Köztisztviselő

A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Gondatlan elkövetés esetén 3 havi illetménye erejéig felel.
Teljes a kártérítési felelőssége a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha az illetmény megállapítására vonatkozó szabály megszegésével kárt okoz. (Ha ez a testület, akkor az indítványt megszavazó tagok egyenlő arányban felelnek a kárért – ami érdekes jogi problémákat felvető új szabály a Ktv.-ben.)
Leltárhiány (ide értve a pénztárat is) esetén vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a dolgozó, ha az átadás-átvétel szabályosan történt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a hiány a munkáltató mulasztása miatt következett be.
A kártérítési kötelezettség megállapítása a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályok szerint történik.

Közalkalmazott

A Kjt. alapvetően a munkajogviszonyra vonatkozó jogszabályok alkalmazását rendeli el.
Kárigény érvényesítésénél fő szabály, hogy a munkáltató csak bírósági úton járhat el, de a kollektív szerződés meghatározhatja azt az összeget, amelyet meg nem haladó mértékű kár esetén a munkáltató a közalkalmazottat közvetlenül kártérítésre kötelezheti, s ilyenkor az illetményéből azt levonhatja.
A munkáltatónak a közalkalmazott sérelmére okozott kárért való felelősségére az Mt. szabályai az irányadók.