A kifizetőhely fenntartója a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat saját költségén szakképzett alkalmazottal köteles végezni. A kifizetőhelyet működtető foglalkoztató az általa végzett feladatokért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A betegségi és anyasági ellátások elszámolására a kifizetőhelynek pénztárnaplót kell vezetnie. A tárgyhónapban elszámolt segélyek alapbizonylatait – azok érvénytelenítését követően – a pénztárnapló mellékleteként kell kezelni.
A fel nem vett ellátásokról nyilvántartást kell vezetni. Ha a tb javára már elszámolt, fel nem vett pénzbeli ellátásért a biztosított vagy a meghatalmazottja az esedékességtől számított egy éven belül jelentkezik, a táppénzt, a terhességi-gyermekágyi segélyt, a baleseti táppénzt, és a gyermekgondozási díjat hivatalból kiállított orvosi igazoláson újból számfejteni kell.
A jogosult halála esetén az általa fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élő házastárs, ennek hiányában egymást követő sorrendben a gyermek, az unoka, a szülő, a nagyszülő, majd a testvér, mindezek hiányában az örökös veheti fel, a halál vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül. Az ellátás felvétele előtt a családtagnak nyilatkoznia kell arról, hogy a biztosítottal annak haláláig együtt élet, és ő jogosult az ellátás felvételére. Ha a fel nem vett ellátást az örökösnek kell kifizetni, a kifizetés előtt be kell kérni a hagyatékátadó végzést.

A családtámogatási ellátásokból a jogalap nélkül felvett ellátást lehet levonni.
A jogalap nélkül felvett ellátást elsősorban a még folyósított ellátásból kell levonni. Ha a jogalap nélkül felvett ellátási formából már nem történik folyósítás, úgy a jogalap nélkül felvett ellátás összege bármely folyósított ellátás összegéből levonható. A levonás a folyósított ellátás 33 százalékát nem haladhatja meg.
A levonást a visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedése után lehet megkezdeni. A levonással meg nem tértült, illetőleg a túlfizetés összegére tekintettel csak hosszabb idő alatt megtérülő követelés összegét az ellátást igénybe vevő keresetéből is le lehet vonni.