A járulékok megállapítása, bevallása, megfizetése

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett járulékalapot képező jövedelem után köteles a járulékok alapját és összegét megállapítani, a biztosítottat terhelő járulékot levonni.
A megállapított járulékok összegét csökkenteni kell a biztosított részére a tárgyhónapban visszafizetett egyéni járulék – ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagsággal összefüggő nyugdíjjárulék-túlfizetést is – illetőleg egészségbiztosítási járulék összegével, és az így kiszámított tárgyhavi járulékot az Art. 1-2. sz. mellékletében meghatározottak szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni.
A foglalkoztató az előzőek szerint megállapított és a biztosítottat terhelő járulékot akkor is köteles megfizetni, ha a járulékkötelezettség a nem pénzbeli jövedelmet terheli, illetőleg, ha arra a tárgyhónapban juttatott pénzbeli kifizetés nem nyújt fedezetet.
Ha a biztosított mulasztásából eredően a foglalkoztató nem, vagy nem megfelelő összegben vonta le az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat, azt a tudomására jutás időpontjától számított 30 napon belül a munkabérből történő levonásra vonatkozó szabályok szerint a biztosított munkabéréből vagy egyéb juttatásából levonhatja.
A tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg a foglalkoztató a biztosítottat írásban tájékoztatja az általa fizetett társadalombiztosítási járulékról, baleseti járulékról és a jövedelméből levont nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékról, illetőleg a túlvonás miatt a részére visszafizetett egyéni járulékról, valamint a tagdíj összegéről.
A járulékokat – ide nem értve az egyéni vállalkozó saját jogú járulékát – havonta a tárgyhónapotkövető hónap 12-éig kell a foglalkoztatónak megfizetni.
Az egyéni vállalkozó – kizárólag a saját jogú – járulékát negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig köteles megfizetni, úgy, hogy annak alapja – a heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező és a tanuló kivételével – éves szinten legalább a minimálbér naptári évre számított összegét elérje.
Az eva adózó egyéni vállalkozó járulékbevallási és megfizetési kötelezettségének az Eva tv-ben az eva (eva – előleg) megfizetésére és bevallására meghatározott időpontban tesz eleget. A bevallás időpontja ennek megfelelően az adóévet követő év február 15-e, ha az adóalanyiság év közben megszűnt, az azt követő 45. nap. A befizetés határideje az adóév első három negyedévére a negyedévet követő hónap 12-e az adóelőleg tekintetében, az adóévre megállapított eva – az előlegek beszámításával történő – befizetésének határideje pedig megegyezik a bevallás benyújtására előírt határidővel, azaz február 15-e.
2001. január 1-től az egyházi személy és szerzetesrendi tag után az előírt mérték szerinti társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot, valamint a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles az egyház az állami adóhatóságnak, illetve az érintett magánnyugdíjpénztárnak bevallani és megfizetni.
2002. január 1-től az egyházi személy és a szerzetesrend tagja után – ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő egyházi személyt – az egyház a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, valamint magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizet. Ez időtől kezdve az egyházi személy és a szerzetesrend tagja után nem kell egészségbiztosítási járulékot fizetni. A járulékot központilag, egy összegben, az Art. Szabályai szerint kell bevallani és megfizetni.