Az érdemeken alapuló kiválasztási rendszer előfeltétele a jogegyenlőség, ami azt jelenti, hogy aki a jogszabálynak megfelel, közszolgálati munkakör betöltésére pályázhat. A jogegyenlőség magában foglalja diszkrimináció tilalmát. Munkajogi szabály előnyben részesítési kötelezettséget állapíthat meg (pozitív diszkrimináció), ami ugyancsak a jogegyenlőség érvényesülését szolgálja a hátrányos helyzetű csoportok esetében.
Az 1948 évi ENSZ egyezmény szerint minden állampolgárnak egyenlő joga van a közszolgálati állásokhoz. Az 1966 évi ENSZ egyezmény biztosítja az egyenlő munkához jutást. Hazánkban az Alkotmány 70.§ (4) bek. biztosítja a munkához való jogokat, a 70/A  § pedig rögzíti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

A Ktv. szerint „a közszolgálati jogviszony az állam, ill. a helyi önkormányzat, valamint a nevükben foglalkoztatott köztisztviselő között a köz szolgálata és munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony” /5.§/

A közszolgálati jogviszony alanyai:

A közigazgatási szerv és a közszolgálati dolgozó.

A törvények a szervi hatályuknál sorolják fel azokat a szerveket, amelyekre szabályozásuk kiterjed.

Pl. a Ktv. 1. §-a felsorolja a hatálya alá tartozó munkáltató szerveket:

 • Központi közigazgatási szervek (minisztériumok, Miniszterelnöki Hivatal, országos hatáskörű szervek), területi szervek, (megyei közig hivatalok) és helyi szervei
 • Képviselő testületek hivatalai
 • Azok az állandó szakértői jellegű apparátusok, amelyeket a Ktv az állami életben betöltött fontos szerepük alapján sorolt ebbe a körbe.
 • Ilyenek:
  • A Köztársasági Elnök Hivatala
  • Az Országgyűlés Hivatala,
  • Az AB Hivatala,
  • Az Országgyűlési Biztos Hivatala,
  • ÁSZ,
  • Közbeszerzések Tanácsa,
  • Országos Rádió és Televízió Testület irodája,
  • Gazdasági Versenyhivatal,
  • MTA Titkársága.

A törvények a tárgyi és személyi hatályuk megfogalmazásával jelölik ki az érintett munkavállalói kört. (Pl. Ügyészségi tv: „A törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság ügyészsége által foglalkoztatott ügyészségi alkalmazottak ügyészségi jogviszonyára”)
A Ktv. hatálya a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

Köztisztviselő:

Aki közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, ill. felhatalmazásra a döntést kiadmányozza, szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a szerv állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért, a munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokata kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. /1. § (7)/

Pályakezdő köztisztviselő:

Aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének megszerzését követően egy éven belül első foglalkozási jogviszonyként közszolgálati jogviszonyt létesít”
2001. júliusától közszolgálati jogviszonya megszűnt az ügykezelőknek (az, aki a szervnél ügyviteli feladatokat lát el) és a fizikai alkalmazottaknak. ők a Mt. hatálya alá tartoznak.
A miniszterelnökre, a miniszterre, politikai államtitkárra, polgármesterre a Ktv rendelkezései csak részben irányadók.
Nem terjed ki a Ktv hatálya a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására, foglalkoztatottakra, közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottakra.

A közalkalmazotti jogviszony alanyai:

A közalkalmazott és a munkáltató.

Közalkalmazott lehet:

Aki megfelel az előírt képesítési követelményeknek és cselekvőképes, és nem esik foglalkozási tilalom alá (pl. külföldi akkor, ha van munkavállalási engedélye).
Miniszteri rendelet meghatározhatja azokat a munkaköröket, ahol csak büntetlen előéletű, 18. évét betöltött magyar állampolgárral létresythető közalkalmazotti jogviszony.

Munkáltató:

Az a költségvetési szerv lehet, amely kívül esik az államhatalom gyakorlásán. Ezek a szervek a társadalom közös szükségleteinek kielégítésére szolgáltatásokat végeznek, illetve az ilyen szervek munkáját segítő intézmények és szolgálatok.