• Munkaviszony alanya

- a munkáltató és a munkavállaló
- munkáltató az lehet, aki jogképes (→vmely gazd-i társaság, →egyéni vállalkozás, →államigazgatási szerv)
- munkáltató köteles közeli a munkavállalójával h. a munkaviszonyból eredő munkálatóti jogokat és
kötelezettségeket mely szerv / személy gyakolrolja

 • Munkaviszony létesítése

- munkaszerződés hozza létre a munkaviszonyt
- kizárólag írásban köthető → ennek elmulasztására a munkavállaló hivatkozhat→ de csak munkába lépést követő
30 napon belül
- fontos h. munkavállalóként csak olyan személyt vehetnek fel, aki tankötelezettségét teljesítette ( 16 éves)
ha fialatabb, szülői beleegyezés szüks.
→kivétel: - 14 év fölötti kiskorú tanuló dolgozhat, ha esti iskolába jár
- nyári szünetben
- ha tankötelezettsége alól felmentették
- nőt vagy fiatalkorút nem szabad olyan munkára fogni, mely nem felel meg neki alkatilag
- munkavállalóként természetes v. jogi személy köthet munkaszerződést
- a munkaviszonyt munkaszerződés hozza létre
- határozatlan időre szól ált minden munkaviszony, de határozott időre(min. 1 hónap, max. 5 év) is lehet vállalni munkát
- fontos: határozott idejű munkaviszony határozatlan időre szólóvá válik, ha munkavállaló időtartam lejárta után 1 munkanapot tovább dolgozik
- kötelező írásba folglalni

 • II.Munkaszerződés lényeges pontjai:

a, munkavégzés helye
b, munkakör:
- munkavállaló által elvégezendő munka
- meghat.: foglalkozásra jellemző utalással (pincér), végzett munka jellegére (felszolgáló)
- munkaköri leírát kell kérni → csak az kérhető számon tőle ami ebben szerepel
→ elválaszthatatlan része a munkaszerz-nek
c, személy alapbér:
- bruttó munkabér
- prénimokat nem szokás beleírán, az nem jár, hanem adható
d, munkavállaló adatai ( név, adószám, TAJszám, cím, szemigszám, édesanyja neve)
e, munkaadó adatai
f, munkába lépés napja :
- munkaviszony kezdetének a napja
- létrejöhet határozatlan és határozott időre
g, próbaidő
- nem kötelező
- 30 nap de legfeljebb 90 nap
- tilos meghosszíbítani
- ezen idő alatt mindkét fél indoklás nélkül megszüntethei a munkaviszonyát

- munkaszerződés ezen minimális tartalmát meghaladóan a felek megállapodása más kérdésekre is kiterjedhet
→ lényeg: hogy. jogszabályba v. kollektiv szerz-be nem ütközhet
( pld. szabadságolás, táppénz stb. kérdése)

- munkába lépni a munkaszerződés megkötését követő első munkanapon kell

 • Munkavégzés szabályai
  • Munkáltató kötelességei:

- köteles a munkavállaló a munka trv.könyvének szabályai szerint foglalkoztatni
- köteles a munkát irányítani
- egészséges, biztonságos munkakörülményeket megteremteni a munkavégzéshez
- ellenőrízni
- megfelelő tájékoztatást adni a munkavégzéshez
- megtervezni a munkát
- munkabér fizetni

  • Munkavállaló köteles:

- előírt helyen és időben munkaképes állapotban megjelenni
- tanfolyamon részt venni, amit előírtak neki
- munkavégzés ideje alatt munkahelyén kell tartózkodni, munkát végezni
- munkáltató utasításai szerint eljárni
- szakértelemel, gondossággal végezni a munkát
- titkosan kezelni az infokat
- olyan munkát is elvégezni, mert nem tartozik munkakörébe

  • Munkavégzési kötelezettség alől mentesül:

a, állampolgári kötelezettségét teljesíti (választás)
b, közeli hozzátartozója halálakor (2 munkanap)
c, keresőképtelen beteg
d, köt. orvosi vizsgálat teljes időtartalmára
e, véradás miatti távollét
f, elháríthatatlan ok miatt nem tud megjelenni munkahelyén (közlek. akadály) → ezek az igazolt távollétek

