Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt

 • gyermek 3. életévének betöltéséig
 • ikergyermekek esetén azok tankötelessé válása évének végéig,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig

A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa, azaz a nagyszülő is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek

 • az első életévét betöltötte, továbbá
 • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
 • szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek a nagyszülő részéről történő igénylésével.ú

Gyermek gondozási támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.

A támogatások összege

Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik, vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.
A gyermekgondozási támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg 30-ad része jár.
A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékával.

Gyermekgondozási segély méltányosságból

Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter méltányossági jogkörben eljárva a gyermekgondozási segélyre való jogosultságot

 • megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha
  • a gyermek szülei a gyermek nevelésében 3 hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak
  • az egyedülálló szülő keresőtevékenységének hiányában a család megélhetése nem biztosítható
 • megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja
  • a gyermek ált.isk. tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható,
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 14. életévének betöltéséig.