I. Adókötelezettség az Art-ben

Eljárási adókötelezettség akkor keletkezik ha a tényálláselemek megvalósultak
(az adómegállapításnak is minôsülô kötelezettségek jellemzése az adómegállapítási módok között)

Adókötelezettségek: Art 9.§ (1)  

Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése érdekében köteles törvényben vagy e tv-ben előírt:

 1. bejelentés, nyilatkozattétel
 2. adómegállapítás /önadózás, munkáltató-kifizető adómegállapítása/
 3. bevallás
 4. adó és adóelőleg megfizetése
 5. nyilvántartás vezetése (könyvvezetés)
 6. adatszolgáltatás
 7. adólevonás és adóbeszedés

II.Bejelentés: adózó nyilvántartásba  vétele

Adóigazgatási gyakorlat szempontjából kiemelkedő jelentőségű , csak ezután  ellenôrzhető az adózó

Fajtái:

 • a) bejelentkezés: elsô bejelentés, célja adószám megszerzése- minden iratkon kötelezô használni függ ettôl bizonyos jogok gyakorlása
 • b) további bejelentések: minden adókötelezettséget  érintô - általában változás bejelentése

Bejelentkezés rendezô elvei:

 • 1/ bejelentkezésnek csak a tevékenységhez kötött adókötelezettségnél van gyakorlati jelentôsége pl: jövedelemadók, a nem rendszeres tevékenységet végzőknél egyes részletszabályok alól felmentést enged az Art
 • Változások '98. január 1-től: az előzetes bejelentkezési kötelezettek köre kiegészül a fióktelepekkel (ez a jogi formula nem önálló entitásra utal)
 • a kereskedelmi,- információsirodaáknak - a tevékenység megkezdése után -15 napon belül kell bejelentkezniük
 • '98január 1-től nem kell külön bejelenteni a lakcímváltozást , mert az más információforrásból beszerezhető lesz
 • 2/ csak az ua. adóhatóság körébe és illetékességébe tartozó adókötelezettségekre vonatkozik a bejelentkezés /tehát, ha az adózó más megyében is megkezdi már bejelentett adóköteles tevékenységét, akkor nincs ismételten szüks ég a bejelentkezésre, hiszen az adóhatóság ugyanaz/
 • állami adóhatóság – egyben adóhatóság

1) Vállalkozók bejelentkezése:

 • ha az adóköteles tevékenység egyéni vállalkozói igazolványhoz vagy cégbejegyzéshez kötött
 • kérelem (nyomtatvány) kitöltésével, bemutatásával jelentkezik be
 • tevékenység megkezdésének feltétele
 • adószámot vállakozói igazolványban fel kell tüntetni cégjegyzékbe kell bejegyezni  

2) Más adózók: 

 • a) azon adózók, akiknek tevékenysége nem kötött vállalkozói igazolványhoz vagy cégbejegyzéshez, de tevékenységük vállalkozói jellegűnek minôsül
 • tevékenység megkezdésétôl számított  15 napon belül
 • a bejelentkezés ténye nem keletkeztet anyagi értékben vett adókötelezettséget, ahhoz további feltételeknek kell megvalósulniuk
 • az adószámot szerzett magánszemély minden iraton ezt köteles használni a korábbi adóazonosító helyett
 • ÁFA alanyai
 • b) azon adózók akik nem minôsülnek vállalkozónak vagy ÁFA alanynak, 1996-ban nem kötelesek bejelentkezésre sem előzetesen, sem 15 napon belül a bevételszerzô tevékenységgek kapcsolatban
 • kivétel (ÁFA alanyiság és vállalkozói tevékenység híján is kötelesek bejelentkezni)  
 • kifizetôk– elsô adóköteles kifizetéstôl /beszedéstôl számított 15 napon belül
 • adóbeszedôk munkáltatók minden esetben kötelesek, akkor is ha nem végeznek sem ÁFA sem vállakozói engedéyköteles tevékenységet
 • c) üzletszerű tevékenységet nem folytató szervezetek:                                                          teljes körű, kötelezô bejelentkezés (ÁFA alanyiság nélkül is, általában munkáltatók)
 • d) Változás 1997-tôl
 • az eddigi bejelentésre nem kötelezett magánszemélyek, akiknek személyi adatait az adóhatóság - korábbi adóbevallás hiányában - nem ismeri
 • a személyazonosító jel helyébe lépô adóazonosító szám megszerzése érdekében kötelesek bejelenteni az állami adóhatóságnál nyomtatványban:
  • . név
  • . szül. hely
  • .  lakóhely
  • . anyja leánykori neve                
  • . útlevélszám  áll. polgárság—a nem magyar állampolgárok esetében
  • ez alapján vesz nyilvántartásba az adóhatóság
  • akik már az állami adóhatóság nyilvántartásában szerepelnek, azoknak az adóhatóság 1996. szept. 3O-ig megküldi az adóazonosító jelet
 • ha nem: be kell jelentkezni azoknak is, akikról az adóhatóság már nyilvántartással rendelkezik
 • adóazonosító jelet az adóigazolvány tartalmazza 

Adóigazolvány tartalmazza:

Az adóazonosító szám megsszerzéséhez szükséges adatokat ( fennt)
+
adóazonosító szám (azonosító funkciója miatt nem kezelik titkosan)                                                                                                          
kiállítás keltét
-  az adózó köteles megôrizni adatait, valamint felhívásra az adóhatósággal megismertetn

Art 16.§ (5) "az adóazonosító számotaz adózással összefüggô minden iraton fel kell tüntetni, A magánszemélynek az adóazonosító jelét közölni kell a  kifizetôvel, munkáltatóval,az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást kiállító, adatszolgáltatásra kötelezett szervvel, továbbá biztosítóintézettel, pénzintézettel, ha olyan kifizetést teljesít, amelynek alapján a magánszemélynek adófizetési kötelezettsége keletkezik."
adatok jellegük szerint kétfélék:

