A bérrendszer 

A bér a lakossági jövedelmek részét képezi, forrását tekintve a versenyszférában eredeti jövedelem, az ún. nonprofit szférában, viszont származékos jövedelem. Jellegét tekintve a személyes munkavégzés honorálásra szolgál.

Bér:

az az összeg, amit munkája fejében a dolgozó annak ellenértékeként a munkáltatótól kap.
A bérhez kapcsolódik a bérpolitika. Bérpolitika: mindazoknak az intézményeknek, intézkedéseknek, módszereknek az összessége, amelyek a bérezési viszonyok befolyásolását, alakítását szolgálják.
Beszélhetünk makro-, országos kormányzati bérpolitikáról és mikroszintű, a gazdasági szervezetekben kialakított és érvényesített bérpolitikáról.

Bérrendszer elemei:

 1. Alapbér: - a kereset legjelentősebb összetevője
  • kifejezi az adott munkakör, beosztás rangja, a hierarchiában elfoglalt helyet
  • kereteit, szabályait a bértarifa határozza meg
 2. Pótlékok: meghatározott időre szóló vezetői megbízások elismerésére szolgál
 3. Prémium: előre meghatározott többletfeladat elvégzéséért kapott többletpénz
 4. Jutalom: a tevékenység komplex, utólagos alapján kapott többletbér
 5. Kiegészítő fizetés: a törvényesen le nem dolgozott munkaidőre járó bér
 6. Egyéb bér: a le nem dolgozott felmondási időre járó bér, másodállásban vagy mellékfoglalkozásban dolgozók bére
 7. Teljesítménykövetelmény: az a munkamennyiség, amit általában az alapbérért megkövetelnek
 8. Bérforma: a teljesítménykövetelménnyel együtt azt határozza meg, hogy mire ösztönözzük és milyen konkrét módszerrel
 9. Szervezeti egységek ösztönzési rendszere: azt határozza meg, hogy az egyes egységekben kifizethető bér mitől függően növelhető

Bértarifa rendszer:

A különböző munkakörök rangsorának kialakítására, az egyes munkakörök azonos fokozatokba való állítására, majd ezen fokozatokhoz megfelelő bértételek hozzárendelésével foglalkozik a besorolási rendszer.

Alaptípusai:

 • analitikus
 • globális
 • vegyes módszer (analitikus + globális)

Ösztönzési rendszerek alapformái:

 1. A beosztott munkavállalók ösztönzési rendszere
  1. anyagi motiváció, ami lehet pénzben megjelenő pl.: jutalék, prémiumok; és egyéb vagy természetbeni juttatás pl.: étkezési hozzájárulás, tanulmányi szerződés, mobil használat, üdülési támogatás
  2. erkölcsi: előléptetés, elismerések
 2. A vállalaton belüli szervezeti egységek ösztönzési rendszere
  Aszerint, hogy mihez viszonyítjuk a feladat teljesítését, a szervezetek, egységek ösztönzése lehet:
  • tervtípusú
  • bázistípusú
  • normatív típusú
  Elszámolásának módja szerint az ösztönzési rendszer lehet:
  • elkülönült
  • eredményen alapuló
  • kapcsolt eredményen alapuló
  indegyik módszernél el kell dönteni, hogy az egész bér vagy juttatás, vagy annak csak a növekménye függjön-e a feladat teljesítésétől. Arra kell törekedni, hogy olyan feladat kerüljön az érdekeltség középpontjába, amelynek teljesítését nem befolyásolják külső tényezők, az kizárólag, de legalább döntő részben az adott kollektíva munkájától függ.
 3. A vezetők ösztönzési rendszere
  Lényegesen nagyobb befolyást gyakorolnak a gazdasági szervezet eredményességére.
  Közép vezetők:
  • legyen összhang a vezető és az általa irányított kollektíva érdekeltsége között
  • a középvezető anyagi elismerése az általa befolyásolható feladattól függjön. A prémium, a jutalom és a bonusz döntő hányadát célszerű az általa irányított egység eredményétől függővé tenni, mert azt közvetlenül és teljesebb mértékben tudja befolyásolni
  A vállalkozás felső vezetői:
  • a szervezet kulcsszereplői, minthogy tevékenységük a vállalat hosszú és rövidebb távú eredményességében meghatározó
  • érdekeltségi rendszerük három elemből áll:
   1. alapbér: összege általában nem magas
   2. juttatások: magasabbak az előző év lezárását követően
   3. rövid és hosszú távú kiegészítő ösztönzők: p.: részvénytulajdonhoz jutás