• Magyar adóztatás rendje:

- 1990. évi XCI. törvény (Art.) tartalmazza.

 • Az Art célja: Art. célja:

- kódex jellegű szabályozás
- Adóügyekben ezt kell alkalmazni
- de nemzetközi jogi normáknak elsőbbsége
- ha adótörvények másként nem rendelkeznek → az államigazgatási eljárás (1957. évi IV. tv..) kell alkalmazni

 • Az adózás fogalma: torvényekben meghat. kötelezettségek és jogosultságok összessége.
 • Az adó:

-az állam egyoldalú akartnyilvánításával megállapított közvetlen ellenszolgáltatás nélküli pénzbefizetési kötelezettség →nem teljesítés esetén kényszer biztosít
- mindig magyar Ft-ban kell fizetni, előírt határidőre, módon

 • Az adózók jogai és kötelezettségei

Az adózók jogai: - iratbetekintéshez való jog (másolatkészítés)
- önellenőrzési jog → önadózással megállapított és bevallott adót helyesbíteni lehet
Az adózók kőtelezettségei:
- bejelentés: első bejelentés; változás-bejelentés
- nyilatkozattétel: az adóbevallástól eltérő tartalmú, vagy azt kiegészítő jognyilatkozat
- adómegállapítós
- bevallás
- adóelőleg fizetés és adófizetés
- bizonylat kiállítás és megőrzés
- könyvvezetés → a bizonylatokat, nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy az alk. legyen az adó megállapításához.
- adatszolgáltatás
- adólevonás, adóbeszedés.

 • Az adóhatóságok rendszere

- Az adóigazgatási feladatot ellátás pénzügyminiszter irányítása + négy adóhatóság
-az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (APEH):
- a megyei igazgatóságai (18)
- a fővárosban három azonos hatáskörű és egy különleges hatáskörű → elsőfokú szerv
-a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságai és szervei:
- országhatár átlépésével összefüggő adóztatási feladatokat lát el
- adóügyekben első fokon eljáró vámszervek a vámhivatalok → határátkelőhely
-az önkormányzat jegyzője, mint az önkormányzati adóztatás:
- ellátja a helyi adófizetési feladatok ellátása, adók beszedése
- az illetékhivatalok.

 • Adóztatás általános jellemzői:

- a kp-i ktsvetés bevételi oldalát vizsgálva megállípítható, h. döntő hányadát az adók biztosítják
- adoztatás általános célja: - bevételek biztosítása
- speciális célok ( ösztönzési cél, foglalkoztatáspolitikai cél)

  • Az állami bevételek egyik formája
  • Az állam egyoldalúan állapítja meg
  • Az adót az állami feladatok finanszírozására használják
  • Adófizetésre az állam által kijelölt természetes és jogi személyek kötelesek
  • Beszedését az állam kényszer útján biztosítja
  • Az adó eszköze a nemzeti jövedelem felosztásának és más gazdaságpolitikai célok megvalósításának
   • Adózási elvek:

- arányos közteherviselés elve : adóterheket a fizetésre kötelezettek között teherbíró képességükkel arányosan kell elsztani
- kiszámíthatóság elve: ami garantálja, h. legalább egy középtávú időszakra az adóterhek változatlanságát
- könnyen teljesíthetőség elve: az adó behajtását kötelezettek számára a legkedvezőbb helyen és időben irányozza elő
- jutányosság elve: az adó kiszámításával és behajtásával kapcs-os kts-ek minimálisak legyenek

 • Az Art. alapelvei a következők:

- a jogbiztonság elve
- a trv-nek megfelelő joggyakorlás + kötelezettség elve,
- a mérlegelés elve: → a jogszabályban előírt keretek megtartását - a megkülönböztetés és részrehajlás tilalma
- a tájékoztatási kötelezettség,
- a jóhiszemű joggyakorlás és közreműködés elve
- a méltányos eljárás elve: az ügyintézés módjára, és az atipikus esetekben sajátos intézkedésekre ad lehetőséget
- a szerződések, ügyletek és más hasonló cselekmények valódi tartalmuk szerinti minősítése,
- a szokásos piaci ártól való eltérés tilalma
- a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye.