 • a) adózó azonosításához szükségesek
 • b) a későbbi ellenőrzésekhez nyújt információt

Art által meghatározott bejelentendô adatok köre:

 • nyomtatvány kitöltéséhez szükséges alkalmakkor:
 • név, cím, lakóhely, székhely, telephely
 • alakulás idôpontja, alapító okirat kelte, száma, jogelôd
 • tevékenység megkezdésének idôpontja, tevékenységei
 • képviselôje, ügyvezetôk adatai, tulajdonosok adatai
 • vállalkozók bankszámlaszámai
 • cégnyilvántartás: bejegyzés száma, idôpontja
 • kapcsolt vállakozásokat
 • könyvvezetés módját                                                                                                                                                                                                                                          

Bejelentkezés törvényi szabályai:

Legalább 3 alkalommal kell bejelenteni aza adatokat:

 1. a bejelentkezéskor közli az adózó az adatok többségét
 2. a bankszámlát vezető bankot és a bankszámlaszámot csak a bankszámlanyitát követően kell bejelenteni
 3. cégbejegyzést - számát, időpontját - megtörténte után kell közölni

Egyes adókra speciális szabályok:

1) Általános Forgalmi Adó kötelezettség bejelentése:

 •  az Art szabályaihoz képest további nyilatkozatok megtételére nyílik lehetőség
 •  az ÁFA alany bejelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozik
 • a) kizárólag tágyi adómentes értékesítést (egyes szellemi alkotásoknál és rokon tevékenységeknél)
 • b) adóalanyilag tárgyi adó mentes helyett adóalanyiságot
 • c) alanyi adómentesség (nincs nyilvántartási-megállapítási-bevallási és elszámolási kötelezettség sem, de az előzetesen felszámított - azaz ráterhelt - adót sem igényelheti vissza)
 • d) adómegállapítás melyik különleges módját választja
  - korábbi nyilatkozat megváltoztatását a változást megelôzô adóév utolsó napjáig kell bejelenteni
  Azonnali bejelentési kötelesség.
 • ha az adókötelezettséget értintô olyan változás következik be, amely az eredeti nyilatkozattétel következményeit ex nunc vagy ex tunc hatállyal megszünteti  pl: ha a választásra jogosító értékatárt az adózó évközben lépi át, a jogosultság feltételei azonnal megszűnnek)
 • ha a választási joggal az adózó jogszerűen már a bejelentés idôpontjában sem élhetett volna, akkor visszaható hatállyal szűnik meg nyilatkozatának érvényessége

2) Illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés bejelentése:

 • a) Illetéktv. rendelkezései szerint kell bejelenteni a: vagyonszerzés tényét, megszerzett vagyon forgalmi értékét
 • b) normál hagyatéki ügyben az örökös köteles bejelenteni az öröklés tényét a közjegyzőnél - formanyomtatványon
 • c) ha a hagyatékot a közjegyző adja át, akkor a közjehgyző köteles bejelenteni a vagyonszerzést az Illetékhivatalnál
 • d) ingatlan tulajdonjogán ak megszerzését a Földhivatalnál kell bejelenteni az adás-vételt vagy ajándékozást tartalmazó szerződéssel együtt ( az ügy iratait a Földhivatal továbbítja az Illetékhivatalhoz)
 • e) vagyonszerzési illeték alá tartozó - de nem ingatlan nyilvántartási ügyeket - közvetlenül az Illetékhivatalnál kell bejelenteni                                                                                                                                                                                     
Illetékhivatal állapítja meg az illeték alapot - az ügylet értékét - ha:
 • bejelentésre nem került sor
 • bejelentett érték a I.hivatal megítélése szerint eltér a forgalmi értéktől

3) Általányadózás bejelentése:

 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély az előző évre vonatkozó - éves - adóbevalláshoz fűzheti az SZJA adóálalány választásának nyilatkozatát
  !!de csak a bevallásra nyitvaálló határidőn belül (késedelmi igazolásnak nincs helye)
 • az átalányadózással kapcsolatos változásokat pl: a tevékenység módosítását, a változásra okot adó 1. értékesítést megetlőzően kell bejelenteni
 • a jogosultság kizárásának körülményét pedig bekövetkezte után 15 napon belül

4) Helyi adó bejelentése:

 • csak a helyi önkormányzat által bevezetett adók körében van helye bejelentésnek
 • adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét
 • jogi személyek és egyéb szervezetek vagyoni típusu adóit - építményadó, telekadó - kivetéssel állapítja meg az adóhatóság /nem kell külön bejelentkezni/
 • belföldi rendszámú gépjárművek adójára a helyi adók általános szabályai érvényesek
 • alkalmi iparűzés esetén tevékenység megkezdésekor kötelező a bejelentés
 • kivéve:
  • a) az önadózás: vállalkozók kommunális adója   helyi iparűzési adó
  • b) az adóbeszedés eseteit: idegenforgalmi adó    
 • Korábbi bejelentés módosítása
 • az adókötelezettséget érintő változást - különösen a törvényben meghatározott értékhatárok elérését - a bekövetkezéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni az előírt nyomtatványon
 • kivéve az ÁFÁ  adómegállapítási módjáról szóló nyilatkozatok változásátát (ugyanis: adóév  utolsó napjáig kell bejelenteni)
 • lakóhely-változást akkor kell bejelenteni, amikor az adózó - a megváltozás után - először fordul adóügyével az adóhatósághoz pl: évvégi bevallás /előző lakcímét és a korábban eljáró illetékes hatóság nevét is közölni kell ilyenkor/ ez a szabály változik január 1-től