Az alkalmazási feltételeknél általános és speciális jellegűek érvényesülhetnek. Általános feltételek esetén minden leendő közszolgálati dolgozónak mindegyik feltétellel rendelkezni kell. Speciális feltételek az általános feltételeken túlmenő feltételek köre.

Közigazgatási törvényben általános feltételek:

Büntetlen előélet, amit erkölcsi bizonyítvánnyal igazol, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, legalább középfokú iskolai végzettség, ne álljon hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, fontos és bizalmas munkakörben a biztonsági feltételeknek megfeleljen.

Közigazgatási törvényben speciális feltételek (képesítési előírások):

A törvény és a munkáltatói jogkör gyakorlója is előírhat speciális feltételeket.

  • Iskolai végzettséget, (pl. központi közigazgatási szerv alaptevékenysége keretében csak felsőfokú végzettséggel rendelkezőt alkalmazhat),
  • Speciális ismereteket (pl. központi közigazgatási szerv pályakezdőként csak igazolt nyelvtudással rendelkezőt alkalmazhat, vezetői megbízást csak szakvizsgázott személy kaphat, vagy ha vállalja egy éven belüli megszerzését), 
  • Szakmai gyakorlatot (pl. jegyző csak két év közigazgatási gyakorlattal nevezhető ki),
  • Egészségi és pszichikai alkalmasság.

Az alkalmazás feltétele, hogy ne álljon fenn az alkalmazást kizáró összeférhetetlenség, illetve ha ilyen keletkezik, azt határidőre (30 nap) szüntesse meg.

Felmentés az alkalmazási feltételek alól:

őszabály szerint az alkalmazási feltételek alól felmentés nem adható. Kivétel: a törvény lehetővé teszi a községi önkormányzat testülete számára, hogy a képesítési előírások alól különösen indokolt esetben felmentést adhat. A felmentés időtartama nem haladhatja meg a képesítés megszerzéséhez szükséges időtartamot. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a köztisztviselő (ill. a jegyző) közszolgálati jogviszonya megszűnik.

Közalkalmazottakra vonatkozó általános feltételek

Közalkalmazott az lehet, aki megfelel az előírt képesítési követelményeknek, cselekvőképes, és nem esik foglalkozási tilalom alá (pl. külföldi akkor, ha van munkavállalási engedélye).
Miniszteri rendelet meghatározhatja azokat a munkaköröket, ahol csak büntetlen előéletű, 18. évét betöltött magyar állampolgárral létresythető közalkalmazotti jogviszony.

Speciális feltételek

Nem a Kjt tartalmazza, hanem a végrehajtási rendeletek, pl. képesítési előírások, gyakorlati idők.

Ügyészi törvényben általános feltételek

Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, meghatározott végzettség (egyetem kell ügyész, titkár, fogalmazó, nyomozó, középfokú végzettség kell tisztviselő, alapfokú ügykezelő, fizikai alkalmazott esetén).

Ügyészi törvényben speciális feltételek

Választójog (ügyész), jogi szakvizsga (ügyész) Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje legyen /katonai ügyész, fogalmazó/meghatározott szakmai gyakorlat, pályaalkalmassági vizsgálat (legfőbb ügyész).

Fegyveresek:

18-35 év közötti életkor, cselekvőképesség, állandó belföldi lakóhely, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, meghatározott iskolai végzettség, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, alkotmányos jogok korlátozásának elfogadása.

Bírák:

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, választójog, egyetemi jogi végzettség, jogi szakvizsga, meghatározott korábbi munkakör  betöltése (ügyész, ügyvéd, közjegyző), pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

A kiválasztási eljárás:

Lehet elbeszélgetés vagy pályázati eljárás.

Közigazgatási törvény:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az állás betöltésére pályázatot írhat ki, vagy jogszabály kötelezővé teheti a pályázat kiírását. A pályázatot a BM hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül a testület, ill. a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Kinevezni csak azt a köztisztviselőt lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett, és megfelelt a pályázati feltételeknek. A pályázat eredményéről a pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell tájékoztatni. Az eredménytelen pályázóknak az értesítéssel egyidejűleg a teljes pályázati anyagukat vissza kell küldeni.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény: 

A magasabb vezetői beosztás ellátására pályázatot kell kiírni.

Ügyészi törvény 

A legfőbb ügyész pályázat útján tölti be az alábbi álláshelyeket: magasabb vezető állású és vezető állású ügyész, legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörök, katonai ügyészségi ügyészi munkakörök, fellebbviteli ügyészségi ügyészi munkakörök.

Bírák:

A bírói állás betöltésére pályázatot kell kiírni, kiv. A bírákról szóló tv-ben meghatározott eseteket.

Kinevezés:

A közszolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és elfogadását írásba kell foglalni.
Kinevezéskor esküt köteles tenni, különben nem állhat munkába.

  • A közszolgálati jogviszony határozatlan időre jön létre (kivéve a bírót, akit az OIT javaslatára a közt. elnök először 3 évre nevez ki, és ha megfelel a követelményeknek, akkor határozatlan időre).
  • Közszolgálati jogviszony határozott időre (pl. helyettesítésre) is létesíthető. Jogállás tekintetében nincs különbség a határozott és a határozatlan idejű kinevezés között, kivéve, ha a kinevezés 1 évnél rövidebb időre szól, mert akkor nem érvényesül az előmenetel.
  • Legfeljebb 6 havi próbaidő kiköthető, kivéve a határozott időre szóló kinevezést, a pályázat útján történő kinevezést és a vezetői állás betöltésére történő kinevezést.

Kinevezés kötelező elemei a közigazgatási törvény alapján:

Az okiratnak tartalmaznia kell a köztisztviselő besorolásának alapjául szolgáló besorolási osztályt, besorolási és fizetési fokozatot, illetményét, annak beállási szintjét, a munkakört és a meghatározott feladatkört, a munkavégzés helyét, az előmenetelhez előírt kötelezettségeket. Csatolni kell hozzá a munkaköri leírást.

Tájékoztatási kötelezettség:

A kinevezéssel egyidejűleg tájékoztatni kell a köztisztviselőt az irányadó munkarendről, a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdő időpontjáról, egyéb juttatásokról és azok mértékéről, az illetmény átutalásának napjáról, a munkába lépés napjáról, felmentési idő megállapításának szabályairól, rendes szabadság mértékéről, kiadásának rendjéről. A tájékoztatót 30 napon belül írásban is meg kell kapnia a köztisztviselőnek.
Ügyészekre, bírákre, fegyveresekre hasonló szabályok érvényesek (pl. esküt tesznek).
Speciális eset, ha a kinevezés vezetői megbízással kapcsolódik. Ilyenkor próbaidő nem köthető ki. A vezetői megbízás általában indoklás nélkül, azonnali hatállyal visszavonható, de ez nem jelenti a közszolgálati viszony megszűnését. Közalkalmazottaknál a megbízás visszavonását kérésre indokolni kell, magasabb vezetői megbízás miniszteri rendelet alapján határozott időre is szólhat (pl. közoktatásban ez 5 év).