Ktv

A köztisztviselő jogosult és köteles a központilag vagy a közig. szerv által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben való részvételre. A továbbképzésben való részvételi kötelezettsége szorosan kapcsolódik az előmeneteli rendszerhez. Ahhoz ugyanis, hogy a köztisztviselő pályaútján előre haladjon, részt kell vennie az előmenetelhez előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben. Az alapvizsga letétele a pályán maradás feltétele. Ha a vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő e kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, vezetői pótléka legfeljebb 50%-kal egy évig csökkenthető, azt követően megbízását is vissza kell vonni.
Az iskolarendszeren kívüli továbbképzéshez szükséges pénzügyi feltételek felhasználásának módjáról, feltételeiről a köztisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet rendelkezik. ezekre a továbbképzésekre a Belügyminisztérium fejezetében terveznek forrásokat.
Az iskolarendszerű továbbképzés költségeit - ha vállalja - a közigazgatási szerv saját költségvetéséből fedezi. Iskolarendszerű továbbképzésre tanulmányi szerződés is köthető.
A továbbképzés költségeit a köztisztviselő köteles visszatéríteni, ha neki felróható okból az előírt követelményeket nem teljesíti, ill. a továbbképzés befejezésétől számított 2 éven belül jogviszonya neki felróható okból megszűnik (lemondás, elbocsátás).
A köztisztviselők továbbképzésének rendszerességét és tervszerűségét középtávú és éves tervek alapján kell biztosítani.

Kjt

A munkáltató elősegíti a közalkalmazottnak a munkakörével összefüggő képzésben, továbbképzésben való részvételét. A képzésre, továbbképzésre vonatkozó jogszabályi előírások a közalkalmazottakra az ágazati szabályozás szerint irányadók.
A továbbképzés költségei jogszabály szerint részben vagy egészében a munkáltatót terhelik. iskolarendszerű továbbképzés költségeit - tanulmányi szerződés alapján - magára vállalhatja.
A pedagógus-továbbképzésről pl. a közoktatási törvény felhatalmazása alapján a Kormány alkotott rendeletet, amelyben meghatározza, hogy a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 7. évtől hétévente 50. életévéig kötelező továbbképzésben vesz részt.