A makroökonómiai folyamatok befolyásolásának másik eszköze, fő célja a gazdasági növekedés  elősegítése, az árak külső egyensúlyának elérése. A kereskedelmi bankok tartalékainak szabályozásával fejt ki elsősorban anticiklikus hatást. A monetarista közgazdászok szerint a pénz és hitelpolitika legfontosabb célja az, hogy megakadályozza , hogy a pénz jelenléte zavarokat okozzon a gazdaságban.

/pl: ha túl sok pénz van a forgalomban és hátterében nincs fizetőérték - pénz elértelenedése- akkor fellép az infláció,. Az egyensúly helyreállításának egyik módja a pénz leértékelése, tehát a valódi fizetőértékhez igazítják a “papír” értékét,  valamint a felesleges, felhalmozott mennyiséget kivonják a forgalomból./

A pénzügyi jog monetáris területére vonatkozó szabályanyagát adják:

 • monetáris pénzügyi jog - bank-, pénzintézeti jog, amely a hitelezést, a pénzforgalmat és a devizaforgalmat is szabályozza
 • nemzetközi pénzügyi jog - ide tartoznak a kettősadózási egyezmények, vámegyezmények és az egyes nemzetközi szervetzetek szabályai—egyesek szerint ez külön jogterület

A monetáris politika határozza meg a:

 1. kamatszinvonalat
 2. a monetáris aggregátumok kezelését
 3. árfolyamok kezelését
 4. belföldi hitelállományt.
  • a monetáris politika közvetlen eszközei :
   • a kamatszabályozás és a hitelplafonírozás
  • közvetett eszközei :
   • a kötelező tartalékráta változtatása, a kötelező tartalék,
    a rediszkontpolitika, a nyiltpiaci múveletek, a tőke- és folyó 
    devizaműveleltek szabályozása

A monetáris politika intézményei:

 1. kereskedelmi bankok
 2. monetáris hatóságok:
  • a, Jegybank: MNB tv. 5.§ “ befolyásolja a pénz és hitelkínálatot, valamint a pénz és hitelkeresletet.
   A monetáris egyensúly megőrzésére irányuló tevékenységével előmozdíja a
   gazdaság egyensúlyának megvalósulását.

Befolyásolja az általa kibocsájtott pénz mennyiségét.”
A rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a kormány gazdaságpolititkai programját, az önállóan kialakított monetáris politikai irányeleveket az MNB elnöke bemutatja az OGY-nek.   

Eszközök:

1) Kötelező tartalékráta:

A hitelintézetek idegen forrásainak  - bankközi betétek és hitelek mentesek ezalól a megkötés alól - arányában meghatározzák, hogy mennyi tartalékot helyezzen el a kereskedelmi bank a Jegybanknál. ( jelenleg 12 %)
A ker. bank kamatot kap a Jegybanktól az elhelyezett forrás fejében  forint betétekért 13 %, devizáért 14 %-ot ( korábban 14,5% és 21% volt ugyanez az arány)    

2) Árfolyamok:

Megállapításuk és befolyásolásuk rendjét a kormány állapítja meg az MNB egyetértésével, a kialakított árfolíamokat pedig az MNB védi és befolyásolja intervenciójával.
*Intervenciós sáv: a Magyarországon pénzforgalomban lévő deivza mennyiségét az MNB úgy befolyásolja, hogy a rendelkezésére álló határok között a dollárt kivonja, azaz forintra váltja, vagy a forintot váltja át  dollárra. Az első beavatvozásra akkor kerül sor, ha túl sok felhasználatlan külföldi fizetőeszköz van Mo-n ami kedvezőtlenül hathat a forint árfolyamára, ilyenkor a Jegybank megveszi adevizát a kereskedelmi bankoktól, ellenkező esetben pedig több devizát bocsájt a ker. bankok rendelkezésére. A Jegbank a forint árfolymának machinálásával védi saját pénzét.    

