I. Vállalkozások jellemzői:
vállalkozás: a piacgazdaság alapegysége, olyan gazd-i tevék. amelyet folyamatosan, rendszeresen folytatnak
célja: - a profit realizálása a társ-i szükségletek kielégítését szolgáló tevékenység végzésén keresztül

 • Legfontosabb jellemzői:

- piaci viszonyok között autonóm
- önálló döntéseket hoz a céljai megvalósítása érdekében
- hosszú távon célja a lehető legtöbb profit elérése → vagyis bevételekei tartosan meg kell. hogy haladják a kiadásokat
- vállalkozást nagy kockázat jellemzi
- előfordul h. a befeketetés nem hozza meg a tőle elvárt hasznot – ezérrt működését bizonytalanság jellemzi

 • Tulajdonosi főcsoportok:
 • a, köztulajdon:

- hagyományos szövetkezetek - állami tulajdonban lévő gazd-i egyéségek
- önkormányzati tulajd-ban lévő - TB tulajdonában lévő

 • b, belföldi magántulajdon:

- egyéni vállalkozók - társas vállalkozások
- non-profit intézmények - lakosság kiegészítő gazd-i tevék-e

 • c, külföldi tulajfon:

- multinacionális cég - transznacionális cég
- vegyesvállalat - hazánkban bejegyzett off-shore cégek

 • Vállalkozás alapításához, működtetéséhez szükség van:
  • Tulajdonosokra:

→ a vállalat indításhoz szükséges pénzzel, tőkével vagyonnal rendelkeznek és azt hajlandóak a
vállalk-ba fektetni

  • Kockázatot vállalokra:

→ akik a tevék. során megbízhatóan vállani tudják a váll. profitorientált működését

  • Menedszerek:

→ akik a kitűzött célnek megfelelően tudják irányítni a vállalkozást

  • Alkalmazottakra

→ aktív munkavégzésükkel végrehajtják a kitűzött céloknek megfelelő üzemeltetést
- az igazgatóság irányítja, közvetlenül menedzseli a vállalkozást

 • Vállalkozásoknak vannak érintettjei:

- azok a szereplők, akik az üzleti vállalkozással lényeges, tartós és kölcsönös kapcs-ban állnak

 • Belső érintettek :

- hozzátartoznak a szervezethez, annak tagjai
a, tulajdonosi kör ( ő hozza létre a vállalkozást, a tényleges irányatásban alig szól bele
b, menedzser ( vezető): -adott szakterületen kimagasló tudása van, döntéshozatal az ő kezében
- szervező, ellenőrző, végrehajtó munkák irányítása
c, alkalmazottak : - vállalaton belüli feladatok ellátása

 • Külső érintettek:

- azon elemek, melyek elősegítik / gátolják a vállalatot a célja megvalósításában
a, fogyasztók : - nélküle nincs vállalkozás, ő igényeinek kielégítése a cél
b, szállítók: - a vállalatot ellátják a működéshez szüks. anyagokkal szolgáltatokkal
c, versenytársak, konkurencia: - ua. fogyasztói csop. igényeit akarják kielégíteni
d, állam és szervei: - olyan csop, melynek tényleges érdeke fűződik a vállalat célmegvalósító képességére
- minisztériumok, önkormányzatok, kamarák, érdekvédelmi szervezetek

Megkülönböztetünk:

 • termelő vállalkozások:

→ emberi szükségletek kielégítésre, fogyasztásra alkalmas termékeket, fogyasztási cikkeket állítanak elő

 • kereskedelmi vállalkozások:

→ a termelést és a fogyasztást kapcsolják össze
→ a vállalkozásokat a fogyasztókkal kötik össze

 • szolgáltató vállalkozásokat → szolgáltatásnyújtás

- A vállalkozásokat egy nagyon összetett célrendszer jellemzi
- a fő és részcélok hierarchikusan egymásra épülének
- a vállalkozás létének feltétele a profit → az összes többi rövid, közép és hosszú távú cél ennek alárendelve mükszik
Egyéni célok:
- Monetáris
- Nyereség
- Forgalom
- Költségcsökkenés
- Szociális ( Biztonság, Önállóság, Piaci befolyás, Hatalaom)

Közösségi célok:
- Munkahely megőrzése
- Környvédelem

II. A vállalkozások környezete:
- a vállalkok. meghat. környben műkődnek
- ez jellemzi a vállalk. működési feltételeit, itt valósítja meg céljait
- mind a gazd-i, mindig a természeti és társ-i körny. is igen fontos számára
- → a gazd-i fejlettség foka
→ a kulturális hagyományok, kapcsolatok
→ a társ-i berendezkedés is hatással van müködésére
- a vállalk-ok környzetükkel szoros kapcs-ban állnak → vele kölcsönhatásban fejlődnek
- alkalmazkodnak hozzá, → de befolyásolják környezetüket
- fontos h. a vállalk. ismerje környezetét → ha nem ismeri kellően → ezekből problémák adóhatnak

 • Gazdasági környezet:

