Adó:

A közszükségletek fedezésére létrehozott  vagyoni mozgás, elosztási, valamint  hatalmi-vagyoni viszony, a központi újrafelosztás legfontosabb eszköze

 • A jövedelem központosítás - azaz az adózás - két korlátja: a közpénzekből finanszírozott feladatok az állam gazdasági intervenciója
 • Az adózás kettős társadalmi viszonyt keletkeztet:
 • a, vertikális viszony az állam és az adózó között / materiális, jogi és igazgatási értelemben/
 • b, horizontális viszony az adózók kapcsolata a társadalommal, valamint más adózói osztályokkal, egyénekkel a többrétegű kapcsolatrendszer tovább is bontható:  
 • c, állam és egyes társadalmi csoportok közti viszony
 • d, == b, a társadalom különféle csoportjai között
 • e, egyes csoportok tagjai között közvetlenül  /pl: lobbyk/

!! Magyarázat !!

Zérő összegű játszma:

Az adózás nem más, mint a közterhek szétterítése a társ-i csoportokra , ezen belül is az egyénekre. Miután a várt bevétel előre meghatározott és matemetikai elveken alapszik az elosztás, ezért ha valaki nem tesz eleget fizetési kötelezettségének - tehát hasznot szerez - azt csak a többi adózó kárára teheti. Makroszinten a kiegyenlítődés azonban megmarad, tehát a sok kis + ( a jövedelem eltitkolók) mellett ott van a néhány nagy - (a tisztességes adófizetők), ezek összege pedig: 5+  meg 5- = 0    

Adó materiális és jogi értelemben:

Adó materiális értelemben: állam és természetes személyek vagy szervezetek között  - dologi pl: pénzbeli  közvetítéssel - létrejött olyan kapcsolat, amely a társadalom és egyes csoportjai között keletkeztet kapcsolatokat, közvetlenül vagy közvetve

 • a, a közszükségletek kielégítése érdekében
 • b, jövedelmek egy részét bevonja az újraelosztási folyamatba
 • c, módosítja ezáltal a jövedelemarányokat
 • d, vertikális és horizontális kapcsolatrendszert teremt.
  Viszonylag zárt- homogén jogintézmény közvetíti a materiális adóvisztonyt.
  Az adó ilyen értelemben az államháztartás valamelyik alrendszerének bevétele  

Adó jogi értelemben:

 • a, állam, illetve feljogosított közigazgatási szerv és az egyén közötti viszony,
  csak vertikális viszonyokat teremt (állam- adózó) -ebből a szempontból szűkebb, mint materiális értelemben, de átfogja egyben a mellékkötelezettségeket is
 • b, anyagi és eljárásjogi normákat állapít meg, olyan jövedelemszabályozás érdekében, amely az egyének gazdasági tevékenységéhez és jövedelmi-vagyoni helyzetéhez igazodik
 • c, ezek a normák anyagi és eljárási jogviszonyban realizálódnak.

Az adó ilyen értelemben meg lehet különböztetni a a más jellegű -pl: pénzbüntetés - állami bevételektől,
!! itt ugyanis a jövedelemelvonás a norma rendelkező részében, nem pedig szankcióként jelenik meg !!
    

Adó jogi fogalmának ismérvei:

 1. állam-önkormányzat - konkrét jogviszonyban - az adóhatóság és az adóalany közti vertikális viszony
 2. egyén vagy elkülönült szervezet gazdasági tevékenységéhez, jövedelmi, vagyoni helyzetéhez igazodik (ezt az Alk. is előírja)
 3. az elvonás feltételeinek meghatározása   
  • a, absztrakt- tehát nem meghatározott személyhez szól
  • b,általános                                                                                                                                          
  • c, ismétlődik / a hipotetikus normaszerkezet miatt/ de ez nem zárja ki a rendkívüli adók lehetőségét
 4. nemcsak maga az anyagi norma, hanem ezek realizálódási folyamata , ami=adójogviszonnyal /Az adójogban az anyagi és az eljárási normák együtt jelennek meg, mintegy feltételezve egymást, és közösen határozzák meg az adózó jogait és kötelezettségeit/
 5. ellenszolgáltatás hiánya / elhatárolási alap az illetéktől, és az áruviszonyoktól, ugyanis itt egyenértékűség van a szolg-ellenszolg. között/
 6. kényszer jelleg / kikényszeríthetőség lehetősége/
 7. alá-fölé rendeltségi viszony pl: adózó-adóhatóság

Tóth János féle adómeghatározás:

