Vállalati kultúra:

Normák, értékek, gondolkodás és magatartásmódok összessége, amely meghatározza a vállalat minden dolgozójának a viselkedését és ezen keresztül a vállalat megjelenését.

Kultúra modellek:

1. Handy (1993): Négy Isten a menedzsmentben.

A) Zeusz:

 • Hatalom és pókháló struktúra.
 • ő az erő forrása, az ő kezében van a kezdeményezés, az irányítás, a hatalom
 • őtőle indulnak, és őhozzá futnak az információ
 • ő dönt. Önmaga a szervezet is kitermelheti, vagy kinevezéssel jön létre.
 • A kapcsolat a „Fő pókkal „, mint a formális megosztás.
 • Fő alapja: a központi koncentrált hatalom, kevés a szabály, a bürokratikus eljárás, az ügyrend.
 • Az ellenőrzés rajtaütésszerű, főként személyekhez kötődik és a központi személy gyakorolja
 • Értékrendjük eredmény-centrikus
 • Az embereket az elért eredményeik alapján ítélik meg, függetlenül attól, hogy az adott eredményért mit tett.
 • A szervezet gyorsan képes reagálni a környezeti változásokra, veszélyekre, és a központi „Pók” személy adottságaitól függ.
 • Leggyakrabban a kisméretű szervezetekre jellemző ez a kultúra, de megtalálhatjuk más területeken is. Pl.: brókercég, politikában, legtöbb fiatal vállalatnál.
 • Olyan területeken tudnak jól működni, ahol gyors döntésre, a részletek pontos ismerésére van szükség, avagy a késés költsége még inkább elfogadott, mint az egy hibás döntés.
 • Azok az emberek érzik jól magukat ebben a szervezetben, akiktől nem áll távol a kockázatvállalás, akik sikerorientáltak, és kevésbé tartanak a jövő bizonytalanságaitól.
 • Problematikus pontja a méret. Nagy szervezetek működése nem lehetséges ezzel a modellel. 

B) Apolló:

 • Szerepkultúra-timpanon struktúra (görög templom)
 • Döntően a szervezetben a betöltött szerepre, tevékenységre épül, és nem pedig azokra a személyekre, akik ezeket a szerepeket betöltik.
 • Apolló mindent pontosan írásba foglal, és szabályoz
 • Egy racionális, logikai, és bürokratikus szervezet
 • A templom oszlopai az egyes részlegek funkcionális feladatait tartalmazzák
 • Az adott funkcióban dolgozók a munkaköri leírásokban leírtak alapján látják el feladataikat
 • A stabilitás, és a tervezhetőség a kulcsszava ennek a kultúrának. Ennek alapján a működés a munka
  között a szabályok előre ismertek, jól kidolgozottak, és az egyének csak részei ennek a gépezetnek.
 • A személyiségből eredő „hatalmat” kiközösítik. Tipikus karrier, ha valaki elkezd valamelyik oszlop alján dolgozni, és felküzdi magát egészen a Timpanonig.
 • Olyan emberek érzik jól magukat ebben a kultúrában, akiknek fontos a stabilitás, és nem való azoknak, akik hatalom-centrikusak, önállóak, s akiket jobban érdekel az eredmény, mint a módszer.
 • A változó környezet változása az egész szervezet csődjét vonja maga után.

C) Athéné kultúra:

