Összeférhetetlenség

Korlátozások arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati dolgozó bizonyos tevékenységeket nem végezhet, illetve munkaköröket nem tölthet be.

Gazdasági összeférhetetlenség

A gazdasági érdekek védelme, a korrupció megelőzése a cél, továbbá az, hogy a dolgozó tudását és munkaerejét elsősorban a köz (a munkáltató) javára fordítsa.

Politikai összeférhetetlenség

Az elfogulatlanság biztosítása a cél.
Ktv: A köztisztviselő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével létesíthet. Nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha az állami-önkormányzati többségi tulajdonban van.
A vezető megbízású köztisztviselő munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt nem létesíthet, kivéve művészeti, tudományos, oktatói stb. (jogvédelem alatt álló) tevékenységet. Kivétel: Másik jegyző helyettesítése céljából a jegyző további egy jogviszonyt létesíthet.

Kjt: Nem létesíthető olyan jogviszony, amely a munkakörével összeférhetetlen, a munkáltatói döntés ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhető.

Ütv: Más kereső tevékenységet nem folytathat, kivéve művészeti, tudományos, oktatói stb. tevékenység. Gazdasági társaságban személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági viszonyt nem létesíthet. Nem lehet gazdasági társaság felügyelő bizottság tagja, vezető tisztségviselője, korlátlanul felelős tagja.

Fegyveresek

A hivatásos állomány tagja csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó további jogviszonyt. Vezető beosztású személy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthet, kivéve művészeti, tudományos, oktató stb. tevékenységet. Bejelentési kötelezettség terheli az állományilletékes parancsnok felé, ha sporttal összefüggő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, ha gazdasági társaságban közvetlen vagyoni érdekeltséget szerez.

Bírák

Nem végezhet más kereső tevékenységet, kivéve művészeti, tudományos, oktatói stb. tevékenységet. Ilyen irányú tevékenység gyakorlását megelőzően köteles bejelentést tenni a bíróság elnökének. Nem lehet Gt és szövetkezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja, Gt személyes közreműködésre kötelezett vagy korlátlanul felelős tagja.

Politikai összeférhetetlenség

Ktv: megengedett a társadalmi szervezethez (kamara, szakszervezet) való tartozás. Pártban tisztséget nem viselhet (párttag lehet). Párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat, kivéve a jelöltség idejét, mely időre állásából fel kell függeszteni.
A Ktv. tiltja, hogy a köztisztviselő települési vagy kisebbségi képviselő legyen az őt alkalmazó közig. szerv illetékességi területén.
A köztisztviselő nem lehet polgármester.
Kjt: nincs ilyen jellegű összeférhetetlenségi szabály.
Ütv: nem lehet tagja pártnak, politikai tevékenységet nem folytathat. A jelöltségtől a választásig a szolgálati jogviszonya szünetel.

Bírák

Teljes tilalom érvényesül.

Fegyveresek

Szigorúbb elbírálás alá eső jogviszonyoknál teljes tilalom érvényesül. Az egyéb elbírálás alá eső jogviszonyoknál nem lehet pl. országgyűlési képviselő, főállású polgármester, de lehet társadalmi megbízatású polgármester, helyi önkormányzati képviselő.
A munkavállaló az összeférhetetlenséget azonnal köteles bejelenteni írásban. A munkáltató írásban köteles felszólítani a munkavállalót az összeférhetetlenség megszüntetésére, amire 30 nap (közalkalmazott esetében 8 nap) áll rendelkezésére. Ha ezen időn belül nem szünteti meg összeférhetetlenségét, jogviszonya megszűnik.