A kockázat megosztása (redukálása, porlasztása)

Azt jelenti, hogy egyszerre nem tesznek ki kockázatnak túlságosan nagy értéket, hanem igyekeznek több külön ügyletre elosztani. Több, hasonló vállalkozás ritkán sikerül egyformán.

A kockázat áthárítása:

A felmerülő kockázat(ok) elosztását jelenti, de nem több ügyletre, vállalkozásra, hanem az egyes gazdasági alanyok között. A kockázat áthárítható: a külföldi kereskedelmi partnerre, az államra, biztosítóra, bankra. Áthárítási módszerek: szerződéses záradékok (ár) biztosítás, garancia, határidős ügyletek, taktikai vásárlások. A kockázatok áthárítása általában csak részleges (biztosításnál, hitelnél önrészesedés)

Kockázatok kompenzációja:

A külkereskedelmi ügyletek és egyéb műveletek olyan kombinálása, amelynél a veszteségeket az egyidejűleg bekövetkező, kb. azonos nagyságú nyereségek egyenlíthetik ki. Példa: tőzsdei hedge ügylet, ügylet több valutában, az egyik felértékelődését ellensúlyozhatja a másik leértékelődése, árpolitika. A könnyen értékesíthető, stabil termék áremelése kiegyenlítheti egy másik termék áresését, amely fontos az árbevétel szempontjából.

Garancia

A garanciák az üzleti tevékenység szinte teljes körét és változatát fedezhetik: pl. vételár-kiegyenlítés, előleg visszafizetés nem-teljesítés esetén, versenytárgyalás (tender) részvételekor a szükséges bánatpénz helyettesítése, elveszett hajófuvarlevél helyett az árukiadást lehetővé tevő biztosíték, vételár-garancia. A garancia értelmezése és szabályozása nem egységes.

A garancia a bank önálló kötelezettségvállalását jelenti, amelyben arra kötelezi magát, hogy a garanciában közölt feltételek szerint teljesít. A garanciaadó (garans) a garanciaeset bekövetkezte esetén a garantált összeg erejéig fizetést teljesít a garancia kedvezményezettjének.

A jogosult felhívására az alapügyletre való tekintet nélkül fizet, azaz lemond az alapügyletre való visszanyúlás jogáról. Nem az adós kötelezettségét veszi át, hanem önálló kötelezettségvállalással a kedvezményezettnek nyújt biztonságot.

A bankgarancia a kedvezményezettet rövid idő alatt likvid eszközökhöz juttatja a garanciaeset igazolása alapján.

A garanciajellegű kötelezettségvállalást a garancia szövegében jelezni kell. Pl.: fizetési kötelezettség első felszólításra, minden körülmények között, bírósági döntés nélkül – megjegyzésekkel kísérendő a fizetési kötelezettség rögzítése. Ha ezek hiányoznak, csak kezességvállalásról van szó, mégha garanciának is nevezik.

A kedvezményezettnek tehát nem kell bizonyítania a garanciaesemény létrejöttét, elég nyilatkozni annak létrejöttéről. Veszély: a kedvezményezett a garanciát meg nem engedett módon veszi igénybe. Megoldás: a szerződésben előírni bizonyos okmányok meglétét és bemutatását, olyanokat, amelyek az esemény bekövetkeztét bizonyítják.

Van:

  • Első felszólításra fizetés (first demand garancia)
  • Okmányok benyújtásához, mint feltételhez kötött fizetés (conditional payment garancia)

A garancia kifizetése elvileg bármilyen okmány benyújtásához köthető A garancia sok hasonlóságot mutat az akkreditívhez: banki kötelezettségvállalás, az alapügylettől való függetlenség, okmányok bemutatása alapján történő igénybevétel.
A különbség a helyzet és a cél. Az akkreditív a szerződés teljesítéséhez, a garancia akkor lép életbe, ha a szerződésszerű teljesítés elmarad.

A gyakorlatban a bankári okmányok hol a kezesség, hol a garancia elnevezést viselik. Hogy végül is minek minősülnek, az dönti el, hogy a bank lemond-e az alapügyletre való visszanyúlás jogáról, illetve az okmány tartalmazza-e a kedvezményezett első felszólítására történő fizetés kötelezettségét.
Garancia estén a bank első felhívásra fizet, a jogosult és a kötelezett, vagy bármelyik harmadik fél közötti jogviszonyra alapítható kifogások tekintetbe vétele nélkül. A szerződésnél alapul szolgálhat az un. 458. számú szokvány URDG 458-1993 (Uniform Rules for Demand Guarantees)
" A garanciák természetüknél fogva elkülönített tranzakciók azoktól a szerződésektől, vagy versenytárgyalási feltételektől, amelyeken alapulnak.
A garancia vállalót semmiképpen sem érintik, illetve kötik az ilyen szerződések, vagy versenytárgyalási feltételek, akkor sem, ha azokra a garanciában hivatkoznak.
A garanciát vállaló a garanciában meghatározott összeget, vagy összegeket megfizetni a fizetésre vonatkozó írásos lehívás és olyan egyéb okmányok ellenében köteles, amelyeket a garanciában specifikálnak és külső megjelenésükre egyeznek a garanciában szereplő feltételekkel."

Kezességvállalás

Járulékos kötelezettségvállalás, a kezes a magyar PTK szerint arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.

A kezes érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben (pl. hibás az áru, nem a szerződésben kikötött választékot szállították).
A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a kötelezettől behajtható (a hitelezőnek pl. a perlést is igénybe kell venni és csak ennek sikertelensége estén fordulhat a kezeshez). Az előbbit nevezzük egyszerű kezességnek, amelynek jellemzője a sortartás (először az adósnál kell megkísérelni a behajtást) és az alapügyletre való visszanyúlás lehetősége.
A magyar PTK a bankok által vállalt kezességnél ezt a formát nem engedi meg, a bankok kezessége csak készfizető (egyetemleges) lehet, nincs sortartás, de a kezes változatlanul visszanyúlhat az alapügyletre. A kezességet vállaló bank ragaszkodhat okmányok benyújtásához is.

A kezesség és a garancia területén az akkreditívhez és az inkasszóhoz hasonlóan nincs nemzetközi egységes szabályozás, a nemzeti jogrendszerek nagyfokú eltérései miatt. Léteznek viszont használható szokványok.

A kedvezményezett számára a garancia jelenti az erősebb biztosítékot, ezért a külkereskedelmi ügyletekben gyakrabban alkalmazzák, mint a kezességet.
Garanciavállalás esetén a bank pl. nem vizsgálja, hogy a vevő miért nem fizetett, ha az eladó bejelentette igényét a garanciaösszegre, bizonyítja a nemfizetés tényét, a bank fizetni fog.
Kezességvállalás esetén a bank csak az eladó jogos igénye fennállásakor fizet, a fizetéssel szemben ugyanazokat a kifogásokat hozhatja fel, mint a főkötelezett vevő.