Alapvetően a német-osztrák utas fejlődést követi, de érvényesül a feudális közjog, és római hatás is fellelhető. Az angol fejlődéshez hasonlóan Magyarországon is történeti alkotmányt alkalmaznak, egészen 1949-ig (addig az u.n. ezeréves alkotmányt). A XVIII. Század végén a francia forradalmi alkotmány is hat a magyar alkotmányfejlődésre.
A 13. századtól kezdődően Magyarországon az abszolút jellegű királyi hatalom korlátozott monarchiává alakult.

Feudális közjog:

Az Aranybulla (1222) biztosította a nemesek szabadságjogait, s a fegyveres ellenállás jogát.
A rendi gyűlés egyre inkább szerepet kapott a törvényhozásban, s a 15. századra a törvényeket már a király és az OGY együtt alkotja.
(Werbőczy: Tripartitum-Hármaskönyv/1514: hangsúlyozta a köznemesség jogegyenlőségét.) Közhatalom gyakorlása-rendi monarchia. Rendi gyűlés- szokásjog alapján működik. Kétkamarás, alsó és felsőházból áll.
Szent Korona tan: A Szent Korona a szuverenitás kifejezője. Hatalma a nemzettől származik. A hazalom jelképe. A hatalom birtokosa a király, és a nemzet. A korona már nem az egyháztól származtatott királyi hatalmat jelképezte, hanem a magyar államot: az államhatalom a királyt és a rendeket együtt illeti meg. A király hatalma pedig a nemzettől származik, s hatalmát akkor gyakorolhatja, ha a nemzet az OGY által megkoronázta. A rendi alkotmányosságért folytatott harc egyben a nemzeti függetlenségért folytatott harc is volt. Az alkotmány és az ország törvényei voltak azok, amelyek megakadályozták a Habsburg-házat abban, hogy tartományává tegye Magyarországot is.
A vármegyei nemesi önkormányzatok évszázadokon keresztül nemzeti ellensúlyt képeztek, az alkotmány védőbástyái voltak az abszolutizáló törekvésekkel szemben.

Rendi alkotmányosság korszaka:

Habsburg abszolutizmus: A közjog fejlődése stagnál. 1608. I. tc: az OGY kétkamarás, összehívandó. Nádor választása. Magyar-osztrák szervek között hatáskör megosztás. Az Erdélyi fejedelemségben a közjogi szabályok szokásjog alapján érvényesülnek. 4 egyház, és a fejedelemválasztás szabályai. Mária Terézia: 1741: sarkalatos törvények.
A rendi alkotmányosság korszaka 1790-től kezdődik (és 1848-ig tart), az akkori törvényekben a francia forradalom hatása jelenik meg, s akkor jelenik meg a mai értelemben vett alkotmány fogalma. (1790/91-es OGY) Ekkor törvényekben kimondják, hogy
Magyarország önálló, független állam, amelynek saját alkotmánya van,
Rendelkeztek a törvényhozó/végrehajtó hatalom gyakorlásáról, rendi keretek között megteremtették a hatalommegosztás elvét (még nem választják szét őket) X., XII. tc.
Rögzítették, hogy a király pátensekkel nem kormányozhat,
Hadiadót, hadisegélyt csak a törvényhozó szerv hozzájárulásával vethet ki,
Kimondták, hogy az igazságszolgáltatás kizárólag a bíróságok útján történhet. Bírói függetlenség elve.
Schwartzer: 1787-Magyar alaptörvények
Vérszerződés
Aranybulla
Werbőczi: nemesség sarkalatos törvényei
Protestáns vallás: Bécsi, Linzi békeszerződések 1608, 1646

