A biztosítottak köre

 • a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt, európai parlamenti képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség és a Határőrség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő tartalékos katona, az önkéntes tartalékos katona, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,
 • b) a szövetkezet tagja - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony vagy vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen történik,
 • c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló,
 • d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy, továbbá az ellátások igénybevételének időtartamára az a személy, akinek az álláskeresési járadék, munkanélküli járadék, vállalkozói járadék folyósítását terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele miatt szüneteltetik,
 • e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,
 • f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,
 • g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jellegű jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,
 • h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: egyházi személy).

Szünetel a biztosítási jogviszony

Szünetel a biztosítás a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés, valamint az igazolatlan távollét időtartama alatt, kivéve

 • ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár
 • ha a munkabér-, átlagkereset-, táppénzfizetés történt.

Szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt is, kivéve, ha a fizetés nélküli szabadságot

 • 3 évesnél fiatalabb gyermek gondozása, vagy
 • 8 évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermeknevelési támogatásra való jogosultság, vagy
 • 14 évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekgondozási segélyre való jogosultság, illetőleg
 • 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása címén vették igénybe.

Szünetel a biztosítás az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartama alatt is.

A szakképző iskolai tanulók biztosítása

A szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében a biztosítás a tanulószerződés szerinti képzés időtartama alatt áll fenn.

A munkanélküli-ellátásban részesülő személyek biztosítása

A munkanélküli személy nem minősül biztosítottnak, tekintve, hogy a biztosítással járó jogviszonya megszűnt. Kivételt képez ez alól azon munkanélküliek köre, akik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. alapján keresetpótló juttatásban, munkanélküli-járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, illetve álláskeresést ösztönző juttatásban részesülnek. Ezek a személyek ugyanis a jelezett munkanélkülieket megillető ellátások tényleges folyósításának az időtartama alatt biztosítottnak minősülnek.