Pénzügyi jogtudomány:

 • állampénzügyi viszonyokat szabályozó jogintézmények, valamint a jogalkotás és a jogalkalmazás problémájának feldolgozása
 • vizsgálja a jogforrásrenszer, az alkotmányos alapokat, a jogviszonyokat, a szankciórendszert, és más jogágakkal való kapcsolatot
 • nemcsak leíró tudomány, hanem megállapításaival is hat a jogalkotásra, reformokat kezdeményez

Irányzatai:

 • a, potitivista: gyakorlat céljára rendszerezi a jogi normákat, elemzi a jogalkotás és a jogalkalmazás
  elméleti és gyakorlati problémáit. Érdeme: a pénzügyi jogdogmatika kidolgozása.
 • b, normativisták: a pénzügyi jog szerepét vizsgálják az állami politika szolgálatában és együtthatását, jogágak közötti kapcsolódást keres, vizsgálja a jogszabályok megszületésének politikai körülményeit
  központi kérdése a törvényhozó és a végrehajtó hatalom
 • c, közgazdasági irányzat: a pénzügyi jogviszonyok gazdasági hatását ls  szerepét vizsgálja, mind az államgazdaság, mind a népgazdaság körében.
  -- az angolszász iskola kapcsolja össze leginkább a pénzügytant és a közgazdaságot.   

A pénzügyi jogtudomány szakosodik:

→költégvetési jog, adójog, vámjog, bankjog, nemzetközi pénzügyi jog, integrációk pénzügyi joga ( az utolsó kettő a modern pénzügyi jogtudomány újjabb ágazata). /Mindnek saját tudományos irodalma van/  

A pénügyi jogtudomány módszere:

 • a, az összehasonlító pénzügyi jog, a vizsgálódáshoz pedig a pénzügytan
      segítségét is igénybe veszik.
 • b, szociólógiai módszer
 • c, történelmi szemlélet

Kapcsolódó tudományok:

1. Pénzügytan:

 • középkori német kameriális tudományokból ered - adójog, államjog, államadóssági kérdések, közigazgatás és klasszikus közgazdaságtan, ahol az oktatás célja az volt, hogy államhivatalnokokat képezzenek
 • később a tanulmányok köréből önálósult a pénzügytan, amely kettős természetú: egyrészt államtan, másrászt a közgazdaságtudomány egyik ága.
 • A kamerialisták (pl: Sekkendorf) iskoláját követték a merkantilisták, a fiziokraták és később a klasszikus nemzetgazdaságtan (pl: Smith, Ricardo) dolgozott ki államgazdasági elméleteket, a XX. századtól pedig előretört a tisztán közgazdasági irányzat          
 • modern pénzügytan szakágai :
  • a, költségvetési elmélet,
  • b, adóelméletek,
  • c, államadósság tan
  • d, új ág a nemzetközi pénzügyekkel foglalkozó elmélet

2. Pénzügyi szociológia:

 • pénzügyek hatását vizsgálja a társadalomban, meghatározott szociológiai csoportoknál (pl: egyének foglalkozás szerint), kifejlesztette az empirikus módszereket és technikákat,amiket a jogszociológia is alkalmaz.
 • elvük: mindengazdasági rendszer állampénzügyi hatnak a társadalomra, és minden társ-i alakulat kirermeli saját pénzügyi rendszerét. (Képviselő pl: Goldscheid)

3. Pénzügyi jogszociólógia:

 • empirikus módszereket alkalmaz, témái: a lakosság pénzügyi jogismerete, pénzügyi jogról kialakított véleménye, pénzügyi jog presztizse
 • szerintük fel kell ismerni az egyének hozzáállását a pénzügyi jogviszonyokhoz - pl: ellenállás az adózásban - mert ez kapcsolódik a jogszabályok hatékonyságával is.    

4. Pénzügyi pszichológia:

 • szintén empirikus módszereket alkalmazó új ág, célja: megismerni a politikusok, hivatalnokok és adófizetők  magatartását és véleményüket a pénzügyi jogról.
 • központi témája: adómorál. Megalapítója: Puviani.

5. Pénzügytörténet és jogtörténet:

 • tanulmányozzák az egyes államok pénzügyeinek alakulását társ.-gazdasági és jogi szempontból, emellett értékelik a joginézmények fejlődését is pl: jövedelemadók alakulása
 • jellemző rájuk a történelmi szemlélet, de másként osztják fel szakaszokra a történelmi időt, mint az általános jogtörténészek 

Magyar pénzügytörténet periódusai:

 • 1848-ig terjedő időszak
 • 1848-49 Kossuth reformok
 • 1867-tól osztrák jog recipiálása és a modern kapitalista pénzügy jog kezdete (dualizmus)
 • - kiemelkedő alkotás:1897 Államszámviteli törvény
 • 1948-től tervgazdálkodás bevezetése
 • 1968-től új gazdasági mechanizmusok
 • 1989-től rendszerváltás utáni változások
 • ma: nemzetközi pénzügyi tudomány /Nemzetközi kapcsolatok, államközi-, kormányközi szervek pénzügyi viszonyai

6. Pénzügyi statisztika:

 • a német szaktudomány dolgozta ki ( képviselők pl: Zahn)
 • feladata: az állampénzügyi statisztika rendszerének kidolgozása,a piacgazdaság pénzügyi mozgásásnak értékelése
 • a pü-i. statisztikán keresztül betekintést lehet szerezni az állam jövedelmi és vagyoni viszonyaira, feltárja a fiskális következményeket és a közpénzügyek hatását a gazdasági életben
 • Föbb szakterültei: költségvetési stst., közületi vállalatok és monopóliumok pénzügyi stat.-ja, vagyon és adó statisztika, nemzetközi pénzügyi statisztika
 • a statisztikai adatokat  Magyarországon az  MNB, a KSH, az APEH és a vámszervezet gyűjti össze dolgozza fel és értékeli.