Adójogalkotás:

Az adótényállás feltételeit az adótv. rendelkezése határozza meg:

 • a jogfejlesztésben aktív a jogalkotása szerepe , hiszen az adótv-ek nagyrésze évente változik / változás okai: adópolitikai célok, inkonzisztenciák, hoghézagok, párhuzamosságok feloldása/
 • ’87-88 adóreform óta bizonyított, hogya a tv-i forma nem teremt stabilitást, igaz, hogy a reformmal megszünt a korábbi absztrakt-ideológiai meghatározottság, de növekedett a
 • veszélye annak, hogy a gazdaság-pénzügyi polititka  pillanatnyi elképzeléseknek rendelődik alá
 • köv: adójogszabályok inflálódnak, ennek okai: a, gyors T-i és Gazd-i változások  b, jogalkotási technika fogyatékossága
 • Adójog inflációjának okai:
  • a, pénzügyi polititkai elképzeléseket közvetlenül kívánják átvinni az adójogba / kimarad a jog sajátos, értékelő mechanizmusa/
  • b, a reálszféra elképzeléástől eltérő reakcióira ismételten választ kell adnia a tv-nek, ami a magatartások egyedi meghatározásához vezet, az ilyen szabályozáshoz        
   azonban az adójogi norma - szerkezeténél fova - nem alkalmas
  • c,  a jog jellegzetessége, hogy konzervál, a fennálló helyzetet stabilizálja, viszont a pénzügypolititkának a konfliktusok gyors feloldása lenne a szerepe
  • d, a helyesbítési kényszer kiszámíthahatlansághoz vezet, ami a gazdálkodási önállóság feltételeit veszélyezteti és az adózást is a vállalkozás kockázati elemévé teszi
  • e, az adójogi intervenció lehetőségének túlértékelése ha az adójogi normák olyan életviszonyokat rendeznek, amiket jogon kívüli eszközökkel hatékonyabban lehetne pl: feketegazdaság  adóztatása,  ha adójogi normával szabályoznak olyant jogviszonyt, amelyre más jogákak alkalmasabbak lennének pl: közig tilalmak
  • f, ha a jogalkotás során mellőzik a gazd-i és jogi környezet vizsgálatát, mert ez átfedésekhez és hiányokhoz is vezethet pl: SZJA ’96-os szabályai

Adaptáció:

 • adózási technikák, modellek és szervezeti megoldások átültetése a hazai jogba
  nemzetközi kereskedelemben elkerülhetetlen más országok modelleinek átvétele
 • különösen a főadók tekintetében  - pl:ÁFA - ahol nem is igazán vannak már nemzeti megoldások, a pénzügyi politika mozgástere már-már leszűkült a modellek közti válsztási lehetőségre
 • csak a tőkeerős országok engedhetik meg maguknak, hogy sajátos, új formákat vezessenek be pl: USA nincs hozzáadott értékadózás
 • az adómodellek és technikák meghonosítása azonban hosszabb időt vesz igényba

Adójog kodifikációja:

 • a hazai adójogi normarendszer egésze nem szabályozható egyetlen kódexben
 • ’80-as évek második felétől teremtődött meg a részleges kodifikáció alapja és feltétele
 • ’90-ben lezárult az adózás rendsjének tv-i szabályozása /az adózás közös anyagi és eljárási  normáinak rendezésével/
 • a kódex nem fogja át a vámokat és nem vált le teljesen az Állig ált eljárási szabályairól
 • kodifikáció gyakorlati indoka: kiküszöbölje az egyes adónemeket szabályzó tv-ek anyagi és eljárási normáinak azonos- hasonló- ellentétes rendezését
 • jogszabályok fordított hierarchiája érvényesül az adójogi normáknál, ugyanis a legalacsonyabb szintű jogszabály határozza meg a norma valódi tartalmát
 • az adókat ’89-90 óta gyakorlatilag egy szinten szabályozzák: törvénnyel, nem jellemzők a végrehajtási rendeletek és ritkán kap a pénzügyminiszter felhatalmazást arra, hogy szabályozza  pl: a diplomáciai és konzuli
 • képviseletek tagjainak nyújtható fogyasztási-adó visszatérítéseket

Adójog jogforrási sajátosságai:

/ a felsorolás nem jogszabályi hierarchia!/

 1. Alkotmány: 8.(2)§: alapvető jogokra és kötelezettségekre törvény állapíthat meg szabályokat 70/1.§: jövedelmi és vagyoni viszonyokkal arányos teherviselés állampolgári kötelesség pl: korm. hat nem állapíthatja meg az adózók körét, vagy az adókulcsokat sem   ( lásd  korábbi tételeknél)
 2. Áht az alkotmányos követeléseknek megfelelően tartalmazza a részletes szabályokat
  • a, fizetési kötelezettségek fajtáit 
  • b, mértékét 
  • c, kedvezményeket 
  • d,mentességeket, valamint azok mértékét 
  • e, előlegfizetési kötelezettséget
  —az Áht szerint csk tv-ben, vagy a tv felhatalmazása alapján önk.-i rendeletben lehet megállapítani
  kivételek: díj, bírság, nemzetközi szerződésben nem rögzített vámtételek *( ez miniszteri hatáskör), nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos, kihirdetett - behozatalnál alkalmazott - piacvédelmi intézkedések, dömpingellenes és értékkiegynlítő vámok mértéke, mert ezek a kormány hatáskörébe tartoznak /de a fizetési kötelezettek körét és a mentességeket ezeknél is tv határozza meg!/
  - 96-tól további garancia, hogy a fizetési kötelezettségekre, kötelezettek körére és mértékére vonatkozó tv-eket, a hatálybalépésük előtt legalább 45 nappal ki kell hirdetni
 3. Partikuláris adójog részei:
  • a, kihirdetett önk-i adórendeletek alapján szabályozott jogviszonyok
  • b, szokásjog: helyi adóapparátus alkalmazza a belső - nem írott - normákat
   • önk-i adójogalkotás nem sérti az alapvető kötelezettségek tv-i szabályozásának követelményét Alk. 44/A§: helyi önk. adójogalkotási joga az önk. alapjoga. A helyi képviselő testület - ! a tv keretei között !-meghatározhatja a helyi adók fajtáját, mértékét, de nem lehet ellentétes a tv-ekkel
   • (tehát csak a tv  által meghatározott körben, értékhatárok között és módon élhetnek jogukkal az önk-ok)
   • helyi jogalkotás funkcióját két szemszögnől lehet vizsgálni:
    • a, állam és önkormányzat viszonya
    • b, önkormányzat és egyén/közösség viszonya
   • az Alk jogot ad az önkormányzatnak arra, hogy a helyi közszolgáltatások fedezéséhez pügyi fedezetként: adókat vezessen be
   • helyi jogalkotás korlátja a potyautas magatartás, azaz, hogy a potyautasok résztvesznek a döntési mechanizmusokban

