Az adó és az adópolitikai konszernzusok és kompromisszumok eredsményeként alakult ki
fontos, hogy működjön olyan mechanizmus a magatartás befolyásolására, ami az önkéntes jogkövetést megalapozza, ennnek hiányában—az engedelmességre késztetés alapja: szankciókkal való fenyegetés

Egyéni jogkövetés: (önadózás tömegessé válása és kiterjesztése óta)

Függ:  

 1. Adómoráltól: az adófizető belső készsége, hogy a szabályoknak megfelelően járjon el
 2. Adómentalitástól: jelentősége ott nagy, ahol a norma kikényszeríthetősége lezárul
 3. Társadalmi, gazdasági, polititkai környezettől
  • mindezek figyelmbe vétele elengedhetetlen a jogalkotói tevékenység szempontjából, mert enélkül a jogkövetés illúziórikus
  • az önkéntes jogkövetést elősegíti
   • a, tájékoztatáshoz való jog 
   • b, adóhatóság kitanítási kötelezettsége

Adójog értelmezése:

Jogszabály lehetséges tartalmának, a jogalkotói szándék felderítése,  ha az kérdéses

 • a jogértelmezés és a jogfejlesztés között nincs éles határvonal
 • gyakorlati jelentőségének kérdései: ki jogosult jogértelmezésre? milyen joghatása van a jogértelmezésnek? milyen módszer alapján történik ? a módszernek milyen sajátossága van?

Ki jogosult?

 1. mindenki számára adott a jogértelmezés - az adójog sajátossága - az értelmezési kényszer
  intuitív módon lehetetlen értelmezni, rendelkezéstől eltérő magatartás büntetőjogi vagy más szankciókkal jár
  • oka: a SZJA áltálánossá válása, az önadózás kiterjesztése
  • ehhez hatósági segítségnyújtás kapcsolódik
 2. Legális értelmezés- ritka, mert a jogalkotás egyszintű /végrehajtási jogszabály ritka/
 3. Jogalkotói jogértelmezés (lásd 17. tétel) nem kötelező, de segítheti a joalkalmazása 
  • a, törvényjavaslatok  indoklása: de ez az adótv-ek esetén nem  nyújt elég információt és nem teszik közzé a Magyar Közlönyben, mert  - néha nagy eltérés van a javaslta és a tv között
   javaslat és az indoklás tartalma is eltérő lehet a norma elfogadása nem egyenlő a javaslat indoklásával való azonosulással
  • b, Az OGY és a kormány elvi állásfoglalása ( jogalkotás a tv felhatalmazása alapján)
   ilyen gyakorlat nem alakult ki
  • c, PM feltételes adómegállapítási joga: - ez is jogértelmezésen alapul -a legbonyolultabb esetekről rendelkezik, egyedi, konrét tényállás esetén , de nincs precedens jellege
 4. Jogalkalmazói jogértelmezés   a, egyedi ügyekben   b, általánosan
  • fontos ismeretforrás a jogkövetéshez a közig. szervek gyakorlata
  • az adóhatóságok iránymutatásait és jogértelmezését azok tartalma szerint érdemes értékelni /ezek a belső normák a jogkövetés és a pénzügyiigazgatási jogalkalmazás egységessége miatt fontosak/ ellentétes jogértelmezések is előfordulnak
  • jogértelmezést kiad a PM, az adóhatóságok és más miniszterek, de ez nem autentikus értelmezés, a bíróságot nem köti döntésénél, sőt! téves tájékoztatás nem okozhat - elvileg - hátrányta a jóhiszemű adózónak, de az LB szerint a tájékoztatás önmagában nem alapozza meg a kártérítési kötelezettséget egyéb feltételek is szükségesek a téves tájékoztatás tényállásának kimerítéséhez pl: a tájékoztatás nagyban hatott az adózó cselekvésére
 5. Bírósági jogértelmezés / LB meghatározó szerep/
  • hiteles jogértelmezést csak bíróság  adhat ki
  • adóügyekben az államigazgatási határozatok felülvizsgálatának hatásköre telse körű
  • a döntések fontosak, de egyedi ügyekre vonatkoznak, utólagosak és a kérdések eldöntésének idején már lehet, hogy új adótv van hatályban—a jogalkalmazás gyorsabban reagál az értelmezésre
  • méltányossági jogkörben hozott adóhatósági döntések felülvizsgálataára - felülmérlegelési - joga van a bíróságnak

Gyakorlati jelentőségű kérdések:

 • ? kétség esetén kinek a javára kell értelmezni a jogszabályt:
 • a, in dubito pro fisco—Áht javára
 • b, in dubitó pro fiscum—adózóéra
 • a normarendszer kiterjesztő értelmezése kizárható
 • a jogalkotói szándék szerint kell értelmezni
 • jogértelmezés nem jelenti ugyanazt, mint a bizonyítási teher telepítésével

Jogértelmezési módok:

 1. nyelvtani
 2. logikai 
 3. történeti 
 4. rendszertani 
 5. teleológiai 
 6. összehasonlító- komparatív ( legújjabb  jogfejlődés szerint)

5. teleológiai értelmezés:

Az adójogi normát a tv céljára tekintettel kell értelmezni
- meg kell különböztetni:

 • a, a tényállás kereteit meghatározó normákat / ezek kiszélesítése elfogadhatatlan garanciális szempontok miatt                                 
 • b, adóztatást korlátozó normák . elfogadható ilyen értelmezés az adómentességet, adókedvezményt biztosító normáknál
  (de nem lehet  eszköz kiskapuk megnyitására)

Fogalmak használatának értelmezése:

 • 1.köznyelvi-szaknyelvi jelentésben: általában köznyelvi jelentést kell értelmezni, ha nincs utalás a fogalom meghatározására
  • a Ptk fogalmak ált. módosult tartalommal jelennek meg
  • kevésbé elterjedt fogalmakat ált. maga az adótv rendezi, de más-más adójogszabályok is használhatják eltérő értelmezésben pl: vállalkozó, kifizető
 • 2. rendszertani értelmezés / kiemelkedő szerepe van/: az adójogi norma értelmezése ált. a jogrenszer más normájának együttes vizsgálatát igényli
  • ált azonos típusú normáknál, anyagi-eljárásjogi normáknál, egyezményi jognál van szerepe
  • adótanácsadó igazi terepe: különböző normák együttes érvényesítésülésére és ezek következményeire hívja fel a figyelmet