 • Munkaszerződés módosítása

- közös megegyezéssel megkötött munkaszerződés újabb megállapodással módosítható
- írásba kell ezt is foglalni
- kikötés: a munkavállaló hátrányára nem módosítható
- nagyon kicsi jellegü változásoknál nem szükséges módosítani a munkaszerződést
- néhány kivételes esetben kötelező
→ pld. nőt terhesség megállapításától gyermeke 1 éves koráig az állapotának eü-i szempontból megfelelő munkakörbe
kell áthelyezni
→ megváltozott munkaképességű munkavállalót → ha eredeti munkakörébe tovább nem foglalkoztatható→ munkavállaló más munkahelyre köteles áthelyezni

 • Munkaviszony megszüntetése

megszűnik:
- megszűnik a munkáltató / munkavállaló halálával
- lejárt a határozott idejű szerződés
- munkáltató jogutód nélküli megszűnésével
megszűntetik:
- közös megegyezéssel, írásban foglalva bármikor megszűntethető
- próbaidő alatt azonnal hatállyal megszüntethető
- munkaviszony leggyakoribb megszüntetési módja

 • → rendes felmondás:

- vmelyik fél részéről a felmondási időnek megfelelő előreközléssel történő egyoldalú megszűntetése (mind2 felet megilleti)
a, dolgozó mond fel:
- felmondási idő van (ezalatt a másik fél pótolni tudja az elvesztett munkaerőt)
- ált. attól függ, hogy mennyit dolgoztam a cégnél
- nem köteles megindokolni miért mond fel
- felmondási idő ált, 30 nap, legfejlebb 1 év → ettől eltérni nem lehet
b, munkáltató mond fel:
- írásban köteles megindokolni felmondás okát → valósnak és okszerűnek kell lenni
→ ilyen ok lehet pld: - munkavállaló eü-i és szakmai alkalmatlansága
- munkaviszonyával összefüggő kötelezettség szegése
- munkaviszonnyal kapcs-os magatartás
- munkáltató működésével kapcs. tényezők (költségtakarékosság)
→ nem lehet megszüntetni: - betegség alatti munkaképtelenség alatt
- gyermekkel vagyok táppénzen
- fizetés nélküli szabadság
- terhesség, szülést követő 3 hónap + szülési szabadság alatt
- sorkatonai, polgári szolgálat alatt
- vita esetén a munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a felmondási ok helytálló
- aki öregségri nyugdíjra való jogosultságot elérte minden különösebb indok nélkül megszüntethető a munkavisz.
- meg lehet támadni a felmondást
- dolgozó számára felmondási időnek csak a felét kell ledolgozni, hogy helyet találhasson

 • → rendkivüli felmondás:

- rendkívüli körülmény esetén élhet vele → vmelyik fél kötelezettségét súlyosan és szándékosan megsérti,
azonnali hatállyal felmondhat → nincs felmondási idő
- pld. részegen több órás késéssel megérkezik, megtagadja kötelezettségét
- olyan magatartást biztosít, mely már sértő a másik személyére nézve (lopás)
- próbaidő alatti megszűntetés
- világos indoklást igényel, megtétele rövid időhöz kötött → munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére irányul
- csak a másik fél minősített kötelezttségszegése, magatartása, súlyos gondatlansága esetén alkalmazható
vagy olyan esemény megly lehetlenné teszi munkaviszony fenntartását
- tudomásszerzéstől számított 15 napon belül gyakorolható

- határozott munkaidejű munkaviszony rendes felmondással nem szüntethető meg → csak rendkivüli

- munkaviszony megszüntetése / megszünése esetén ki kell fizetni a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságokat

- ha a munkáltató jogellenesen szüntette meg → munkaviszonyt helyre kell állítani → eredeti munkakörébe visszahelyezni a munkavállalót, és kárát megtéríteni