Köztisztviselők

Teljesítményértékelés

A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli.
Önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a testület határozza meg. A munkáltató a meghatározott célok alapján előre írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott követelményeket. Ez alapján a tárgyév végéig értékeli a dolgozó teljesítményét. Írásban kell átadni, szóbeli megbeszélés keretében.
A jegyzőre vonatkozó teljesítménykövetelményeket a polgármester határozza meg, értékeli teljesítményét, és erről tájékoztatja a testületet.
Amennyiben a teljesítményértékelés hibás, vagy valótlan tényeken alapul, a köztisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.
A teljesítményértékelés alapja kell legyen a köztisztviselők differenciált díjazásának. Az alapilletménytől +/- 20%-kal el lehet térni. Ha a teljesítményértékelésre nem került sor, a munkavállaló a korábban megemelt alapilletményre, emelés hiányában alapilletményre jogosult.

Minősítés

A köztisztviselőt - a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 év kivételével - legalább négyévente és minden magasabb besorolási fokozatba sorolása előtt, továbbá a köztisztviselő írásbeli kérelmére, ha az utolsó minősítés óta legalább két év eltelet, és a minősítést megelőzően a köztisztviselő legalább 1 évig a minősítő irányítása alatt dolgozott, a teljesítményértékeléseket is figyelembe véve minősíteni kell.
A minősítés szerint a köztisztviselő alkalmassága a következő lehet:

  • Kiválóan alkalmas,
  • Alkalmas,
  • Kevéssé alkalmas,
  • Alkalmatlan.

A minősítés eredménye hatással lehet az előmenetelre. A kiválóan alkalmas minősítés az előmenetel gyorsítását, címadományozást jelentheti, a kevéssé alkalmas minősítés az előmenetel lassításával járhat, az alkalmatlan minősítés a jogviszony megszüntetését indokolja.
A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának átruházható feladata.
A minősítés célja a munkavállaló szakmai teljesítményének megítélése, a teljesítményt befolyásoló ismeretek, képességek, személyiségjegyek értékelése, a szakmai fejlődés elősegítése. A minősítés kötelező elemeit a Ktv. melléklete tartalmazza, ami kibővíthető.
A minősítésben csak kellően alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások szerepelhetnek. A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles. A köztisztviselő kérésére az érdekképviseleti szervet be kell vonni. A minősítést ismertetni kell a dolgozóval, aki észrevételt tehet rá, és a minősítést aláírja.
Hibás vagy valótlan tényeken alapuló minősítés miatt a bírósághoz lehet fordulni.

Közalkalmazottak minősítése

A minősítés rendjét az ágazati miniszter állapítja meg.
A minősítést a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles elkészíteni. A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és ténymegállapításon alapuló értékelést tartalmazhat. A közalkalmazott minősítését annak elkészülte után haladéktalanul ismertetni kell. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítése aláírásával igazolja, és feltüntetheti esetleges észrevételeit is. A minősítés egy példányát annak ismertetésekor a közalkalmazottnak át kell adni. A közalkalmazott kérésére, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén a munkáltató köteles minősítést készíteni, ha a közalkalmazotti jogviszony legalább egy évig fennállt.