Összeférhetetlenség

Korlátozások arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati dolgozó bizonyos tevékenységeket nem végezhet, illetve munkaköröket nem tölthet be.
Hatalmi ágak megosztásának elve alapján a hatalomkoncentráció elkerülése a cél.

Hozzátartozók összeférhetetlensége

Az elfogulatlan tevékenység biztosítása a cél.

Presztizzsel összefüggő összeférhetetlenség

A közbizalom és a közszolgálati hivatás méltóságának megőrzése a cél.

Gazdasági összeférhetetlenség

A gazdasági érdekek védelme, a korrupció megelőzése a cél, továbbá az, hogy a dolgozó tudását és munkaerejét elsősorban a köz (a munkáltató) javára fordítsa.

Politikai összeférhetelenség

Az elfogulatlan tevékenység biztosítása a cél.

Köztisztviselők

Az Alkotmány tiltja, hogy köztisztviselő emellett bíró, ügyész, országgyűlési képviselő, polgármester legyen. (Hatalmi ágak)
A Ktv tiltja, hogy a köztisztviselő települési vagy kisebbségi képviselő legyen az őt alkalmazó közig. szerv illetékességi területén. (Hatalmi ágak)
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak a munkáltató engedélyével létesíthet, vezető megbízású pedig egyáltalán nem (kivéve a tudományos, művészeti, oktatói stb. tevékenységet). (Gazdasági és presztizs)
Kivétel: Másik jegyző helyettesítése céljából a jegyző további egy jogviszonyt létesíthet.
Nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. (Presztizs)
Pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében (kivéve képviselőjelöltként) közszereplést nem vállalhat. (Politikai)
Nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha az állami—önkormányzati többségi tulajdonban van. (Gazdasági)
Mt. jogviszonyban nincs jogilag meghatározott összeférhetetlenség (csak a munkaviszonyra vonatkozó alapelvek, pl. jóhiszeműség, együttműködés), de a szereződésben megfogalmazhatnak összeférhetetlenségi szabályokat.
Közalakalmazott: A törvény nem nevesít összeférhetetlenségi okokat, hanem azt a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályra (ez kollektív szerződés vagy közalkalmazotti szabályzat lehet) bízza. A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló olyan jogviszonyt mely összeférhetetlen. A jogviszony létesítését be kell jelentenie. A közalkalmazott az összeférhetetlenséget köteles felszólításra 8 napon belül megszüntetni. A felszólítás miatt munkaügyi vitát kezdeményezhet.

Ügyész

  • nem lehet tagja pártnak, nem politizálhat
  • nem lehet ogy-i vagy ök-i képviselő (a jelöléstől a választás napjáig szünetel a jogviszonya, megválasztásával megszűnik),
  • nem lehet polgármester, állami vezető,
  • más kereső tevékenységet nem folytathat (kivéve művészeti, tud. stb.)

Bírák

  • nem lehet tagja pártnak,
  • politikai tevékenységet nem folytathat,
  • nem lehet országgyűlési, önkormányzati képviselő,
  • más kereső tevékenységet nem folytathat (kivétel: tud, okt, műv, ha az nem veszélyezteti a pártatlanságot).

Fegyveresek

  • honvédség, határőrség, rendőrség: semmilyen más tevékenységet nem folytathat (kivéve művészeti, tudományos, oktatói stb.)
  • egyéb fegyveres lehet: társ. megbízású polgármester, alpolgármester

Hozzátartozók összeférhetetlensége

Általában nem létesíthető olyan jogviszony, mely által irányítási, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülnek. Ez alól általában a munkáltató felmentést adhat. Pl. A képviselő-testület az intézményvezetőnek, ha hozzátartozóját alkalmazza (faluhelyt), ügyésznek a legfőbb ügyész. Ilyenkor bizonyos munkáltatói jogokat nem gyakorolhat (pl. jutalmazás).
Bíróknál a bíróság elnökének, helyettesének, kollégium vezetőjének a hozzátartozója az általa vezetett bíróságon, kollégiumban nem működhet.
Fegyvereseknél nem lehet olyan szolgálati beosztás, amelyben közeli hozzátartozójával közvetlen szolgálati elöljárói-alárendelti viszonyba kerülne.