A közszolgálati jogvita fogalma:

A köztisztviselő és a közszolgálati szerv között felmerült jogvita.

59. §

(1) A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében közvetlenül a bírósághoz fordulhat.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a köztisztviselő bírósághoz akkor fordulhat, ha e törvény megengedi.
(3) A keresetet a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül lehet a bírósághoz benyújtani
a) a közszolgálati jogviszony megszüntetésével,
b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,
c) a minősítés és a teljesítményértékelés megállapításaival,
d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal,
e) a kinevezés egyoldalú módosításával,
f) a fizetési felszólítással,
g) a vezetői pótlék (továbbképzés elmulasztása miatti) csökkentésével
kapcsolatos ügyekben. Egyéb esetekben a köztisztviselő az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül (általában 3 év) fordulhat a bírósághoz.
(4) A (3) bekezdés b)-f) pontjaiban foglalt esetekben a sérelmezett intézkedés a bíróság jogerős döntéséig nem hajtható végre.

Munka törvénykönyve

Az Mt. ismeri és szabályozza a kollektív munkaügyi vitát, melyben felkért közvetítő és döntőbíróság segítségét is igénybe vehetik a felek.

A munkaügyi vita

A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítésére, valamint a szakszervezet és az üzemi tanács kezdeményezhet munkaügyi vitát a törvényből, kollektív szerződésből vagy megállapodásból fakadó igényeik érvényesítésére. A keresetlevelet az intézkedés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani

  • A munkáltató egyoldalú szerződésmódosításával,
  • A munkaviszony megszüntetésével,
  • A rendkívüli felmondással,
  • A munkavállaló kötelezettségszegése miatti jogkövetkezménnyel,
  • A fizetési felszólítással és kártérítésre kötelezéssel kapcsolatban.

Egyéb esetekben a munkavállaló a Polgári törvénykönyv alapján és az általános elévülési időn belül (3 év) érvényesítheti igényét.