Köztisztviselők

Munkaidő

A törvényes munkaidő heti 40 óra. Részfoglalkoztatás esetén ennek arányos része, amellyel arányos illetmény jár. A munkaidő a közigazgatási szerveknél főszabályként hétfő-csütörtök 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig tart. A munkaidő-beosztást a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A napi munkaidő a 12 órát, a heti a 48 órát nem haladhatja meg.

Túlmunka

Túlmunka a rendkívüli időben végzett munka, illetve a készenlét.
Rendkívüli munkavégzés esetén a köztisztviselőnek azzal azonos időtartalmú szabadidő jár. Pihenőnapon, vagy munkaszüneti napon végzett munkáért kétszeres szabadidő jár. Rendkívüli munkavégzés évente max. 160 óra lehet. Vezetőnek rendkívüli munkavégzésre szabadidő, illetve szabadidő-átalány nem jár.
Ha a szabadidőt 30 napon belül nem adták ki, akkor azt az illetmény mértékének megfelelően meg kell váltani.

Pihenőidő

Évi 25 munkanap alapszabadság jár, amihez a besorolástól, illetve vezetői megbízástól függő mértékű pótszabadság járul, melynek mértéke eléri a 15 munkanapot. (Pl. fogalmazó 3 nap, vezető főtanácsos 11 nap, jegyző 12 nap, főosztályvezető 13 nap, államtitkár 15 nap.
Az ártalmas környezetben (pl. ionizáló sugárzás) végzett munka esetén 5-10 nap pótszabadság jár.
Pótszabadság jár a kisgyermekét nevelő szülőnek, munkaügyi szabály további pótszabadságot is megállapíthat (halálesetre, családi eseményekre).
Minden 10 év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után (2001-től számítva) egybefüggően 6 havi rekreációs szabadság jár, melybe a tárgyévi többi szabadságot be kell számítani.
A köztisztviselőt tanulmányi szabadság is megilleti (alap- és szakvizsga esetén, iskolarendszerű továbbképzéskor).
Fizetés nélküli szabadságot kell kiadni, ha a köztisztviselő házastársa külszolgálatba kerül, illetve önerős lakásépítés esetén.
A tárgyévben ki nem vett szabadságot a következő év január 31-ig kell kiadni.

Közalkalmazottak

A munkaidőre vonatkozó szabályok hasonlók (40 óra), a túlmunka mértékét a Kjt., ill. a kollektív szerződés állapítja meg.
Vannak ágazati szabályok, pl. a pedagógus munkaideje a kötelező órából és a nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokból áll. Munkahelyén csak a szükséges mértékben köteles tartózkodni.

A közalkalmazottat végzettségétől függően 20-21 nap alapszabadság, fizetési fokozatától (annyi nap, ahányadik fokozat), illetve vezetői megbízásától függő (5-10 nap) pótszabadság illeti meg.
További pótszabadságra jogosító címek is vannak (gyermeknevelés, veszélyes munka).
Vannak eltérő ágazati szabályok, pl. a pedagógus pótszabadsága 25 nap, melyből 15 napra a munkakörével összefüggő feladat végzésére igénybe vehető.