3) Refinanszírozás: ezen belül :

 • a, rediszkontálás - viszontleszámítolás- azaz a Jegybank leszámitolja a ker. bankok váltóit és értékpapírjait, amiért egy meghatározott hányadot levon a számlaösszegből. A levont mérték a diszkont. (jelenleg 19,5 %, de az MNB pénzintézetenként határokat állapít meg arra, hogy egyedileg  mennyi váltó viszontleszámítolását engedi meg.) Közgazdasági összefüggés, hogyha a kereskedelmi bank MNB-ben elhelyezett betéteinek napi kamata magasabb, mint a rediszkontláb, az ösztönzi a váltóleszámítolást, hiszen akkor saját betéteit növelheti, ami magasabb megtérülést biztosít a ker. banknak.
 • b, refinanszírozási hiteleket nyújt az MNB a  ker. bankoknak -általában értékpapírt- , hogy a  ker. bankok tovább hitelezzék, de fedezetül nem fogadhatók el a ker. bank saját értékpapírjai. Ma már nem gyakori művelet, általában a külföldi hiteleket szokták eljuttatni ezzel a módszerrel a gazdaságba.
 • c,repo: (nyiltpiaci művelet, fordításban: repurchase agreement: kétszereplős művelet) értékpapír ügyletek - határidős - visszavásárlási megállapodással. Ezen belül aktív repo, ha a Jegybank énzt ad a ker. banknak értékpapír ellenében, passzív pedig, ha a jegybank maga adja el az állampapírját a ker. banknak. Meghatárotzott idő után pedig - megfelelő kamat ellenében - visszacserélik.
 • d, egyoldalú piaci művelet: outright: A Jegybank vesz vagy elad értékpapírt. A betét arra szolgál, hogy a kereskedelmi bank pénz helyezzen el az MNB-ben, ezzel a Jegybankkiszívja a pénzt a kereskedelmi banktól
 • e, devizaswop: (nyiltpiaci művelet: devizabetét-csere) a JB devizát vesz azonnalra, vagy devizát ad el meghatározott határidővel, az MNB-ben elhelyezett forint betétekért devizát kap, vagy fordítva    

4) Költségvetés finanszírozása:

A KESZ átmeneti likviditási nehézségeinek áthidalására a költségvetés éves tervezett bevételeinek legfeljebb 2 %-ig hitelt nyújthat az MNB.               Korlát egy hónapban legfeljebb 15 napra. A központi költségvetésen kívül a JB nem tarthat kapcsolatot az államháztartás más alrendszereivel és állampapírt sem vásárolhat közvetlenül az államtól.   

5) Kamatok:

MNB alkalmaz rögzített, mozgó, kedvezményes és büntető kamataot,valamint jegybanki alapkamatot és napi pénzpiaci kamatot. Legfontoabb a jegybanki alapkamat, ami irányadó a kereskedelmi bankok kamatképzésére. A mindenkori szintet a Magyar Közlöny teszi közzé.

6) Hitelplafonírozás:

Pénzintézetenként maximálják, hogy mennyi lehet a pénzintézet által nyújtott hitelállomány
Hitelplafonírozás és dezintermediáció: A vállalkozások és a háztartások között a bankok  közvetítik a pénzt ( ekkor intermediációról, közvetettségről beszélünk). Ha azonban a bank elérte hitelezési lehetőségének maximumát, akkor a vállalatok tőkeigényeik kielégítésére más forrásokat fognak keresni -pl: váltót állítanak ki, vagy értékesítik tartalékaikat- ez a dezintermediáció, azaz a közvetítettség hiánya. Ez azért jelentős, mert ha túl nagy a hitelkínálat, akkor felmerül annak a veszélye, hogy a hiteleket is hitelekkel fizetik vissza, ami a ténylegesen működő tőke visszaszorulását okozza.                                                                                                                                   T

További monetáris irányítók ( az MNB és a Kincstár melett):

 • a) Pénzügyminiszter
 • b) Jegybanktanács: az MNB legfőbb monetáris politikai irányító szerve.

Tagjai: MNB elnöke, alelnökei max 5 fő, és az alelnökök+1 fő számú tag, akiket a miniszterelnök javaslatára - az MNB elnökkel egyetértésben- a köztársasági elnök nevez ki. Feladata határoz az éves monetáris politika irányelveiről, az eszközök megváltozásáról és az árfolyampolitikával kapcsolatos álláspontjáról.   

