A közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztása röviden:

A közigazgatás és igazságszolgáltatás kettéválasztását a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc. mondta ki. A kormányzat 1868-ban első lépcsőben a polgári perrendtartás keretében határozta meg a felsőbírósági szervezetet, felállította a Kúriát, a pesti és marosvásárhelyi ítélőtáblát, az 1890-es évektől pedig összesen 11 ítélőtáblát.
Második lépcsőben  a bírák kinevezéséről, a bírói kvalifikáció meghatározásáról, a bírói hatalomviselés feltételeiről, a bírói függetlenség és összeférhetetlenség kimondásáról rendelkezett.
Ezen elvi tételeket követően sor került a köztörvényhatóságok, községek rendezésére, a rendes bíróságok mellett ún. különös ítélkezési fórumok is létesültek. (1870) Pl. a Hatásköri Bíróság v. a királyi család tagjainak peres ügyeiben illetékes Főudvarnagyi Bíróság, a katonai bíróságok, ill. a Közigazgatási Bíróság.
1894 - polgári házasságról szóló tv.
1897 - esküdtbíróságok megszervezése (5 bíró + 12 esküdt) - köztörvényes és pol-i bűnügyek
A Közigazgatási Bíróság végérvényesen döntött a törvényben felsorolt, alanyi jogot érintő vitákban. Hatáskörébe tartozott még a miniszteri rendeleteken és a szabályrendeleten alapuló vitás ügyek elbírálása.
A két "hatalmi ág" különválasztása és a fórumrendszer megteremtése bebizonyította, hogy a következetes leválasztást az ügyek meghatározott csoportjában nem lehet végigvinni. Fennmaradtak ugyanis olyan bagetell cselekmények, a kriminalitás határán mozgó magatartások, ahol a közigazgatás bíráskodási funkcióját nem sikerült kiküszöbölni. A közigazgatási bíráskoáds fennmaradt, ill. kiterjedt pl. a gazda-cseléd (szolgabírói fórum) közötti viszonyra. Vagy a kihágások felett a városokban a rendőrkapitányság, községekben a főszolgabíró ítélkezett. Az ügyek bírói felülvizsgálatára lehetőség volt.
1871 - rendes bírósági szervezet fórumrendszerének kialakítása:

  • királyi tv-székek (megyénként)
  • állami ügyészi szervezet
  • Kúria - koronaügyész: mindig fellebbviteli bíróságok
  • Ítélőtáblák - állami főügyész: mindig fellebbviteli bíróságok
  • megyei tv-szék - ügyészség: I. fokú nagyobb ügyek, ill. fellebviteli fórum
  • járásbíróság - ügyészi megbízott: I. fokú kisebb ügyek