 1. állami bevételek egy formája  
 2. állam egyoldalúan állapítja meg  
 3. az állami feladatok finanszírozására használják fel  
 4. az adófizetésre az állam által megjelölt term és jogi személyek kötelezhetők  
 5. a beszedést az állam kényszer útján is biztosítja  
 6. eszköze a nemzeti jövedelem újrafelosztásának és más gazdaságpolitikai célok realizálásának 

- Az adózónak nemcsak kötelezettségei vannak, hanem jogai is, jóllehet a jogok és kötelezettségek nem egyenértékűek

Adózás rendjéről szóló tv (továbbiakban: Art) 9 .§ szerint:

Kötelezettségek:

 1. bejelentés és nyilatkozattétel  
 2. adómegállapítás  
 3. bevallás  
 4. adó és adóelőleg fizetés   
 5. bizonylat kiállítása és megőrzése  
 6. nyilvántartás vezetése /könyvvezetés/  
 7. adtszolgáltatás  
 8. adólevonás és beszedés                            

    /főkötelezettség: az adó megfizetése a tulajdonosi jogok korlátozása egyben/    

Jogok:

 1. ha a magánszemély nem munkáltató, vállalkozó kifizető vagy adóbeszedésre kötelezett és
  magánszemély, akkor nem kell teljesítenie a 7. és 8-as pontot, mert helyette a tv rendelkezése miatt az itt felsorolt személyek teljesítik  
 2. a tv az adózót más köt. alól is mentesítheti  
 3. jogosult költségvetési támogatás igénybevételére, ha ezzel kapcsolatos bejelentési-bevallási- nyilatkozattételi- és megállapítási kötelezettségének eleget tett  
 4. jog az egyes adó tv-ekben meghatározott mentességekhez, kedvezményekhez  
 5. jog az adó elengedésére, mérséklésére, és afizetési halasztásra valamint a részletfizetésre

Példák nemzetközi szabályozásra:  

Az adó fogalmát meghatározhatja a tételes jog - Mo-n BTK 26.§ is meghatározza - ezek általában formális meghatrozások ( ez történt az OECD szabályrendszerben is). 

!! Vigyázz !!

A BTK definiciónak nincs adójog jelentősége ugyanis az adó és a társadalombiztosítási csalás büntetőjogi megítélésének szempontjából szól, így:
Adó az illeték, az illeték módjára befizetendő díj, valamint a külön jogszabályban meghatározott, az állam javára fenálló fizetési kötelezettség, amely nem jogosít ellenszolgáltatásra./Ez a definició már a helyi adóknál megdől/ 

Az adó meghatározása az Art 3.§ szerint:

“ E tv hatálya kiterjed: az adóval, az illetékkel összefüggő

 • a, központi költségvetés
 • b, elkülönített állami pénzalap / pl: Útalap/
 • c, önkormányzat javára teljesítendő, tv-en alapuló kötelező befizetésre (továbbiakban együtt: adó)

!! Vigyázz !!                                                                                             

Nem terjed ki tehát a tv - ! NEM ADÓK ! -

 1. TB alapok javára teljesített kötelező befizetésekre, és a Tb ellátásokra / bár ez is Áht alrendszer/
 2. a jövedékre (csak becslési eljárásnál, de az adóhatóságnak van dolga a jövedéki termékekkel pl: jövedéki engedélyek és ezek visszavonása)
 3. a bérfőzési szeszadóra (csak becslési elj),
 4. vámra, vámbiztosítéra és a termékimportot terhelő befizetésekre (ez utóbbi lehet: adó, illeté, bírság, hozzájárulás, díj, kamat) , ha megállapításuk, beszedésük, vhajtásuk, visszrérítésük, kiutalásuk és ellenőrzésük  vámhatósági hatáskör  
 5. adók módjára behajtható köztartozások ( csak végrehajtás és ezzel összefüggésben nyilvántartás), beszedésük közérdek  
 6. bírósági- igazgatási szolgáltatási díjak

Adók módjára  behajtható köztartozások - !de nem adók ! -  

a, köztartozások  b, igazgatási -    3. bírósági szolgáltatás díjai

Adónak minősülnek (de nem adók):

Tehát az adószabályok érvényesek rájuk:

 • 1.a, adóelőleg
 • b, bírság 
 • c, pótlék
 • d, elj. költségek
 • 2.elülönített állami pénzalapok számára kötelező befizetés
 • /Útalap—gépjármű túlsúly, Útalap- hozzájárulás,                                                           
 • M.erőpiaci Alap--- munkaadói- munkavállalói járulék, rehabilitációs- szakképzési hozzájárulás
 • N. Kulturális Alap---kultúrális járulék
 • Vízügyi Alap--- vízkészletjárulék (ez eljárási értelemben is adó!!)
 • Kp-i Környvédelmi Alap---bányajáradék /
 • 3. helyi adók
 • 4. illetékek : eljárási értelemben