A jogviszony megszűnése esetén nincs szükség a felek akaratnyilatkozatára, legfeljebb csak regisztrációra (tudomásulvétel). a felek ugyanakkor előidézhetik a megszűnési okokat (pl. hivatalvesztés fegyelmi büntetés).

Kjt. szerint a közalkalmazotti jogviszony megszűnik

 • A határozott idő lejártával,
 • A közalkalmazott halálával,
 • A munkáltató jogutód nélküli megszűnésével.

Az Mt. szerint a munkaviszony megszűnésének okai ugyanezek.

Ktv. szerint a közszolgálati jogviszony megszűnik /15. §/

 • A kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
 • A köztisztviselő halálával,
 • A Ktv.-ben meghatározott esetekben, éspedig
  • Ha az előírt képesítést időben nem szerezte meg,
  • Ha a politikai (fő)tanácsadó minisztere, testületre, polgármestere megszűnik az lenni,
  • Ha az összeférhetetlenséget felszólítás ellenére határidőre nem szünteti meg,
  • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megsérti,
  • A főtisztviselő a továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti,
  • A jogviszony jogellenes megszüntetését kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésével, ha a köztisztviselő nem kéri a visszahelyezését.
 • Hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,
 • A IM beosztott bíró minisztériumi beosztásának megszűnésével (ilyenkor visszamegy a bíróságra),
 • A 70. életév betöltésével.

Ütv. szerint a közszolgálati jogvizsony megszűnése

Némileg eltérő szabályok vannak a legfőbb ügyészre és a legfőbb ügyész helyettesére, mint az ügyészekre (pl. mások az összeférhetetlenségi okok), de lényegében azonosak a megszűnés okai, mint a köztisztviselőknél. Lényeges különbség és következetlenség, hogy itt megszűnési okként szerepel a felmentés, a lemondás és a rendkívüli lemondás.
A bírák szolgálati viszonya hasonló okokból szűnik meg. Itt is megszűnési okként szerepel (megszüntetés helyett) a lemondás, az alkalmatlanná válás. Megszűnési okok továbbá,

 • Ha az első bírói kinevezés 3 éves időtartama lejárt és a bíró határozatlan idejű kinevezésére nem tettek előterjesztést,
 • Ha bíró tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná válik,
 • Ha a bírói esküt kinevezésétől 8 munkanapon belül nem tette le,
 • Ha a bíró már nem magyar állampolgár,
 • Ha nem rendelkezik választójoggal.
 • Ha fegyelmi eljárás során jogerős fegyelmi büntetésként felmentését  indítványozták,
 • Ha a bíróval szemben jogerős szabadságvesztés vagy közérdekű munkát szabtak ki, kényszergyógykezelését rendelték el.

Fegyveresek esetében ugyancsak keverednek a megszűnési és megszüntetési okok (megszűnik: közös megegyezéssel, lemondással, felmentéssel, azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabásával, büntetőeljárás keretében halálával, tv-ben meghatározott egyéb esetekben).