kivonhatná magát a jogszerű és jogellenes minősítés alól.Mindenki jogalany és jóformán minden lehet jogtárgy. A jogilag kötelezőség feltétlen engedelmesség általános elvárása, azaz egyéni helyesléstől független elvárás. A jogilag kikényszeríthetőség azt jelenti, hogy meghatározott eljárásban annak, ami jogszerű, kényszerintézkedésekkel is érvényt lehet szerezni. A jogi kikényszeríthetőség alapja a jogi szankció, amely a fizikai kényszeríthetőséget is magába foglalja.
A jognak ténybeli mechanizmusa is van, amely az emóciók, képzetek és értékek világából az okozottság világába vezet: ez a folyamatos jogalkalmazás, a jogalkalmazói döntések végrehajtása, a szankciók tényleges érvényesítése.
A jog érvényességének kétféle elvi értelme van, ha azt más társadalmi normarendszerekhez viszonyítva jelöljük meg: a jogérvényesség és a joghatóság.
–a jogérvényesség:a jognak az egész társadalomra kiterjedő érvényessége.A társadalom valamennyi tényezőjének ( egyén, közösség, társadalom, társulás és ezek normái ) a jognak való alávetettségét, alárendeltségét jelenti.
–Ajoghatóság:valamely állam jogalkotó és jogalkalmazó eljárásának érvényességét általánosan állapítja meg. Az állam területén, illetőlega társadalom minden tagjára mint az állam állampolgárára és más jogalanyaira nézve a jog szabályai egyaránt érvényesek. Az általánosan érvényes szabályok kikényszerítésére jogi lehetőség van, s ez az eljárás kell, hogy általánosan érvényesüljön. A jog alkalmazására jogosult szervek vannak, amelyek garantálják a jog szabályainak érvényesítését, s e működésüknek nem lehet akadálya.
Minden államilag szervezett társadalomnak meg van a saját jogrendszere. A magyar jogalanyra a magyar jog irányadó, másfelől a magyar állam területén bárkire a magyar jog alkalmazandó.
A joghatóság integritását biztosítja a párhuzamos joghatóság, amely a nemzetközi közjog által érhető el úgy, hogy két vagy több ország joga és jogalkalmazása együttesen vehető figyelembe a kölcsönös elismerés alapján.
A társadalom más normarendszereitől eltérően, a jognak változata nincs: előfeltevés szerint egyetlen jogrend egyetlen állami renddel azonos.