I. Adózó:

 • az adóhatósággal kapcsolatba kerülő személyek legtágabb köre
 • normák címzettje, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségek terhelhetik
 • az Áe-ben használt ügyfél fogalomnál tágabb kör, hiszen az adózási folyamatban rendszerint nem is keletkezik adóügy (azaz az adóhatóság nem kerül közvetlen kapcsolatba az adózóval)
 • tágabb, mint a költségvetési  támogatások alanyainak köre,
 • tágabb, mint az Áht. befizetésre kötelezhető személyek köre ( belföldőn működő, illetve jövedelemmel, bevétellel, vagyonnal rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint belföldi vagy külföldi természetes személyek

II. Adózók főbb csoportjai:

1. Adózó:

Az a személy , akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelettségét, adót, költségvetési támogatást  megállapító törvény vagy az Art megállapítja . (Art. 5.§)

Vagylagos feltételek az adózókra:

 • a, jogi személy, ha Mo-n székhellyel vagy telephellyel rendelkezik vagy egyébként gazzdasági tevékenységet folytat
 • b, lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, vag  egyébként Mo-n tartózkodó magánszemély
 • c, belföldön vagyonnal rendelkező, vagy bevételt-jövedelmet szerző magán,- és jogi személy vagy szervezet
 • d, magán,- jogi személy vagy egyéb szervezet, ha Állig vagy bírósági eljárásban vesz részt

Az Áht szerint szűkebb a költségvetési befizetésre kötelezhetők köre:

 • a, belföldön működő, illetve jövedelemmel,- bevétellel,- vagyonnal rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 • b, jövedelemmel,- vagyonnal, bevétellel rendelkező belföldi vagy külföldi természetes személy
 • adózói minőség célhoz kötött, a kötelezttség teljesítéséhez tapad pl: az adatszolgáltatás önálló kötelezettség, független attól, hogy a vállalkozás a TA alanya-e

Adózók típusai:

 • 1.a) adóalany
 • 1.b) munkáltató, kifizető és adóbeszedésre kötelezett
 • 1.c) adatszolgáltatást, bizonylat vagy igazolásának kiállítását végző szerv
 • 1.d) felszámoló ( a felszámolás kezdeti időpontjától az adózó helyébe lép, ez az újonnan keletkezett adókötelezettségekre is vonatkozik)
 • 1.e) kezes és tartozásátvállaló (adóhatósági jóváhagyással adózóvá válik)
 • 1.f) nyilatkozattételre vagy tanuvallomásra kötelezett

III. Adózói jogok:

 • heterogén jellegűek Art. szabályain kívül Alkotmányból és más törvényekbôl erednek
 • részben alapelv jellegűek, melyek az adózási folyamat egészében érvényesülnek, részben egy-egy szakaszhoz igazodnak pl. jogorvoslathoz való jog
 • jellegük szerint különböznek a jogok
 • az adóhatóság cselekvési korlátait vonják meg (kétszeres ellenőrzés tilalma)
 • 2.a) adóhatóság közreműködése nélkül is gyakorolható (önellenőrzéshez való jo
 • 2.b) adóhatóság közreműködését feltételezi a gyak. (tájékoztatáshoz való jog)
 • 3.a) többsége feltételes (méltányossághoz vagy fizetési könnyítéshez való jog)
 • 3.b) feltétlen jogok ( egyenlô és diszkriminációmentes elbánáshoz való jog)

Iratbetekintéshez való jog:

Adózásra vonatkozó iratok megismerésének joga

 • minden olyan iratba betekinthet, másolatot készíthet, amely jogainak érvényesítéséhez vagy kötelezetttségeinek teljesítéséhez szükséges, kivéve az adótitiok hatálya alá esőket
 • kotlátja: állandó: más személyek jogainak védelme (saját jogaival szemben adóhatóság nem védhet, az adózóra vonatkozó minden iratot köteles megmutatni)
 • idôleges: ellenôrzés megkezdéséig, ha valószínű hogy azok tartalmának megismerése a késôbbi ellenôrzést meghiúsítaná, errôl adóhatósági határozat kell hozni, de ez nem megtámadható