- a gazdálkodát befolyásoló tényezők összegéségét értjük alatta
→ piacot
→ gazdasági irányítást
→ gazdaság és társ.fejlesztési stratégiát
→ gazdasági mechanizmust → mely szabályozási eszközein keresztül biztosítja a vállakozások zavartalan
működését
- legalapvetőbb tényezője : piac
→ piac: termék v. szolg. tényleges és potenciális eladóinak és vevőinek összegsége
a kereslet-kínálat-ár és verseny működését
- Nemzetgazd-i politika → stratégiai terv elkészítése egy adott orszgán belül ( hosszú időre szól – 10 év)
- Gazd-i mechanizmus → az OGY-nek joga van megváltoztatni a gazdaságot
→ állam szabályozza a gazdaságot
→ rövid távú, éves szintű megjelenés

 • Társ-i, kulturális környezet:

→ lakosság kultúrszinvonalának
→ társ-i jelentőségének
→ etikai, erkölcsi szabaályainak
→ köznapi kultúrának
→ lakosság iskolai végzettségének
→ oktatás színvonalának, struktúrájának fontos szerepe van

- a társadalom tagjainak alapvető értékrendje, a nemzeti tradíciók hosszú távon meghatározzák a vállalkozásokat

 • Természeti, ökológiai környezet:

- vállalat kialakításához fontos a természeti körny, → mi az amit a természet nyújtani tud a váll. számára, amit
ő hasznosítani tud
- ezzel párhuzamosan ügyelni kell a körny.védelemre
- a levegő – vízszennyezés, a természeti kincsekkel folytatott rablógazdáskodás zavarja a természeti egyensúlyt
→ szörnyű következményei lehetnek
- fontos h. a gazdálkodó szervezet érez e felelősséget a környzetezével szemben
+ működése megfelel a társ-i elvárásoknak

III-IV.
Vállalkozások formái
- beszélhetünk profitorientált / nem profitorientált gazdálkodói egységekről
- non profit szervezetek: - ott működnek, ahol a szükségletkielégítő tevék. a profit szempontokat háttérbe szorítja
- lehetnek állami, magán, vegyes tulajdonú szervezetek

 • Egyéni vállalkozások:

- létesítésével kapcsolatos legfontosabb előírások a követketkezőek:
→ Polgálmesteri hivalba történő bejegyzéssel és vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg
a működését ( formanyomtatvány kitöltésével elérhető
→ a vállalkozás működésére vonatkozó egyéb jogszabályokat be kell tartania

 • Vállalkozó igazolvány megszerzésének feltételei :

- ha ezeknek megfelel, akkor megkaphatja
→ vállalk. belföldi személy
→ cselekvőképes
→ állandó lakhelye van Mo-n
→ egyéni vállalkozó tekintetőben nem áll fenn kizáró ok
( kizáró okok: - gazd-i, vagyoni, közéletet sértő büncselekm.miatt jogvesztésre ítélték
- vmely foglalkozástól eltiltottak
- jogszab-ban meghat. tevékenysége előírt foglalkoztatási tilalom alá esik
- nem rendelk. a szüks. képesítéssel
- aki gazd-i társ. korlátlanul felelős tagja
- nem teljesítette adókötelezettségét legalább 12 hónapig

 • Az igazolvány tartalmazza:

- vállalkozó adatait
- telepheléyt ( tevék. gyakorlásának helye )
- székhelyét (kp-i ügyintézés helye)
- tevék. megnevezése ( ha képesítés kell az is)
- tevékenységi kör
- adószám
- kiadás helye, ideje
- kiadó + vállalkozó aláírása

 • A vállalkozás létesítésvel és működésével kapcsolatos egyéb előírások:

- a vállalkozónak a vállalkozásban személyesen kell közreműködnie
- vállalkozói tevék-ből, folyatásából eredő kötelezettségekért, azok teljesítéséért teljes vagyonával felel
- a vállalkozásban foglalkoztatható alkalmazottak száma korlátlan
- kérhetik a cégjegyzékbe való felvételét

 • 3 féle módón lehet egyedül vállalkozni:

- a gazd-i kamarákhoz történő bejelentésre kapott vállalkozói igazolvány alapján ( fő formája)
- cégjegyzékbe bejegyzett egyéni cégként ( egyéni vállalkozói státuszban lévő személy kérheti)
- egyéni vállalkozó meghal v. elveszti cselekvőképességét

 • 2. Szövetkezetek:

- a csoportos vállalkozás egyik formája
- sajátossága az emberi kapcs-ok magas fokú intenzitása, biz társ-i megfontolások és alapelvek érvényesülése
- önsegélyező szervezet, ahova a tagok vagyoni hozzájárulásal lépnek ben
- termelői v. fogyasztási célő szövetkezetek működnek
- legalább 5 személy alapíthatja

 • 3. Gazdasági társaságok:

- formáit trv. szabályozza
- gazd-i társaság az alapító okirat aláírásával és cégbírósághoz törrént benyújtásával vmit cégbejegyzéssel jön
létre
- megállapodáson alapul ( szervező jellegű és közös gazd-i tevék-et takar
saját cégnév alatt, saját jogalanyisággal rendelkezik)

- a választható formákat trv-es előírások szabályozzák