A közszolgálati jogviszony módosítása

Általában hasonló esetekben kerülhet sor, mint a munkajogviszony esetében, tehát közös megegyezésre van szükség. A módosítást írásba kell foglalni.

Ktv:. Nem kell a köztisztviselő beleegyezése:

  • Fizetési fokozatban való előrelépés esetén,
  • „A közigazgatási szerven belüli átszervezés esetén, a közszolgálati jogviszony, a munkakör, a feladatkör és az illetmény változatlanul hagyása /…/ mellett” (e zavaros mondat valszeg azt jelenti, hogy pl. egy titkárnőt átszervezés esetén áttehetnek egy másik szervezeti egység főnöke mellé, de ha nincs átszervezés, a főnököt kell lecserélni).
  • Ha közigazgatási szerv személyében jogutódlás miatt következett be változás.

Nem minősül módosításnak az ideiglenes (évenként max. 44 munkanaig terjedhető) átirányítás, ami írásbeli utasítás másik munkakör ellátására vagy eredeti munkaköre melletti végzésére.
A közigazgatási szerv, a köztisztviselő és másik közig. szerv megállapodhat a dolgozó határozott idejű vagy végleges áthelyezésében.
A főtisztviselő a miniszterelnök döntése alapján beleegyezése nélkül másik szervhez áthelyezhető.

Közalkalmazottak, ügyészek, bírák, fegyveresek:

Módosítás hasonló módon csak közös megegyezéssel.
Nem kell a közszolgálati dolgozónak, illetve a fegyveres szerv hivatásos tagjának beleegyezése, ha a módosítás fegyelmi eljárás eredménye (visszavetés besorolásban, rangban).

A munkáltatói jogok gyakorlása a közszolgálati jogviszonyban:

A dolgozóval közölni kell, hogy ki a munkáltatói jogok gyakorlója.

Ktv: A munkáltatói jogokat főszabályként a közig. szerv hivatali szervezetének vezetője, ill. a testület gyakorolja. A munkáltatói jogkör a hivatali szervezet vezető megbízású köztisztviselőjére átruházható. Az átruházás történhet 1-1 ügyre, a legfontosabb munkáltatói jogokra (kinevezés, visszavonása, fegyelmi jogkör) és az ún. „egyéb” munkáltatói jogokra, meghatározott személyek vagy csoportok vonatkozásában, határozott vagy határozatlan időre, illetve visszavonásig. Az osztályvezetői megbízás az a  legalacsonyabb beosztás, amelyre az átruházás irányulhat. A törvény kizárja a hatáskör átruházását, ha a köztisztviselő kinevezése a testület hatáskörébe tartozik.
A jegyző és aljegyző tekintetében a nagyobb munkáltatói jogokat a képviselő-testület (közgyűlés) gyakorolja, az egyéb jogokat a jegyző tekintetében a polgármester, az aljegyző tekintetében a jegyző.
A hivatali dolgozók fölött a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, a polgármester meghatározhatja azon dolgozók körét, akik tekintetében a munkáltatói jog gyakorlásához egyetértése szükséges (Ötv.).

Kjt: A szabályozás lényegében azonos (pl. átruházás). A magasabb vezető beosztású közalkalmazott fölött az önkormányzati szerv esetében a nagyobb munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyebeket a polgármester gyakorolja (Ötv.).

Ütv: a munkáltatói jogkört a legfőbb ügyész gyakorolja , kiv. Eltérő törvényi rendelkezést

Fegyveresek: a munkáltatói jogkör gyakorlója az állományparancsnok.

Bírák: a munkáltatói jogkör gyakorlója a bíróság elnöke, a kinevezési (és felmentési) jogkört az OIT javaslata alapján a köztársasági elnök gyakorolja.