Potyautasok: akik  teherviselő képességük, adókikeülő magatartásuk vagy adókijátszások miatt adófizetésre nem kötelezhetők   

Helyi önkormányzat. adórendeleteinek típusai: 

1.lokális adó intézményesítő rendelet:

 • a,vagyoni típusú  
 • b,kommunális adókat  
 • c,helyi iparűzési adót
  • vezethet be
  • a már bevezetteket hatályon kívül helyezheti, módosíthatja
  • meghatározhatja az adó bevezetésének időpontját, időtartamát
  • az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, adóalanyok teherviselő képességéhez és gazdálkodásához alakíthatja
  • de !! a tv-i adómaximum keretén belül!!
  • a tv-i adómentességek mellett további mentességet és kedvezményeket állapíthat meg, kibővitheti ezek körét
  • a tv keretei között megállapíthatja a helyi adózás részletes szabályait
  • az  a, adóelőleg fizetési   b, esedékességi   c, az adóbevallások elkészítésének időpontjára vonatkozóan az Art-től és a helyi adó tv-től eltérően rendelkezhet az önk, ha a módosítással az adóalany számára válik kedvezőbbé kötelezettségének teljesítése

2. Adótv-ben szabályozott adótényállás egyes elemeinek rendezése:

 • ált akkor, ha központilag bonyolult nenne rendezni a szabályokat pl: gépjárműadó
 • gépjárműadó mértékét ’96-tól a települési önk képviselőtestülete - Főv. KGY - határozza meg rendelettel
 • !de, kihirdetési korlát adóév előtt dec. 15, mert ha a kihirdetés eddig nem történik meg, akkor a tv-ben meghatározott alsó adótételt kell alkalmazni

Az önk. jogalkotó hatáskörének garanciális korlátai:

 1. adóalany - az adótárgy azonossága esetén - csak egyféle! adó fizetésére kötelezhető
 2. a vagyoni típusú  a, egységesen   b, tételesen  c, korrigált forgalmi érték   
  alapulvételével határozható meg
 3. az adó mértéke nem haladhatja meg a tv-i maximumot
 4. a Fővárosi Kgyűlés által bevezetett adókat - azok hatályon kívül helyezéséig - nem
  vezetheti be kerületi önk.
 5. az évközi módosítás nem súlyosbíthatja az adóalany adóterheit
 6. Alk.Bíróság megsemmisíti az önk rendeletet, ha nem felel meg a tv-nek

Jogi iránymutatások:

 • csak szociológiai értelemben normák, bár mind az adózók, mind az Állig szervek normáknak tekintik ezeket
 • tartalmilag leggyakrabban értelmező és joghézagkitöltő szerepük van, vagy “kísérleti, kvázi jogszabály” természetűek
 • csekély a tény és adatközlő tájékoztatók és a végrehajtásra ajánlást adó irányelvek száma
 • a jogalkotási tv és az AB-i gyakorlat megszüntette a jogértelmezések álcázott - pénzügyminiszteri pszeudo-jogalkotását
 • APEH által kiadott irányelvek, tájékoztatók és szakmai iránymutatások csupán  a jogkövetéshez adnak információt, az adóhatóságok jogértelmezéséről , többnyire jogsegységesítő, adózói jogkövetést elősegítő szerepük van                            
 • a, jogi iránymutatások - irányelvek és tájékoztatók - az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek minősíthetők
 • b, szakmai iránymutatások az APEH szakmai álláspontjáról tájékoztatnak
 • c, PM  és az állami adóhatóságok tv-en alapuló iránymutatása Art 60.7§:
  “ A Pminiszter évente irányelvben kötelezi az állami adóhatóságot, hogy azokat az adózókat  hívja fel, az adóbevallást követően a bevallásban közölt adatok kiegészítésére, akinek a bevallott jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbérre, tevékenység gyakorlásának követelményeire, a területi és szakmai sajátosságokra figyelemmel kialakított összeghatárokat”
 • d, vagy pl: APEH évente közzéteszi a fogyasztási norma szerinti üzemanyag- költség elszámolással kapcsplatban az üzemanyag árakat.   

Bírói jogfejlesztés:

A jogalkotás tényét sokáig tagadták, ma az LB irányelveit elvi döntéseit és kollégiumi állásfoglalásait normaként követik, az esedi döntések közelebb állnak a jogértelmezéshez, mint a jogalkotáshoz precedensek - bár tagadják - de érvényesül a bírósági és közigazgatási jogalkalmazásban