Pénzügyi jog:

Az állam pénz és vagyongazdálkodásának szabályrendszere. A gazdasági-pénzügyi politika megvalósítása érdekében, a pénzügyi alaprendszer intézményein keresztül és azokhoz kapcsolódva - pénzügyi viszonyokkal - szabályozza a GDP meghatározott részének centralizálását és újraelosztását. Szabályozza a gazdálkodó szervezetek pénzgazdálkodását és meghatározott jogalanyok pénzügyi kötelezettségeit. lásd 2. tétel.

Pénzügyi  jog:

 • a, törvényi  
 • b, rendeleti  
 • c, önkormányzati 

Szinten szabályozott jogiszonyok öszzessége, amely az állam gazd.-i - pénzügyi politikai céljainak megvalósítása érdekében funkcionál.

Pozitív jog szerinti csoportosítás:

1) 92/38.tv Államháztartási törvény:

Megjelöli az államháztartás alrendszereit /ezek: kp.-i költségvetés, önkormányzatok költségvetése, Tb költségvetése és az elkülönített alapok/                     
ezen belül megkülönbözetünk:

 • a, szűkebb értelemben vett költségvetési jogot-(kp.-i, önk.-i költségvetési
  szabályanyag, ami az elkülönített állami pénzalapok kezelőire is megállapít kötelezettségeket.)
 • b, az államháztartási jog keretébe tartozik:
  1. államadósságügy
  2. állami vagyongazdálkodás
  3. speciális költségvetési, számviteli szabályozás !de!
 • c, a TB-t külön tv szabályozza
 • d, nem tartoznak az Áht jog körébe azok a önálló költségvetés alapján gazdálkodó intézmények, amelyek költségvetési támogatásban részesülnek és és felettük a központi szervek gyakorolnak felügyeletet (ezeket is külön tv szabályozza pl: társadalmi szervezetek, egyházak és alapítványok)    

2) közbevételek joga:

 • a, adójog 
 • b, illetékjog
 • c, vámjog
 • d, jövedéki ellenőrzési jog
 • (ezeken alapul az állam gazdasági léte)

3) monetáris irányítás pénzügyi joga:  

 1. MNB irányítási jogköre alá tartozó területek
 2. közvetlen és közvetett monetáris irányítás
 3. pénzrendszer és pénzforgalom, mint monetáris eszköz

4) Devizajog:

Magyar- külföldi és nemzetközi pénzrendszerek kapcsolatát szabályozza.
-fő területei:

 • devizagazdálkodás
 • árfolyam szabályozás 

5) Számvitei törvény:

Jogi eszköz az a, gazdasági-pénzügyi folyamatok:  

 • b, vagyongazdálkodás regisztrálásához    
 • c, tervezés és ellenőrzéshez

6) Nemzetközi pénzügyi jog:

Az előbbi részterületek nemzetközi jogforrásokkal módosított területe, elhatárolja a pénzügyi felségjogokat és egyben összekapcsolja azok pénzügyi jogát. Azonos rendszerű, mint a nemzetközi jog.

Különálló területei: a, nemzetközi organizációk pénzügyi joga  b, integrációk pügyi joga   

Pénzügyi jog alkotmányos alapjai:

A nemzetközi alkotmányok közel mindegyike meghatározza azokat a pénzügyi viszonyokat, amelyeket törvénnyel kell szabályozni.
Alk. 19.§ “ Az OGY jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását”
precízebben Áht tv 28§ az OGY törvényt alkot a központi költségvetésről és végrehajtásáról
32/D.§ a nemzeti fizetőeszköz kibocsájtását külön tv állapítja meg
44/A.§ “ Az önk.-ok a törvény keretei között önállóan állapítják meg a helyi adók fajtáit és mértékét.”
7O/I.§ az Magyar Köztársaság minden polgára köteles jövedelmi és vagyonoi viszonyainak megfelelően hozzájárulni a közterhekhez, illetve az alapjogokról és kötelességekről szóló XII. fejezet kimondja, hogy ezekre vonatkozó szabályokat csak törvény állapíthat meg.
*!de! ez nem köti törvényi alakhoz az adóztatást, tehát ennek nincs alkotmányos alapja
/A fizetési kötelezettség megjelenési formáit ugyanis az Áht tv. jelöli meg eszerint “elsősorban:

 1. adó,
 2. illeték,
 3. vám,
 4. vámbiztosíték,
 5. járulék, 
 6. hozzjárulás, 
 7. birság, 
 8. díj

Tehát ezeket előírni, a fizetési kötelezettek körét és a fizetési köt. mértékét meghatározni csak törvénnyel lehet. Hasonlóan az ezekhez kapcsolódó kedvezményeket, mentességek körét és mértékét és az ewlőlegfizetési kötelezettséget is—egyedüli kivétel ez alól a dij./    

Nincs alkotmányos alapja:

 1. adóztatás
 2. a magyar pénzrendszernek—MNB tv
 3. az államadósságügynek—Áht tv. OGY a költségvetési tv.-ben rendezze
 4. az önk.-ok pénzügyi jogosítványait sem jelöli meg részletesen az Mo Alk.
 5. szemben az európai Alk.-kal ---Önk. tv.+Áht. tv (pl: központi adókból részesedés)
 6. Állami pénzügyek, az adó és adójellegű kötelezettségek—Jogalkotásról szóló tv.
 7. (csak tv. állapíthat meg)
 8. Kérdés: az új Alk.-ban lesz-e önálló pénzügyi fejezet ?    

    Az alkotmányos alapok vizsgálatánál alapkérdés, hogy az Alk.-ban ténylegesen szabályozott intézményeket tekintjük kizárólag alkotmányos alapúaknak, vagy azokat is, amelyek szabályozása az Alk.-ból levezethető. (A fenti csoportosítás a tényleges megjelenést vette figyelembe.)   

Jogforrási rendszer:

 1. törvénye
 2. rendeletek: jelenlétük ritkább, ugyanis a pénzügyi politikánál már szó volt róla, hogy a tv.-i szabályozás törekedjen zártságra és ne kapcsolódjanak hozza végrehajtási rendeletek.

Rendeletalkotási joga van:

 • a, pénzügyminiszternek  /az Áht tv. szerint/:
  1. előírt államháztartási szférában
  2. szabályozhatja a kp.-i költségvetés bankszámlarendjét  
  3. pénzellátási rendszert /Közbevételi
  4. kivételesen pl: ÁFA alkalmazásánál / Számviteli jog is szabályozza a Pmin rendeletalkotási jogát/   
 • b, kormány  /Áht tv. /: 
  1. alapítványok, társ.-i szervezetek, egyházak gazd. tevékenységét szabályozhatja
  2. /Jogalkotásról sz. tv./ 
  3. jogi iránymutatás keretében irányelveket bocsájthat ki
  4. jogszabályokat elvi állásfoglalásokban értelmezhet
 • c, MNB elnök és Állami Bankfelügyelet elnöke:
  1. monetáris irányítási jogkör
  2. határozathozatal és utasítás   
 • d, OGY  /Jogalk. sz. tv./:
  1. jogi iránymutatás kertében irányelvet bocsájt ki
  2. elvi állásfoglalások
 • e, miniszter:
  1. irányelv: ajánlás a tv. végrehajtásához
  2. tájékoztató: tény és adatközlés, amit a jogszabály végrehajtásáért felelős szervnek ismernie kell feladata teljesítéséhez