Koronázási hitlevelek

1825: reformországgyűlés-rendi alkotmány: 800 éves alkotmány
1827 III. tc. az ország alaptörvénye-1791-es törvény jelentőssége
1836 III. tc. Magyar nyelv használata
A polgári alkotmányfejlődés korszaka 1848-ban kezdődött- Államszervezeti törvények: (1848-as márciusi törvények-hasonló a belga alkotmányhoz) megszűnt a rendi képviselet, az alsóház általános választójogon alapuló népképviseletté alakult (cenzusok!) (V.tc.). A király a végrehajtó hatalmat a független magyar felelős minisztérium útján gyakorolta (III.tc.). Évenkénti országgyűlés Pesten (IV. tc.). Alapjogok: Megszűnt a hűbéri függőség, megteremtődött a honpolgári jogegyenlőség, tanszabadság, kiemelkedő volt az ősiség eltörlése, a jobbágyfelszabadítás, a sajtószabadság, vallásszabadság, a törvény előtti egyenlőség és a közteherviselésről szóló törvények.
Az 1849. április14-ei trónfosztást követően felmerült egy kartális alkotmány kidolgozása és a köztársasági államforma bevezetése is.
1849-Olmützi alkotmány => 1867-ig visszarendeződés 1867. XII. tc. => a közjogi törvények polgári állam kiépítését segítik. Kiépítették a polgári alkotmányosság garanciáit: bírói hatalom, bírói függetlenség, önkormányzatok. A kiegyezés után, a dualista államszövetségi rendszerben visszatértek az 1848-as alkotmányos monarchiát intézményesítő történeti alkotmányhoz.

 • 1868. nemzetiségi tv.
 • 1869. IV. tc. közigazgatás és igazságszolgáltatás kettéválasztása

Bírósági szervezet: Királyi Tábla, Ítélőtábla, Törvényszékek, Járásbíróságok.

 • 1870. XVIII. tc. Legfőbb Állami számvevőszék- Gazdasági ellenőrzés az OGY-nek alárendelve
 • 1871. Ügyészség létrehozása
 • 1873. Ügyészségi tv.
 • 1878. V. tc. Büntető törvénykönyv, Csemegi-kódex
 • 1879. L. tc. első állampolgársági tv.
 • 1881. Közigazgatási bíróság (kezdetben csak pénzügyi osztály)
 • 1885. OGY => főrendi ház összetétele: protestáns főpapok is örökös tagságot kapnak, választás útján bejuthatnak az egyetemek rektorai és az MTA elnöke.
 • 1886. községi tv., megyei tv., Törvényhatóságokról és községekről szóló tv.
 • 1886. Lakóhely szabad megválasztásáról szóló tv.
 • 1895. szabad vallásgyakorlás
 • 1896. közigazgatási bíróság-további osztályok, teljes szervezet létrehozása
 • 1896. Esküdtbíráskodás bevezetése
 • 1914. sajtótörvény

Az I. vh. után IV. Károly lemondott az államügyek vitelében való részvételéről. (1918.XI.13.)
1918. október 28. Polgári demokratikus forradalom. Nemzeti Tanács megalakulása. Elnöke Károlyi Mihály, népkormányt hoz létre. A Nemzeti Tanács 1918. november 16-ai néphatározatában kimondta, hogy Magyarország független népköztársaság. Alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása.
1919. március 21-én a Forradalmi Kormányzótanács proklamálta a Tanácsköztársaság létrejöttét. Árpilis 2.-a ideiglenes alkotmány. A szovjet típusú államrendszer alapelemeit a június 23-án elfogadott alkotmány szabályozta, ami június 29.-én lépett hatályba. SZU mintára tanácsok létrehozása. SZTOGY, SZKIB, Forradalmi Kormányzó Tanács. 1919. április, XXV. számú Forradalmi Kormányzó Tanácsi határozat létrehozása, a választásokra vonatkozóan. Egyháziak kizárása a választásokból. Hatalom egységessége. 4 nemzetiségi törvény megalkotása.
A Tanácsköztársaság bukása után visszatértek a polgári történeti alkotmányhoz, Ausztriával megszakadt az államjogi kapcsolat. Jogfolytonosság, a polgári demokratikus intézmények helyreállítása. Horthy-korszak: 1921. évi I. tc. - kormányzói tisztség. 1944-ig a kormányzói hatalom korlátozott, majd félprezidenciálissá alakul át. Korlátozzák a választó- és gyülekezési jogot. A sajtóperekben megszűnik az esküdtbíráskodás. Az államforma monarchikus (1921:47.tc.), de az államfői jogokat a kormányzó gyakorolta-kimondja a törvény a Habsburg-ház trónfosztását. Hatályon kívül helyezi a Pragmatica Sanctio I&II. rendeletét. Magyarország államformája 1945-ig király nélküli királyság volt. 1939. II. tc. háborús készülődés, szabadságjogok korlátozása. 1944. évi X. tc. nemzetvezetői funkció bevezetése, megszűnik a parlamentáris rendszer.