 • Találékonyságra, önállóságra van szükség
 • Ez a feladat-kultúra, háló struktúra
 • Itt a menedzser a problémák folyamatos megoldására koncentrál
 • Az egész szervezet egy rugalmasan kapcsolódó egységeknek a hálózata lesz. Európában ez nem működik!
 • Nagyra értékeli a tehetséget, a kreativitást, a szakértelmet, és a konfliktus tűrőképességet. Itt nem számít, hogy az illető mennyit dolgozik.
 • Ez a kultúra az előző kettő kultúraegymásra épülése
 • Ez főként a fiatal szakemberek kultúrája, akik fejlett innovatív képességgel rendelkeznek, és a dolgozóktól elvárják, hogy azonosulni tudjanak a vállalat céljaival, és hogy a csoport célokat az egyén célok fölé helyezzék.
 • Jellemző rá a segítségnyújtás. Ilyen szervezetek Pl.: tanácsadócégek, kutatás-fejlesztési osztály, hirdetési ügynökség.
 • Működtetése költséges, hisz a jó szakemberek, megfelelő eszközök sokba kerülnek
 • Veszélyes, ha túl sikeresek, mert akkor nagyra nőne, és egyre több lesz a rutin munka. Vagyis a szervezet karbantartására fordított energia, egyre többet hibáznak, megjelennek a piaci kudarcok, és ezt csak ZEUSZ tudja irányítani.

D) Dionüszosz kultúra:

 • Személyiség központú kultúra, halmaz-struktúra
 • A szervezet azért van, hogy az egyének a saját céljaikat tudják megvalósítani. Pl.: ügyvédek munkaközössége, építészek, tanácsadók, színészek.
 • A szervezetnek nincsen főnöke, a személyek megőrzik függetlenségüket, szabad mozgásterüket.

→Ezek a kultúrák tisztán nem jelennek meg. 

2. Quinn (1988)

Vizsgálati szempontok:

 • Befelé és/vagy kifelé összpontosítás: A befelé összpontosító a szervezetben zajló folyamatokra koncentrál, a kifelé összpontosító pedig a szervezet és a környezet kapcsolatára koncentrál.
 • Rugalmasság és / vagy szoros kontroll: A szervezeti tagoknak nagyobb mozgásteret biztosít, nagyobb döntési szabadságot ad. A szoros kontrollnál a szervezet tagjainak a lehetőség erősen szabályozott.

Rugalmasság
quinn   
Szoros kontroll

Támogatók: Befelé összpontosító, rugalmas kultúra

Jellemzői:

 • Kölcsönös bizalom, és felelősség egymás iránt
 • Fontos a részvétel, az együttműködő kooperatív magatartás
 • Jó csapatszellem
 • Erős a csapatkohézió
 • Lehetőség van az egyén fejlődésére, önkiteljesedés megvalósítására
 • Informális, és döntően szóbeli kommunikáció a jellemző
 • A szervezet iránti elkötelezettség
 • Központi érték az emberi erőforrás fejlesztése, ezt szolgálják a különböző tréningek. A vezetés számára fontosabbak a munkatársak, mint a környezeti kihívások.

Szabály orientált kultúra: (Apolló) Befelé összpontosító, szoros kontroll.

Jellemzői:

 • A formális pozíciók területe
 • Fontos a folyamatok racionalizálása
 • Munkamegosztás és az ehhez szorosan kapcsolódó szabályozottság
 • Hierachikus szervezeti megoldások
 • Írásos kommunikáció
 • A vezetés számára az eddig elért eredmények megőrzése a legfontosabb

Célorientált kultúra: Kifelé összpontosító, de kontrollt gyakorló kultúra.

Jellemzői:

 • Racionális tervezés
 • A központi cél meghatározása
 • Hatékonyság, és a teljesítmény kiemelt fontossága
 • Korlátozott információ hozzáférés
 • Feladathoz kötődő szóbeli kommunikáció
 • A vezetés a célok, és az azt elősegítő részcélokra koncentrál

Innováció orientált kultúra: Kifelé összpontosító, rugalmas kultúra.

Jellemzői:

 • Külső környezet szüntelen figyelése
 • A kockázatvállalást is magába foglaló kísérletezés
 • Kreatív probléma megoldás, versenyszellem
 • Jövőbe tekintés, előrelátás
 • Szabad, és szerteágazó információáramlás
 • Teamek
 • Feladat-csopotok képzés, és tanulásA vezetés számára a legfontosabb a lehetőségek folyamatos feltárása, a növekedésre, a környezeti-erőforrások megszerzésére koncentrál.