 • Az adó funkciója:
 • Fedezeti funkció, a költésgvetési kiadásokra
 • Befolyásolási funkció, a gazdasági folyamatokra
 • Arányosíási funkció, a jöveelmi egyenltlenégek mérséklésére
 • A vállalkozást terhelő adók

1. Társasági adó

 • Jellemzői:

- vállakozások nyereségéhez kapcsolódó közvetlen adó
- a gazdálkodó v. vagyonszerzési tervékenység révén elért eredményt adóztatja
- akkor keletkezik → ha az adóalany jövedelem és vagyonszerzésre irányuló gazd-i tevék-et folytat
- jövedelem típusú adó
- közvetlen adó
- alanya: - csak nem természetes személy lehet
- belföldi illetőségű adóalany → korlátlanul adókötelezett ( állami vállalat, KHT, egyház)
- külf. illetőségű → korlázottan ( csak a telephelye van Mo-n)

 • 2. Megállapítása:

- adózás előtti eredemény kiszámítása függ → könyvvezetési formától (egyszeres, kétszeres )
- társ-i adó célja: ktsvetési bevétel biztosítása , kts-ek + ráfordítások korlátozása

 • 3. Adókötelezettség keletkezése:

- a tevék. cégbírósági bejegyzéshez kötött
- a tev. jellege nem teszi ezt lehetővé → a társasági adókötelezettség akkor keletkezik ha az alapító okiratot
létrehozták már

 • Társasági adó mértéke:

- poz. adóalap 18 %-a ( belföldi tevék után)
- 3 % -a ( külfölinél)

2. Osztalékadó:
- magánszem. kivételével minden személy (belföldi – külföldi ) → aki osztalékjövedelemre tesz szert
- alapja: kapott osztalék
- kifizető vonja le és fizeti be
- 20 % osztalékadót köteles fizetni a kapott osztalék után
- mentes: aki belföldi illetőségű osztaléktulajdonos
- az osztalékból a kifizető a kifizetés napján állípítja meg és vonja le az adót → igazolást is ad róla

3. Áfa:
- 1992 évi 74-es trv. → Általános forgalmi adó
- az árúk és szolg-ok forgalmazásához kapcsolódik
- aki terméket, szolg-ot értékesít az értékesített termékre adót állapít meg
- a befizető az adóból levonhatja azt az adót ami a termék előállításához, szolg. teljesítéséhez beszerzett anyagok, gépek
árában megfizet

 • Jellemzői:

- általános: az adó az áruk, szolg-ok széles körére kiterjed
- forgalmi: adót minden olyan esetben fizetni kell → ha a terméket, szolg-ot értékesítik → árbevételt érnek el vele
- összfázisú: termelés összes szakaszán, fázisán keresztül → minden egyes forgalmi aktus alkalmával újból fizetni kell
- nettó: gazdálkodó kevesebb összeget fizet be adóhatóságnak → mint amennyit az értékesítés srán felszámíthat
→ mert levonhatja azt az adót, amit a vásárláskor megfizetett
- közvetett: aki az adót befizeti, annak vagyonát nem terheli → az viseli, akinek nincs lehetősége adóelvonásra →
végső fogyasztó
- semleges: nem kedvez egyetlen gazd-i alanynak sem
- kényszerít a szabályszerű számlázásra → adólevonásra csak így van lehetőség
- adminisztrációigényes → számlekészítés és adatszolgálgi köt.

