Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony a tárgyévre kiadott alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező munkavállalóval létesíthető.
Az AM könyv a munkavállaló alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyának nyilvántartására szolgáló közokirat. Abba bejegyzést csak a kiállító, illetőleg a munkáltató tehet.
Az AM könyvet, ellenszolgáltatás nélkül, a munkavállaló lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes megyei munkaügyi központ kirendeltsége állítja ki a munkavállaló kérelmére.
A kiállító a tárgyévet megelőző december 15-től állít ki AM könyvet a munkavállaló kérelmére.
A munkáltatónak a munkavállaló munkába lépésekor – naponként – az AM könyvben a munkáltató neve és lakóhelye, a munkavégzés helye és napja, a munkakör, a kifizetendő munkadíj rovatokat kell kitöltenie. A közteherjegy helyén aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét. A munkáltatónak naponta, a munkavégzés befejezésekor közteherjegyet kell beragasztania a megfelelő rovatba, majd azt aláírásával értéktelenítenie kell.
Az AM könyv leírtak szerinti kiállítása munkaszerződésnek minősül.
Az öt egymást követő munkanapig egyidejűleg létesített foglalkoztatás alapján több naptári napra létesített munkaviszony esetén az előzőekben leírtak szerinti, a munka megkezdéséhez, illetőleg a munka befejezéséhez kapcsolódó kötelezettségeket az adott napokra vonatkozóan egyidejűleg kell teljesíteni.
A munkavállalónak a munkavégzés helyén kell tartania AM könyvét, de abban is megállapodhat a munkáltatóval, hogy azt a munkavégzés helyén a munkáltató őrzi.
A munkáltatót alkalmi foglalkoztatás esetén nem terheli a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség, de köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a munkavállaló aláírását. A közteherjegyet és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.
A foglalkoztatást szabálytalannak kell tekinteni, és a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásának van helye, ha a munkáltató az előzőekben vázolt előírásokat megszegi.
A társadalombiztosítási jogszabályok az alkalmi foglalkoztatás fogalmát már nem tartalmazzák, így arra vonatkozóan speciális szabályok nincsenek.
A foglalkoztatónak nem kötelező az alkalmi foglalkoztatás szabályait alkalmazni, hanem az általános társadalombiztosítási jogszabályok szerint biztosítottként nyilvántartásba veheti a munkavállalót, és a kifizetett jövedelmek után a járulékokat az általános rendelkezések szerint bevallhatja, illetve befizetheti.

A közteherjegy

A munkáltató alkalmi foglalkoztatás esetén a törvény mellékletének második oszlopában meghatározott értékű közteherjeggyel teljesítheti

  • társadalombiztosítási járulékra
  • nyugdíjjárulékra
  • egészségügyi hozzájárulásra
  • munkaadói és munkavállalói járulékra vonatkozó

befizetési, illetve levonási, valamint a kifizetőre vonatkozó személyi jövedelemadózási kötelezettségét.

Az alkalmi munkavállaló

  • egészségügyi szolgáltatásra
  • baleseti egészségügyi szolgáltatásra
  • szolgálati időre jogosult.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai nem illetik meg az alkalmi munkavállalót, tekintve, hogy nem kötelezett a 4%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére.
Az alkalmi munkavállaló jogosultságát az AM könyvbe beragasztott közteherjeggyel igazolhatja.
Napi kereseten az adott napon beragasztott közteherjegy értékéhez tartozó, a fenti táblázat „ellátási alap” kell érteni.