IV. Más személyek az adózási folyamatban:

Adókötelzettségek között fel nem sorolt kötelezettségek az adózókon kívül más személyeket is tehrelnek

 • a) szakértô: adótitok- megôzési kötelezettség
 • b) tanú: idézésre történô megjelenés és vallomástételi kötelezettség Art illetve Áe. alapján
 • c) ügyvéd, adótanácsadó: képviseletre, ellenjegyzésre, jóváhagyásra vonatkozó sajátos kötelezettségek
 • d) ingatlan tulajdonosa: belépés tűrése, pl: ha az adózó a vállalkozást lakásában végzi
 • e) örökös, túlélô, házastárs: adó megállapításához szükséges igazolások rendelkezésre bocsátása
 • elmaradás jogkövetelése: kerül sor az adó évközi megállapítására és adóvisszatérítésre
 • f) fôként közeli hozzátartozók: SZJA preferenciák eljárási  kötelezettségekkel járnak pl. felsôoktatási intézmény hallgatójának tandíjra befitetett összeg után a nagykorú gyermeket is megilletei az az adókedvezmény, ami elhunyt szülőjét megillette    

V. Adóhatóságok:

Adóhatóság a konkrét eljárási adójogviszony alanya, de nem minôsül adóalanynak vagy adózónak
tevékenységük nem kizárólag hatósági tevékenység, hanem pl: adótechnikai is

4 típusa: /ART 6.§/

1) APEH és szervei = állami adóhatóság  

 • kétfokú szervezet: megyei,- fővárosi és országos szervek
 • APEH jár el, ha a tv másképp nem rendeli
 • APEH feladatai: - részben vagy egészben a készpéz költségvetés, az elkülönül állami pénzalap javára teljesítendô kötelezô befizetés
 • készpénzi költségvetés és elkülönített állami pénzalap terhére juttatott támogatás
 • adóvisszaigénylés vagy adóvisszatérítés megállapítása + beszedése, nyilvántartása, végrehajtássa, visszatérítése, kiutalása és ellenôrzése    

2) VPOP = vámhatóság

 • olyan adóügyekben járnak el, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a vámügyekhez a jövedéki termékek ellenôrzéséhez
 • feladata:→vámkiszabás
 • ma már Vámtv hatálya alá tartozik, ’96. áprilisig az Art.-t alakalmazták rá
 • megállapítsa a termékimport áfá-ját, statikai illetéket, fogyasztási adót
 • '98. január 1-től a belépető vámhatóság állapítja meg a a külföldi rendszámú gépjármű adóját    

3) Önkormányzat jegyzôje= önkormányzati hatóság

Települési önkormányzat jegyzôje:

 • helyi adók
 • belföldi rendszámú gépkocsik után fizetendô gépjárműadó
 • adók módjára behajtandó köztartozások
 • '98 január 1-től eljár a termőföld bérletével, haszonbérletével kapcsolatos ügyekben / az ingatlan fekvése=illetékességi alap+ fellebbezést a megyi közigazgatási hivatal állapítja meg/

4) Illetékhivatal

Elsôfokon jár el önkormányzati feladat és hatáskörbe tartozó ügyekben:

 • illeték kiszabása, megfizetése,  behajtása, fizetés rendjének ellenôrzése
 • megye székhelye szerinti városi önkormányzat jegyzôje
 • Pest megyében a megyei közigazgatási hivatal által kijelölt városi jegyzôje
 • Budapesten fôvárosi önkormányzat fôjegyzôje                                                                    
Elsőfokú illetékhatósági ügyekben pedig:
 • megye székhelye szerint, illetve kijelölt városban Megyei Illetékhivatal
 • Fôvárosi Illetékhivatal
 • '98 január 1-től: megyei jogállásúak lesznek az illetékhivatalok

További változások:

 • '98. jan. 1-től adóhatóságnak számít a Tb is
 • a Tb járulékokra is az Art-t kell alkalmazni, elsőfokon fizetési meghagyást bocsájtanak majd ki meg nem fizetés esetén (ez ellen nincs felllebbezés, csak azonnali bírói út, emellett a másodfokú jogerős határozat is - jogsértésre hivatkozva- korlátlanul megtámadható)