 • 2. Adó megfizetésének ált. szabálya:

- akkor keletkezik → ha adóalany, belföldön terméket értékesít v. szolg-ot teljesít
- kiv. az import

 • Területi hatálya: Magyar Köztárs. területére → belföldön kell alkalmazni
 • Személyi hatálya: olyan személyek, szervezetek → akik Gazd-i révén rendszeres, üzletszerű bevételszerzést valósít meg
 • ÁFA alapja:

- az értékesítés ÁFA – összegével csökkentett értéke
- ÁFA alapot az ellenértéken felül növelik az adók (pl fogyadó) + járulékos kts.-ek (csomagolás, szállítás)

 • Időpontja: teljesítés időpontja – amikor a birtokomba kerül, akkor kell megfizetnem
 • Adó mértéke: - az adóalap meghat. százaléka 2003-ban – 2004-es változásokkal
    • ált. 25 %
    • egyeseknél 12% → 15 % ( 2004-re)
    • termékexport + gyógyszer: 0% → 5% (2004-re)
 • Adómentesség: 1. tárgyi mentesség:

a végzett tevék-hez kötődik → abban való közreműk → ha a másik nevében és javára tört.
→ aki ezt végzi az a számlán AFÁ-t nem tüntethet fel → nem is vonhat le
2. alanyi mentesség:
személyhez kötődik: - az az adóalany választhatja → gazd-i tevék-i székhelye /
áll. lakóhelye belföldön van
- várható bevétele nem haladja meg a 2 M Ft-ot
- átalányadózást választó EV 4 M Ft-ot
4. Vám
- vámhatáron átlépő áruk után kötelezően fizetendő adójellegű kötelezettség

 • Fajtái:

- áruforg. iránya szerint: importvám és exportvám
- gazd-i és keresk-i célok szerint: védővám, kiegyenlitő, megtorló
- jogforrás szerint: autonóm, szerződéses
- vámtétel módja szerint: mértékvám, értékvám

 • 3. Alapja:

- vámárú vámértéke → vámáru magyar államhatárig terjedő szállítási kts, ki+berakodás, biztosítás + csomagolási kts.
→ Ft-ban kell kiszabni

5. Helyi adók
- települési önkormányzatok rendeletben vezethetnek be

 • 3 fajtája van:

1. Vagyoni típusú adó: a, építményadó: - tárgya: épület
- alanya: aki naptári év első napján az épület tulaja
- alapja: hasznos ter / korrigált forgalmi érték (adóalap 3 %-a)
b, telekadó: - önkorm. területén lévő beépítetlen földrész
- alanya: tulajd.
2. Kommunális típusú adó: -magánszemély kommunális adója
- vállalkozó kommunális adója
3. Iparűzési adó
- a vállalkozások olyan kötelezettsége, amit meg kell fizetniük→ költségeik között elszámolható
- adó alapja : korrigált nettó árbevétel
- mértéke: adóalap 2 %-a
- teljesítése az éves adó vonatkozásában önadózás módján történik → adózónak kell megállapítania éves adóalapját, fizetendő adó összegét

 • Magánszemélyt terhelő adók

1. Fogyasztási adó

 • jellemzői:

- egyfázisú forgalmi adó→ végső felhasználót v. fogyasztót terheli
- közvetett adó: termék megvásárlásakor az árban fizetünk meg
- olyan termékre lehet kivetni, melynek árrugalmasság kicsi

 • 2. Adó viselője:

→ aki a termék végső fogysztója
→ aki a fogyasztási árat megfizeti
→ az adó megfizetője az az adóalany, aki a terméket értékesíti, ill. importálja

 • Adó mértéke: értékarányos adókulcs → adóalap meghat. százaléka
 • Adó mértéke: - személygépkocsi / katalizátor / → 22 %
 • Adófiz-i kötelezettség: teljesítés napján keletkezik → számlánál

- kiegyenlítás napján → kp-nál

 • 7. Adófiz-re kötelezett lehet: - saját előállítású termék esetében : a termelő

- bérmunkában előállított termék esetében: termeltető
- import esetében : importáló

2. A személyi jövedelemadó
- állampolgárok kötelezettsége a közterhekhez való hozzájárulás → 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 • A törvény célja:

- az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása
- általános adókötelezettséget rendel el → kedvezmény igénybe vehető

 • A törvénv jellemzői:

