Munkabér

A munkavállalót megillető munkabér időbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg. A személyi alapbért időbérben kell meghatározni.
Személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően legalább a kötelező legkisebb munkabér jár.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőket úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje.

Bérpótlék

A bérpótlék alapjául szolgáló jövedelem meghatározása elsősorban a felekre van bízva. Eltérő megállapodás hiányában irányadó az Mt., amely szerint a munkavállaló személyi alapbére a bérpótlék számítási alapja.
A bérpótlék kötelező esetei:

 • éjszakai pótlék
 • délutáni, éjszakai műszakpótlék
 • rendkívüli munkavégzés esetére járó díjazás
 • készenléti díj és ügyeleti pótlékok

Rendkívüli munkavégzésre járó díjazás

A pótlék mértéke 50%, vagy – pótlék helyett – szabadidő, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál.
A munkaidő-beosztás szerinti pihenőnapon végzett munka esetén a pótlék mértéke 100%. A pótlék mértéke 50%, ha a munkavállaló másik pihenőnapot kap.
Ettől eltérően a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként átalány is megállapítható.
Munkaszüneti napon a rendkívüli munkavégzésre kötelezett munkavállalót 100%-os pótlék vagy átalány is megilleti. Vasárnapi munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén felül 50%-os bérpótlék illeti meg, ha a munkavégzésre

 • 3 vagy ennél több műszakos munkarendben
 • vagy munkaidőkeret alkalmazása esetén

a munkaidő-beosztása szerint, rendes munkaidőben kerül sor.

Távolléti díj

A munkavállaló részére távolléti díj jár:

 • az állampolgári kötelezettség teljesítése miatti távollét

A távolléti díj összege a távollét idején érvényes személyi alapbér, a rendszeres bérpótlék(ok), valamint rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga.
A távolléti díj számításánál rendszeres bérpótlék alatt a munkaviszonyra vonatkozó szabályban, illetőleg a munkaszerződésben rögzített azon bérpótlékok értendők, amelyek a munkavállalót munkavégzés esetén folyamatosan megilletik. Ha a munkavállaló a tárgyévet megelőző évben több mint 50 óra rendkívüli munkavégzést teljesített, kiegészítő pótlékot kell figyelembe venni.
Havi időbér esetén:

 • az egy napra jutó távolléti díj: az egy hónapra megállapított távolléti díj és a tárgyhó munkanapjai számának hányadosa
 • az egy órára járó távolléti díj: az egy napra kiszámított távolléti díj és a munkavállaló napi teljes munkaidejének a hányadosa.

Átlagkereset

Átlagkeresetet kell fizetni:

 • az ideiglenesen áthelyezett terhes nőnek
 • a határozott idejű munkaviszony megszüntetésekor
 • a felmentés idejére
 • végkielégítéskor
 • a munkaviszony jogellenes megszüntetésekor

Az átlagkereset összege az átlagszámítás alapjául szolgáló időszakra kifizetett munkabér időarányosan számított átlaga. Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó 4 naptári negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak.
Ha a munkavállalónak a munkáltatónál fennálló munkaviszonya egy naptári hónapnál rövidebb, átlagkeresetként a távolléti díjával azonos összeg tekintendő.

A munkabér védelme

154. §

 • A munkabért - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja.
 • Munkaviszonyra vonatkozó szabály természetbeni munkabért állapíthat meg olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá. A természetbeni munkabér a pénzben meghatározott munkabér húsz százalékát nem haladhatja meg. Nem adható természetbeni munkabérként szeszes ital vagy más, az egészségre káros élvezeti cikk.

155. §

 • A munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a munkaviszony végén kell elszámolni és kifizetni.
 • Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, azt ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Előleget azonban - legalább havonta - ilyen esetben is fizetni kell.
 • A munkabért - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.

157. §

 • Ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén, akkor kérésére munkabérét a bérfizetés előtti utolsó itt töltött munkanapon kell kifizetni vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni.
 • A munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - legkésőbb a szabadság megkezdése előtti munkanapon köteles kifizetni
  • a) a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint
  • b) az igénybe vett rendes szabadság idejére járó munkabért.
 • Ha a munkaviszony a kifizetés előtt megszűnt, a munkabért a munkáltató köteles az esedékesség napján a munkavállaló által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei a munkáltatót terhelik.

158. §

 • A munkabért a munkavállaló munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén kell kifizetni. Italboltban vagy más szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
 • A munkabért munkaidőben kell kifizetni, kivéve, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően rendelkezik.
 • A munkabért a munkavállalónak kell kifizetni, kivéve ha erre mást felhatalmaz, illetőleg bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza.

159. §

 • Késedelem idejére a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár.

160. §

 • A munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja; ettől érvényesen eltérni nem lehet. Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét jogcímén kifizetett díjazást is.

161. §

 • A munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
 • A munkáltató a munkavállaló részére történt előlegnyújtásból eredő követelését a munkabérből levonhatja.
 • Egyebekben a munkabérből való levonásra a bírósági végrehajtási jogszabályok az irányadók.
 • E rendelkezések irányadók a szakszervezeti tagdíj levonására is. A munkáltató a levonásért, illetve a tagdíjnak a szakszervezet részére történő átutalásáért ellenértéket nem követelhet.

162. §

 • A munkabér jogalap nélküli kifizetése esetén, ezt a munkavállalótól hatvan napon belül, írásbeli felszólítással lehet visszakövetelni.
 • A jogalap nélkül kifizetett munkabért az általános elévülési időn belül lehet visszakövetelni, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elő.
 • A munkáltató a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő tartozásainak megtérítésére irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti.

163. §

 • Tilos az olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselője vagy közvetítő személy javára szolgál annak fejében, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa.

164. §

 • A munkavállaló a munkabérére vonatkozó igényéről előre nem mondhat le.
 • A levonásmentes munkabérrész nem ruházható át.
 • Munkaviszonyra vonatkozó szabály a jövőben esedékessé váló munkabérigény átruházását megtilthatja.
 • A munkáltató nem élhet beszámítással a levonásmentes munkabérköveteléssel szemben vagy egyébként, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály tiltja.

A munkabér kifizetésére vonatkozó szabályok

A munkabért a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni, azt utalványban vagy más formában fizetni tilos.
Munkaviszonyra vonatkozó szabály természetbeni munkabért állapíthat meg olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá. A természetbeni munkabér a pénzben meghatározott munkabér 20%-át nem haladhatja meg. Nem adható természetbeni munkabérként szeszes ital, vagy más, az egészségre káros élvezeti cikk. A munkavállaló részére járó munkabért havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. A munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni. Ha a munkáltató késedelmesen teljesíti bérfizetési kötelezettségét, köteles a polgári jogi szabályokban meghatározott kamatot fizetni. A munkabért munkaidőben kell kifizetni, kivéve, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály ettől eltérően rendelkezik.
A munkabért a munkavállalónak kell kifizetni, kivéve, ha erre mást felhatalmaz, illetőleg bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza.