A hitelkérelem összeállítása és benyújtása:

Az első lépés a kapcsolatfelvétel azzal a bankkal, amelyiktől a cég hitelt szándékozik felvenni. Ha a bank egyúttal a számlavezető is, erre nincs szükség. A sikeres kapcsolatfelvétel eredménye lehet egy megállapodás a kapcsolat folyamatossá tétele céljából, ez még egyik fél számára sem jelent kötelezettségvállalást.

A megállapodás birtokában szokás a hiteligényt benyújtani. A hitel igénybevételének szándékát a gazdálkodó alanynak írásban, cégszerű aláírással ellátva kell kifejezésre juttatni, ezt az írásban benyújtott hiteligénybevételi szándékot nevezik hitelkérelemnek. Formai és tartalmi kellékeit az egyes pénzintézetek saját hatáskörben állapítják meg, a kérelmek szerkezete a gyakorlatban sok hasonlóságot mutat.

A hitelkérelem legfontosabb részei:

 • a vállalkozás adatai, az elszámolási számlát vezető pénzintézet neve, címe
 • a kért hitel összege, pénzneme, típusa
 • a hitel célja
 • a visszafizetés időtartama, a visszafizetés megkezdésének kért időpontja (türelmi idő)
 • fennálló más kölcsöntartozások
 • saját erő, felajánlott biztosítékok
 • a vállalkozás bemutatás, vagyoni helyzete
 • az igényelt hitel felhasználásának részletes ismertetése
 • a vállalkozás pénzügyi, vagy üzleti terve
 • a hitelfelhasználás hatása a vállalat gazdálkodására

A hitelkérelem részletezettsége függ a kért hitel típusától, összegétől, a gazdálkodó szervezet hitelképességétől és a banki kapcsolat intenzitásától (kisebb összegű, rövidlejáratú hitelkérelem nem tartalmaz üzleti tervet). Néha elég a pénzügyi terv, amely az alapvető pénzügyi kimutatások bemutatását és tervezését (mérleg, eredmény kimutatás), továbbá a pénzszükségleti (cash -
flow), likviditási terv elkészítését és a fedezet számítását jelenti.

A hitelkérelem elbírálása, az adósminősítési eljárás

A banknak a kockázatos hitelezési döntések meghozatalához többféle un. intuitív, valamint mennyiségi, számviteli, pénzügyi módszereken alapuló megfontolásra van szüksége.
El kell dönteni, hogy az adott tervezett ügylet mekkora kockázatot jelent a bank számára. Ehhez információkat kérnek, gyűjtenek:

 • a tulajdonosról (vállalkozóról). Ennek különösen kisebb cégek esetében van jelentősége
 • a vállalkozásról
 • a hitellel finanszírozni kívánt projektről
 • a vállalkozás környezetéről (ágazat, alágazat)

Az intuitív módszer lényege

A nemzetközi bankgyakorlatban az ún. 5C eljárás használatos, amely alkalmazása révén csoportosíthatók a kölcsön felvevőről és a kölcsönügyletről beszerzett információk. A kulcsszavak a következők:

Character

A legújabb pénzügyi kutatások, a pénzügyi gyakorlat nagy fontosságot tulajdonít az adós személyének, jellemének. A vizsgálat irányulhat  a vállalkozás, mint szervezet fizetési készségére, de vonatkozhat a menedzsment, esetleg a tulajdonos, a vállalkozó személyes tulajdonságaira is.

Capacity

A vállalkozás törlesztési képességéről az alábbi források tájékoztathatnak: banki referenciák, hitelképességet vizsgáló ügynökségek, kereskedelmi partnerek, sajtóközlemények, a cég korábbi üzleti jelentései, üzleti tervei, a tőzsdén jegyzett vállalkozások éves jelentései, személyes látogatások.
A visszafizetési képességet nagymértékben befolyásolják a vállalkozás termelési, működési feltételei, a jelzett területeken várható változások.
Fontos a termékek, szolgáltatások versenyhelyzete.
Lényeges a vállalkozás piacainak ismerete is.

Capital

A vállalat vagyona és annak gyarapodása a visszafizetés fontos záloga. A vállalkozás saját vagyona alapvetően két forrásból növekedhet:

 • a nyereségből, annak a vállalkozásba történő visszaforgatásából
 • tőkeemelésből

A hitelező számára mindkét jelenség biztató. A nyereség újrabefektetése jelzi, hogy egyrészt a vállalkozás jövedelmező, másrészt a tulajdonosok bíznak a vállalkozás jövőjében, nem vonják ki onnan pénzüket. A tőkeemelés is a tulajdonosok optimizmusára utal.

Collateral

Biztosíték. A hitelezés kockázatának felmérését általában kiterjesztik a hitel biztosítékaként lekötött vagyontárgyakra és egyéb felajánlott biztosítékokra is. A biztosítékok elemzésénél vizsgálandó a biztosíték értéke (független külső szakértő által), forgalomképessége, fizikai és erkölcsi avulásának várható mértéke, esetleges eladásának költségei.

Conditions

Feltételek. A vállalkozás fizetőképességét nemcsak saját helyzete, hanem környezete is alakítja. Vizsgálandó a kérdéses ágazat helyzete, jövője (versenyfeltételek, húzóágazat, válságágazat stb.) Gondolni kell az adós országában várható szabályozómódosításokra, gazdasági és politikai változásokra is.