Személvi fellegű: a törvény a magánszemélyre vonatkozik.
Általános: a magánszemély az összes jövedelme után köteles adózni.
Közvetlen adó: az adófizető és adóterhet viselő személy azonos.
Progresszív és lineáris adó:
- az összevonásra kerülő jövedelmeket sávosan progresszíven terheli
- az összevonásra nem kerülő jövedelmek után → lineáris adót kell fizetni

 • A törvény személyi és tárgyi hatálya

1. - Személyi hatály:
- a magánszemély, annak jövedelme és e jövedelemmel összefüggő adókötelezettség
- alanya a bevételt elérő magánszemély, életkorára, cselekvőképességére és állampolgárságára tekintet nélkül
- belföldi illetékességű: magánszemélyt korlátlan adókötelezettség terheli → belföldön és külföldön megszerzett jövedelmére
- külföldi illetőségű magánszemélyt korlátozott adókötelezettség terheli → belföldről származó jövedelme után
→ külföldi illetőségű magánszemély Mo-n csak a belföldön szerzett jövedelme után adóztatható

2. Tárgyi hatály:
- jövedelem tartalma, főbb jövedelemtípusok :
- jövedelemadó tárgya a magánszemély jövedelme → adóév során megszerzett bevételéből kell meghatározni.
következőképpen - jövedelem lehet a bevétel egésze
- a bevétel elismert költségekkel csökk része
- a bevétel törvényben meghatározott hányada.
- Fontos a jövedelem megszerzésének időpontja → az a nap, amikor a bevételhez hozzájutott

 • Mértéke:

Vállalkónál: - A vállalkozói személyi jövedelemadó mértéke 18 %-ról 16%-ra csökken.

Magánszemélynél:
Az adótábla alsó sávhatára 650 ezer forintról 800 ezer forintra, felso sávhatára 1 millió 350 ezer forintról 1 millió 500 ezer forintra változik. Az alsó sávhatár adókulcsa 20 %-ról 18 %-ra, a középsoé 30 %-ról 26 %-ra, a felsoé 40 %-ról 38 %-ra csökkent.


Adótábla: 2004.

0-800 000 Ft

18%

800 001 - 1 500 000 Ft

144 000 Ft

és a 800 000 Ft-on felüli rész 26%-a

1 500 001 Ft-tól

326 000 Ft

és az 1 500 000 Ft-on felüli rész 38%-a

3. Jövedéki adó
- alkolhol, benzin, cigi termékek esetében
- nagy adótartalmú ún. jövedéki termékek után kell fizetni

1.Jellegét tekintve: - forgalmi típusú adó
- egyfázisú → termelés – forgalmazás egy pontján kell megfizetni
→ adó végső soron a fogyasztót terheli → adóalany az adót az árban tovább hárítja a vevőre
- szabályozás alapja : adóraktár → olyan üzem → fizikailag elkülönített
3. Adójegy: dohányterméknél → szerepel a maximált kiskeresk-i eladási ár → melyet a gyártó → import határoz meg
4. Területi hatálya → Magyar Közt. Területe → vámszabad + tranzitterület
5. Adóalany: - jövedéki terméket állít elő
- jövedéki terméket importál, exportál
- jövedéki terméket megvásárol → amit hatóság elkobzott

4. Játékadó
5. Telekadó: föld után kell fizetni
6. Építményadó: építmény után kell fizetni
- mindkét (5-6) területnél a tulajdnos fizeti az adót → mindkettő kivetett adó→az adózónak az ingatlanszerzést
be kell jelenteni
7. Magánszemély kommunális adója
8. Idegenforgami adó:
- az adó alanya kizárlólag magánszemély lehet, aki nem állnadó lakosként tartózkodik az önkorm. területén
- az adó mértéke a szállásdíj max,. 4 %-a, vagy személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft
- alapja: - vendéj száma
- építmény hasznos területe
- mentesség: - 18 év alatt és 70 év fölött, ill. csoport aki közép+felsőfokú intézményben tanul
- ha valami munkavégzés céljából tartózkodik ott, nem kell fizetni