1944 december 21.-én Debrecenben az Ideiglenes Nemzetgyűlés az állami szuverenitás letéteményesének nyilvánította magát, Ideiglenes Nemzeti Kormányt választott, s az államfői jogokat a Nemzetgyűlés Elnökségére ruházta. 1945 januárjától az államfői jogokat a Nemzeti Főtanács látta el. A nemzetgyűlés képviselőit a Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok tagjai adták. Az államvezetés fő szervei: Politikai bizottság, Ideiglenes Nemzeti Kormány és a Nemzeti Főtanács. A Nemzeti Függetlenségi Tanács v. Főtanács 3 tagú testületi szerv, az államfői feladatokat látta el. Tagjai: a PB elnőke + Ideiglenes Nemzeti Kormány Elnöke + Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnöke.
1945. Szeptember: választások az 1945. évi VIII. tc., a választójogi törvény alapján novemberre tűzik ki. Budapest: Az FKgP győz 57%-kal. Koalíciós kormány: FKgP + NPP.
Az 1945. évi választások után megszűnt a Kormány ideiglenes jellege, s mint felelős magyar minisztérium működött tovább.
Döntő változást jelentett, amikor a Nemzetgyűlés elfogadta a Magyarország. államformájáról szóló 1946. évi I. tc-et, a köztársasági kisalkotmányt, a csonka alkotmányt 1946. január 31.-én. Eszerint:

 • Az államhatalom kizárólagos forrása a magyar nép,
 • Magyarország köztársaság,
 • Államhatalmi ágak elválasztása,
 • A parlament feloszlatása csak az OGY kezdeményezésére lehetséges
 • Végrehajtó hatalmat a köztársasági elnök a Nemzetgyűlésnek felelős minisztérium útján gyakorolja, hatalma gyenge,
 • Köztársasági Elnök választása 2/3-os többséggel, illetve közfelkiáltással 4 évre
 • A bíróságok a köztársaság nevében gyakorolják a bírói hatalmat, a bírókat a köztársasági elnök nevezi ki,
 • Biztosította az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait.
 • A kormány tagjai felelősek a parlamentnek
1946-Államrend és köztársaság védelméről szóló törvény. X. tv. Az állampolgárok védelméről Főudvarnagyi bíróság megszüntetése.
1947-Feudális kiváltságok megszüntetése. Egyházak egyenjogúsága.
Az FKgP gyűjtőpárt szerepe megszűnik. 1947-kékcédulás választások. Koalíció megmarad, a kommunisták fölénybe kerülnek.
1948-A fordulat éve MKP+SZDP→MDP. A többi pártot ellehetetlenítik.
1949. Tavasza: Magyar Függetlenségi Népfront tömörülés. Cél-proletárdiktatúra, munkás+paraszt hatalom, szocializmus építése. Alkotmány szükségessége. Az 1949.-es választásokon csak az MFN jelöltjei indulhattak. Augusztus-alkotmány elfogadása.

Gazdasági változások: 1946. augusztus 1. Forint; 1947. Első 3 éves terv => tervhivatal, Népgazdasági Tanács; 1948-TSZ-esítés kezdete.

A szovjet megszállás alatt bekövetkezett hatalmi változások 1949-re elvezettek a politikai és kormányzati rendszer teljes átalakításához. Ez fejeződött ki az 1949. évi (XX.tv.) Alkotmányban is, amely az 1936. évi buharini alkotmány mintájára készült. Tartalma:
Magyarország népköztársaság, a munkások/parasztok állama,
Termelési eszközök társadalmi tulajdonban annak, a tulajdonos az állam közületek, szövetkezetek,
A gazdasági életet a népgazdasági terv határozza meg,
Államhatalom egységének elve: OGY gyakorolja a népszuverenitásból folyó összes jogot,
Az államfői funkciókat a parlament tagjaiból választott Elnöki Tanács látja el, az OGY jogkörét is gyakorolhatja, törvényeket, hozhat, hatályon kívül helyezhet stb., az Alkotmányt nem változtathatja meg,
Az államigazgatás legfelsőbb szerve a Minisztertanács, amely működéséért az OGY-nek felelős.