Köztisztviselők

„Címzetes (fő)tanácsos” és „címzetes főmunkatárs” cím adományozása

A közigazgatási szerv a tartósan kiemelkedő munkát végző, felső fokú végzettségű és szakvizsgázott köztisztviselőnek

  • Címzetes vezető tanácsosi,
  • Címzetes főtanácsosi,
  • Címzetes vezető tanácsosi

címet adományozhat (ha legalább 5, 12, ill. 20 év jogviszonnyal rendelkezik).
A középiskolai végzettségű köztisztviselőnek címzetes főmunkatársi cím adományozható (legalább 18 év jogviszony esetén).
A címzetes köztisztviselőt a besorolási fokozata legmagasabb fizetési fokozatába kell sorolni. Ha az idő múlásával ezt a fokozatot amúgy is elérte, akkor a címzetes cím megszűnik.

„Szakmai (fő)tanácsadó” cím adományozása

A közigazgatási szerv vezetője adományozhatja e címeket a szervezet szmsz-ében meghatározott korlátozott számban (a felsőfokú végzettségűek max. 10 %-ának), ha az I. besorolási osztályú köztisztviselő „kiválóan alkalmas” minősítésű, szakvizsgázott, és kellően hosszú (5, ill. 10 év) közig. gyakorlattal rendelkezik.
A szakmai (fő)tancsadó címmel a vezetői pótlék nélkül számított főosztályvezetői, ill. főosztályvezető-helyettesi illetmény jár.
A címet „kevéssé alkalmas” minősítés esetén vissza kell vonni.

Címzetes főjegyző

A miniszterelnök határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat annak a tartósan kiemelkedő munkát végző jegyzőnek, aki 10 év óta jegyzői vagy 5 éve körzetközponti jegyzői tisztséget tölt be, „kiválóan alkalmas” minősítésű, és a közig. hivatal vezetőjének támogató véleményével rendelkezik. A címadományozást a képviselő-testület kezdeményezi.
Évente egyszeri címjuttatásra jogosult (az illetményalap 24-szerese).
A címe megszűnik, ha a jegyző közszolgálati jogviszonya megszűnik, de használhatja az, akinek nyugállományba vonulása miatt szűnt meg a jogviszonya.
A miniszterelnök a címet visszavonja attól, aki ellen fegyelmi büntetés folyik , a címhez szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

Vezetői megbízás

A köztisztviselő főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, osztályvezetői megbízást kaphat a közig. szerv elkülönült szervezeto egységének vezetésére (a főosztályvezetőnek lehet legfeljebb két helyettese is anélkül, hogy külön egységet vezetnének).
A vezetői megbízás határozatlan időre szól, külön indoklás nélkül bármikor visszavonható. Vezetői megbízás csak szakvizsgával rendelkezőnek adható, de az is megkaphatja, aki nem rendelkezik szakvizsgával, ha vállalja, hogy egy éven belül megszerzi azt. A határidő eredménytelen elteltével megbízása megszűnik.
A vezetői megbízásról való lemondást a közszolgálati jogviszonyról történő lemondásnak kell tekinteni, ha a felajánlott másik vezetői megbízást vagy másik munkakört a köztisztviselő elutasítja. Felmentési idejére (6 hó) a munkavégzés alól fel kell menteni, átlagkeresete jár.

Közalkalmazottak

Címadományozás

A munkáltató a közalkalmazottnak tartósan magas színvonalú munkavégzése vagy kiemelkedő teljesítménye esetén címet adományozhat:

  • Munkatárs, főmunkatárs (B--D fiz. osztályban, középfokú végzettség),
  • Tanácsos, főtanácsos (E--J fiz. osztályban, felsőfokú végzettségűek.)

A címhez címpótlék jár.

Vezetői megbízás

A vezetői, magasabb vezetői megbízás feltételeit a miniszter állapítja meg. A megbízás határozatlan idejű, de jogszabály határozott időt is előírhat (pl. nevelési-oktatási intézményekben a magasabb vezetőknél 5 év). A magasabb vezetői beosztás ellátására pályázatot kell kiírni. A megbízás visszavonását a közalkalmazott kérésére indokolni kell. Kötelező megindokolni, ha a visszavonásra a határozott idő letelte előtt kerül sor. A megbízásról a közalkalmazott bármikor lemondhat. A megbízást, a visszavonást és a lemondást is írásba kell foglalni.
A megbízással illetménypótlék jár, melynek mértéke:

  • Magasabb vezető: pótlékalap 200-300%-a,
  • Vezető: pótlékalap 100-200%-a.

Ha a vezető címpótlékra is jogosult, akkor csak a vezetői pótlék jár.