A  pénzügyi jogtudomány történeti kialakulása:

 1. már a középkortól kezdve léteznek pénzügyi jogi intézmények pl: valuta
 2. az abszolutizmusban az állam megnövekedett kiadásait regálék és egyéb adóhoz hasonló forrásokból kívánták fedezni
 3. merkantilizmusnak: a kamerializmus volt a gyakorlati vetülete ( erről később pl: a pénzügytan is a kameriális tudományokból ered)
 4. XVIII. században a francia forradalom létrehozza a költségvetési jogot, innen számítják a pénzügyi jogi-tudományos gondolkodás kezdetét
  - történelmi korszakok meghatározzák szabályozásának formáját és jellegét
  (pl: egyes időszakokban az állam gazdasági irányítása alá vonta az egyházakat is, amihez
  először is szerződést kellett kötnie velük)
 5. szocializmusban: tervgazdaság
 6. ma: a pénzügyi jog mozgó- évenként megújuló - joganyag

Pénzügyi jog:

 1. az állam jogilag kifejezhető pénzügyi tevékenységére vonatkozó jogi normák összessége
 2. 2) állami szervek - és a köztestületek, amelyek "parafiskális" intézmények -pénzügyeit, gazdálkodását szabályozza

A pénzügyi jog elméleti meghatározásainak alapjai a következő kérdések voltak: közjoghoz, vagy magánjoghoz sorolható, adójog és pénzügyi jog elkülönült jogág-e?
/a válasz alapján csoportosíthatjuk az elméleteket/  

1.Kontinentális elmélet: /többféle rendszerezés létezik/

 • a.) az elmélet szerint: az adó és pénzügyjog egymástól elkülönült, el is kell őket válsztani.
  Az adójoghoz tartozik az adó, illeték és díjrendszerek normaanyaga, a pénzügyi joghoz pedig a költségvetési, vagyonjog és az államadósság
 • b.) különálló szakigazgatása miatt az adójog a közigazgatási joghoz tartozik, mint annak szakterülete
 • c.) (napjaink uralkodó elmélete, Tipke) a pénzügzi jogág egységes. A német jogirodalom szerint a pénzügyi joghoz tartozik az adó, költségvetési jog, az államadósság, a monopóliumok joga, az állami vállalkozások, közszállítások, a vagyongazdálkodás pénzügyi szabályai, valamint a szubvenciós szabályrenszer, a valutajog és a gazdasági struktúraváltás péntügyi jogi normái

2. Angolszász jogelmélet:

 • nem ismeri el a pénzügyi jog létét, csak az adójogot fogadja el külön, önálló jogágként
 • a közjog keretében az alkotmányjogon belül tárgyalja a költségvetési jogot ( megállapítását és végrehajtását)
  *financial law gyűjtőfogalom az  alkotmányon belüli pénzügyi szabálylokra utal

3. Modern korszak:

Jogforrások szerinti felosztás, tehát van nemzetközi pénzügyi jog, szerződéses, szupranacionális pénzügyi jog.  

4. Magyar elméletek: (többféle nézőpont létezik)

 • -.) első magyar pénzügyi jogtudós: Mariska Vilmos
 • a.) közigazgatási jognak tekintik a merkantilisták pl: Márffy Ede (német behatás)
 • b.) önálló jogágnak ismerik el
  pl: Takács ötös tagozódású pénzügyi jog: a,pénzügyi alkotmány b, vagyon c, közigazgatási   d, büntetőjog  e, nemzetközi pénzügyi jog
  A vámjog nem szerepel ezekben a csoportosításokban, mert ezt a kereskedelmi jog alá sorolják

A pénzügyi politika:

A pénzügyi jog meghatározója. /Alkotmányossági alap—lásd 2. tétel / A pénzügyi politika centális helyén ma a költségvetési politika áll.

Pénzügyi jogpolititka:

Az állami polititka azon része, amely a pénzügyi jogra vonatkozik,  kijelöli az alkalmazandó jogrendet, a pénzügyi jogalkalmazás általános szempontjait. / az is jogpolitikai döntés, ha valamely területet nem kell szabályozni/

Pénzügyi jogpolititkai követelmény: 

 • a, biztosítani kell a jogfejlődés folyamatosságát
 • b, az anyagi és eljárásjog összhangját
 • c, egységes jogi fogalmakat
 • d, az állampolgári jogok tiszteletben tartását

Kérdések: központi vagy önkormányzati szintű legyen-e a szabályozás, követik-e a törvények az alkotmányoas rendet, a pénzügyi jog kapcsolódik-e a többi jogághoz?

 • Magyar jogpolitikai szempont: a pénzügyi jogalkotás erősítése több olyan törvénnyel, melyek zártak és csak kivételesen kapcsolódnak hozzájuk végrehajtási rendeleletek.