0. Az adójog fogalma (ismételten):

Az adókat szabályzó anyagi és eljárási normák, valamint a normák alapján keletkező jogviszonyok összessége

I. Az adójogviszony általános jellemzői:

 • az életviszonyokat részletesebben és aprólékosabban kell szabályozniuk az adójogi normáknak, mint pl: a Ptk normáknak
 • kevésbé építhet akaratmegegyezésre
 • a norma keletkezteti a kapcsolatot az adózó és a közhatalom között, ezért a közhatalom számára valamennyi lényeges elemet rendeznie kell
 • az adójogszabály önmagában nem hoz létre adójogviszonyt (anyagi + eljárási norma csupán lehetőség), mert keletkezésükhöz jogi tényekre is szükség van
 • anyagi+eljárási normák: keretfeltételek, amelyre a - természetes és jogi személyek - magatartásukat alapozhatják, saját érdekeiknek, körülményeiknek és lehetőségeiknek figyelembevételével
Az adójogviszonyok fajtái:
 • a) anyagi         
 • b) eljárási
 • tartalma, alanya, tárgya szerint is eltérnek egymástól
 • folyamatszerűség jellemzô, ugynis a jogviszonyok kifejlôdése több fázisban történik   
  fejlôdési szakaszok:  

1. szakasz:

Az abszolult szerkezetű, általános, absztrakt jogviszony
 • jogviszony létrejötte, működése - különös tekintettel a rejtett norma jelenlétére
 • az állam vagy az adóztatásra jogosult közhatalom, mindenkitôl követelhet adófizetést
 • a magánszemélyek és szervezetek a kihirdetett norma alapján meghatározzák az általuk követendô magatartást, optimalizálják adójukat és ennek érdekében egyes magatartásokat tanúsítanak
 • adózó aktív magatartása például: ha olyan településre teszi át a székhelyét, ahol kevesebb az iparűzési adó   

2.szakasz

Relatív szerkezetűvé válik a jogviszony (egyedi konkrét)
 • létrejön az anyagi adókötelezettség
 • csak hipotetikus fizetési kötelezettségek az adózási idôszak végére alakulnak ki
 • alanycsere: azaz az adóztató közhatalom helyébe adóhatóság lép

3. szakasz

Létrejönnek az eljárási jogviszonyok 

II. Az adójogviszony alanya, tárgya, tartalma  

1. Alanya:

 • a) anyagi jogviszony: általában az absztrakt anyagi jogviszony alanya az adóztató közhatalom , míg egyedi jogviszyban az adóhatóság szerepel amelyik hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, valamint másik oldalról az adózó
 • b) eljárási jogviszony: az adózó áll szemben az adóhatósággal

2. Tárgya:

Emberi magatartások (!! Vigyázz!! nem esik egybe az adótárggyal ami másként az adójogviszony közvetett tárgya)

 • az adójogviszony közvetlen tárgya a tényállás megvalósulása szempontjából jelentős              magatartás
 • az a magatartás nem feltétlenül egy magatartás pl: az adófizetés
 • az anyagi jogviszony akkor is reális ha tényleges fizetési kötelezettségre nem kerül sor, vagy      azt kedvezményekkel csökkentik   

3. Tartalma:

 • azok a jogosultságok és kötelezettségek alkotják amelyek a jogviszony alanyát megilletik, vagy terhelik
 • az adójogviszony egyik alanyának kötelezettsége nem esik egybe a másik alany jogaival
 • az adózó jogai általában feltétlen jogok de léteznek feltételes jogok is, amik az adóalany magatartásaitól, teljesítéseitôl függôen korlátozhatók
 • léteznek olyan jogosultságok pl.: törvény elôtti egyenlôség, diszkrimináció mentesség, amely akkor sem korlátozható ha adókötelezettségét súlyosan megszegte (ezek a feltétlen jogok, de emellett jelentős számú feltételes jog is létezik pl: kedvezményekhez való jog)
 • az adójogviszony alanyát megilletô jogok alapfunkciója, hogy minden eszközt megkaphasson kötelezttséginek teljesítéséhez
      +
 • adóhatóság jogai és kötelezettségei gyakran egybeesnek pl: adóztatás is mindkettő
 • adóhatóság jogai is korlátozottak pl. mérlegelési jog    

III. Az adójogviszony keletkezése, módosulása és megszűnése

Keletkezése: a konkrét anyagi adójogviszony tevôleges emberi magatartással jön létre, de lehetséges, hogy passzív magatartás vagy esemény hozza létre (pl.: halál)
Idô múlásával is keletkezhet (pl.: 4 év)
    
Megszűnés: a fô kötelezettség - adófizetés - teljesítésével, (de ez inkább eseti adókötelezettségnél jelentős ) /!!vigyázz!! eljárásjogi értelemben még nincs vége/

Eljárási jogviszony: (eltér az anyagi jogviszony szabályaitól)
Keletkezése:
bejelentkezéssel pl: vállakozási tevékenység esetén megelôzi az anyagi jogviszony keletkezését, anyagi jogviszont követô 15. napon belül (a mulasztás nem késleltei a keletkezést)
folyamatszerűség jellemzi
    
Megszűnés:
utolsó mellékkötelezettség megszűnésével, elévüléssel
    
Mulasztás: sem az anyagi, sem pedig az eljárási jogviszonyok keletkezését nem akadályozza meg
    
→Adómegállapításhoz való jog és végrehajtáshoz való jog elévülésének jogviszonyt megszüntető hatályát nem rendezi a tételes jog, de más adójogi rendelkezések alapján arra lehet következtetni, hogy mindkét elévülés megdzünteti

 • a) a fizetési kötelezettség érvényesíthetőségét
 • b) valamint magát a fizetési kötelezettséget is