Monetáris irányítás az USA-ban (bonyolultabb)

Irányító szervek:

 1. FED /központi tarttalékolási rendszer/
  - dönt  kamatlábakról, tartalékelőírásokról és irányítja a szabályozási múvelelteket
 2. 12 Tartalékolási Bank
 3. Szövetségi Nyiltpiaci Bizottság  / tagja a FED igazgatósága és a 12 Tartalékolási Bank/
  - dönt a nyiltpiaci műveletekről

       →Megjegyzés:
    Monetáris aggregátumok: a pénzmennyiség összetevői / a fizetőeszközöket csoportosítja likviditásuk alapján/
                                            IMF                                                            Magyarország
    Mo                                   --                                                                kibocsájtott bankjegy és érmeállomány
    /monetáris bázis/                                                                                  pénzintézetek Ft és devizabetéte a JB-nál
    
    M1                                  készpénz - a forgalomban lévő pénz            Mo
    /tranzakciós pénz/           látra szóló betétek                                        pénzintézeteknél lévő látraszóló vagy folyó-
    alapmennyiség                folyószámlaállományok                               számla jellegű FT-betétek
    
    M2
    /szélesebb értelemben    M1-ben lévők                                                M1-ben lévők
    vett pénzmennyiség/      takarékbetétszámlák                                      látra szóló és lekötött devizabetétek
    még könnyen mobilizálható    lekötött betétek                                     bármilyen időre lekötött FT-betétek
    
    M3
    /alapvetően kincstári       M2-ben lévők                                                M2-ben lévők
    eszközök/                        hosszabb lejáratú repo                                  pénzinézetek által kibocsájtott értékpapírok
    kevésbé mobil                 Pénzpiaci Alapok                                        kötvények, quasi értékpapírok pl:pénztárjegy
                                            kincstárjegyek                                              
                                            CP
    M4
    nem bankszektor által kibocsájtott állampapír
    állomány                                     

Monetáris aggregátumok szerepe:

A forgalomban lévő pénzmennyiségek kalkulásánál matematikailag is mérhető, ugyanis:                     QP=MOv
azaz: a gazdasági kibocsájtás és a árszinvonal szorzata = pénzmennyiség és annak forgási sebességének szorzata   

Az összefüggés gyakorlati alkalmazása:

A pénz keresletének és kínálatának mindig egyensúlyban kellene lennie. A keresleti oldalt nagyban befolyásolja a kölcsönadott pénzért kért kamat.

Ha magas a kamat, akkor a háztartások hosszú távon kötik le a pénzeiket, mivel azok használaton kívül helyezése többet hoz, mint az más befektetésektől várhatóígy csökkeni fog a készpénzállomány. Ezzel azonban az áruk iránti kereslet is visszaszorul, hiszen a maradékkal takarékoskodni fognak a háztartások, ha pedig nincs kereslet, nincs áru sem és a gazdasági fejlődés is megtorpan, megkezdődik a stagnáció.

Ekkor szól közbe a monetáris polititka: lejjebb szorítják a kamatokat, hogy a tőkét megérje valóban működtetni, ez végre lökést ad a termelésnek, ami  hosszú távon gazdasági növekedést indukál.

Ezzel szemben ha túl sok pénz van a gazdaságban és a kínálat már nem képes a mennyiség teljes egészét befogadni akkor a pénz elveszti vásárlóértékét, azaz inflálódik. Ekkor a monetáris irányítók megemelik a kamatokat, ami két tekintetből is jelentős:

 1. csökken a pénzmennyiség a piacon, hiszen a háztartások lekötik a pénzüket
 2. viszont hitelt felvenni sem lesz érdemes, hiszen a magas kamatokat nehéz visszafizetni, ez a pedig azt fogja eredményezni, hogy a nem kizárólag saját tőkéből befektető vállalatok beruházási kedve visszaesik. A kereslet és a kínálat aránya azonban ezáltal helyreáll - hiszen  a kevés árút kevesebb pénzből fogják vásárolni - a pénz pedig ennek következtében visszanyeri valódi értékét.