Nemzetközi gyakorlat szerint szükség van az adózási folyamat átfogó törvényi szabályozására  (Mo: Art: kódex jellegű szabályozás)

I. Mögöttes szabályok:

 • a) 1957. IV.tv Államigazgatási eljárás általános szabályai: alkalmazandó: ha az Art, vagy az adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik
 • b) Bírósági végrehajtásról szóló tv (Vht III-IV. fejezet): ha az adóhatóság végrehajtási cselekményekat foganatosít és nincs  más rendelkezés pl: ingó végrahajtás, végrehajtás pénztintézetnél kezelt összegre
 • c) !!az Art normáival szemben mindig elsőbbségük van az egyes spesciális adótv-eknek!! (de ezek nem tekinthetők mögöttes szabályoknak)
 • d) nemzetközi jogi normák: az Art deklarálja ezek elsőbbségét, különösen a kettős adóztatás elkerülésére kötött egyezmények szabályainak van jelentősége

II. Az adózási folyamat jogi szabályozása:

 • elvek: érvényesíthetôség, igazságosság, egyszerűség
 • egységes szabályozáshoz szükséges, hogy átláthatóvá tegyék a követendô magatartásokat, kiküszöböljék a inkonzisztencia veszélyét
 • az Art: adózási folyamat kódex jellegű szabályozása, néhány közös szabállyal

III. Adózási folyamat szakaszai:

1987-88-as adóreformmal az adózási szabályokban kétirányú változás történt
 • a, az önadózás miatt az adózási folyamat tipikusan adóhatósági beavatkozás nélkül valósul
  meg / az adó és az adóelőleg levonása is így valósul meg, és hasonló az adóbeszedés is, mert
  ott sem az adóhatósággal érintkezik pl: az idegenforgalmi adó alanya/
 • b, érdemi kérdésekben megnyílt a bírói felülvizsgálat lehetősége                                                     

Szakaszok:

megkülönböztethetünk: 

 • a) esetleges  és     
 • b) szükségszerű szakaszokat

1. önadózás- jogkövetési szakasz /adózó  pl: munkáltató vagy adóalany cselekszik/

Cselekmények:          

 • a, bejelentkezés
 • b, nyilvántartás, könyvvezetés, bizonylatkiállítás
 • c, adómegállapítás és előlegfizetés
 • a szakasz egyes adózóknál már az adatszolgáltatással és adófizetéssel le is zárulhat
 • e szakaszban az államigazgatás tevékenyxsége mellőzhetetlen, de csak regisztratív jellegű  (nyilvántartásba vétel, feldolgozás, rögzítés, esetleges visszaigénylések teljesítése)
 • kivetéssel megállapított adók esetén  hiányzik a külön bejelentés, hiszen az a bevallással    együtt teljesül

2. Pénzügyi ellenőrzés:

 • nem szükségszerű rész folyamat és teljeskörű teljesítése lehetetlen
  az Áe. szerint ez is államigazgatási ügy, de az adóhatóság cselekménye - szűkebb értelemben
 • nem irányul - állig aktus kibocsájtására

!!Ellenőrzés!!:

 • az Art nem tekinti az eljárás részének, főleg a határidők számítása miatt nem, ezzel szemben az Áe. szerint állig ügy, mert hatósági ellenőrzés történik.
 • ( Tehát, bár államigazgatási eljárásról van szó, mégsem keletkeztet autómatikusan  adóigazgatási eljárást. Ha a jogsértés megállapítható, akkor megindítják az adóigazgatási eljárást)
 • !! Vigyázz az ellenőrzést adóigazgatási eljárásban is le lehet folytatni pl: ha az ellenőrzés utólagos adómegállasra irányul

3. Adóigazgatási eljárás:

 • határozathozatallal végződik
 • indulhat:
  • a) hivatalból pl: jogsértést állapítottak meg ellenőrzés során
  • b) kérelemre pl: disszidens kérelmére
  • c) bejelentésre
  • d) bevallásra
 • adókivetés és kiszabás esetén az eljárás nélkülözhetetlen, hiszen az adómegállapítás határozattal történik ( főkötelezettség nem teljesíthertő enélkül), de nem a folyamat egésze zajlik

4. Közigazgatási per: esetleges szakasz, nem része az állig eljárásnak

 • az adóhatóság II.fokú, jogerős érdemi határozatát a bíróság az adózó kérelmére
 • a) megváltoztathatja   
 • b) hatályon kívül helyezhet   
 • c) az adóhatóságot új eljárásra utasíthatja

IV. Adózási alapfogalmak:

1) adózás: (kettős fogalom)

 • egyrészt az adójogi normákban elôírt jogviszonyokban tanúsítandó magatartások összessége
 • másrészt a törvényekben meghatározott jogok és kötelezettségek összessége /mind az adóeljárásban, mind azon kívül/

Vonatkozik:

 • a) adók és költségvetési támogatások
 • b)  adózók és más személyek és adóhatóság
 • tágabb fogalom az adóeljárásnál, jelentôs része eljáráson kívül zajlik
 • Art fogalma szerint (3.§) adókra költségvetési támogatásokra, és ezekkel összefüggô eljárásokra vonatkozó tevékenység
 • ha annak megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenôrzése az adóhatóság hatáskörébe tartozik
 • nemcsak az adózó, hanem az adóhatóság magatartásait is meghatározza (az adóztatás speciálisan az adóhatóság tevékenységét fogja át)

2) adóztatás:

Adóhatóság tevékenysége

3) adóeljárás:

Az anyagi jogi normák realizálódásának keretei

 • tipikus megvalósulási formája:
  • a) önkéntes jogkövetéssel
  • b) az államigazgatási szervek közreműködése nélkül -azaz adóigazgatási eljárás nélkül   

4) adóigazgatási eljárás (Art 8. fejezet):

 • az adóhatóságnak az adóügyben közvetlen kapcsolatba kerül az adózóval, konkrét eljárási jogviszony is létesül - azaz az adóügyben
 • megvalósulhat:
  • a) kérelemre       
  • b) hivatalból

!! Vigyázz nem tévesztendő az adóeljárással, ami az egész realizálódási folyamatot átfogja!!

5) adóügy:

Adóval, költségvetési támogatással összefüggô hatósági ügy (kizárólag a hatósági eljárási szaklaszban értelmezhető)  

6) adóigazgatás:

Tágabb tevékenységi kör, mint az ellenőrzés és az adóigazgatási  eljárás, ugyanis a hatósági jogalkalmazó tevékenységnél tágabb szervezô, nyilvántartó, finanszírozó és egyéb tevékenységét is átfogja