A pénz állandó körforgása, amely közvetíti az árucserét és az egyéb fizetéseket; a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége. Lebonyolítása fizetőeszközökkel történik.

Pénzgazdálkodás a pénzügyi folyamatok lebonyolításával és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi műveletek összessége, ehhez kapcsolódó jogszabályok és intézmények rendszere.

Iránya:

 • belföldi
 • nemzetközi

Készpénzforgalom

Fogalma: bankjegyekkel és érmékkel lebonyolított pénzforgalom.

A készpénzforgalom iránya

 • a gazdálkodó egységek és lakosság között
 • lakosság körében
 • gazdálkodó egységek között

Lebonyolító a pénztár

 • banki pénztár
 • vállalkozás házi pénztára
 • posta

Pénztár

Olyan területileg elhatárolt hely, ahol a készpénzforgalom lebonyolítása végbe megy

Követelmény:

 • külön helyiség
 • zárható legyen
 • rácsokkal ellátott legyen
 • betörés és tűz elleni védelem biztosított legyen
 • páncélszekrény vagy páncéldoboz legyen
 • pénztáros
 • szakképzettség
 • nem lehet büntetett előéletű
 • rendezett anyagi háttér
 • pontos és megbízható legyen
 • teljes anyagi felelősség
 • nem lehet aláírásra jogosult személy
 • nem lehet közvetlen rokoni kapcsolatban a vállalkozás vezetőjével, utalványozóval, aláírásra jogosult személlyel

Optimális pénzállomány meghatározásának módszerei

 • hatékonysági mutatók
 • likviditási mutatók
A mutatók alapja
 • a szükséges pénzmennyiség meghatározása
 • a várható forgalom megtervezése
 • a vállalat bevételeinek és kiadásainak megtervezése napi bontásban
 • a pénzhelyettesítők várható forgalmának felmérése

A pénztáros feladatai

1. a készpénz kezelése és őrzése

 • címletenként elkülönítve kell tartania
 • kötegelnie kell
 • váltópénz biztosítása

2. bevételi és kiadási pénztárbizonylat kitöltése (ha nincs pénztári számfejtő)
3. pénztár zárás készítése

 • készpénz címletenkénti összesítése
 • pénztárjelentés elkészítése

A pénztár szereplői

 • pénztáros
 • pénztári számfejtő (bevételi, kiadási bizonylatokat kitölti)
 • utalványozó (a kifizetéseket, beszedéseket engedélyezése)
 • ellenőr (pénztári tevékenység ellenőrzése, pénztári bizonylatok ellenőrzése: alaki, tartalmi)

Készpénzforgalom lebonyolításának módozatai

Készpénz befizetése bankszámlára

személye

 • számlatulajdonos
 • más gazdálkodó szervezet
 • magánszemély

helye:

 • számlavezető bank pénztára (befizetési lap)
 • más bankpénztárnál (készpénz átutalási megbízás)
 • posta (belföldi postautalvány - csekk)

Készpénz kifizetés a bankszámláról

készpénz felvét

 • készpénz felvételi utalvány
 • esetenkénti átutalás (más településen lévő banknál)
 • pénzforgalmi betétkönyv

kiutalás

 • kifizetési utalvánnyal
 • távirati utalvánnyal

Készpénz nélküli forgalom

Bankjegyek és érmék nélkül lebonyolított pénzforgalom.

Lakossági folyószámla: A bank természetes személyeknek nyitja és vezeti. A folyószámla javára a bank befizetéseket és átutalásokat fogad el. A bank a megbízások teljesítéséért költséget számol fel, a számla egyenlege után kamatot fizet.

Zsírórendszer: A bankok a külső klíringkörbe tartozó elszámolásforgalmat itt bonyolítják le.

Külső klíringkör: a különböző bankok számlatulajdonosai közötti elszámolás-forgalom.

A számlapénzzel történő fizetés területén a hatvanas évektől a fejlett tőkés országokban olyan átalakulás zajlott le, amely arra ösztönözte a pénzintézeteket, hogy széleskörűen bővítsék szolgáltatásaikat a fizetési forgalom terén.

Előnye:

 • biztonságos
 • írásos nyoma is marad
 • szabad rendelkezés lehetősége
 • kényelmes

Átutalási megbízás

Az átutalási megbízással a számlatulajdonos a számláját vezető pénzintézet számára írásos megbízást ad, hogy a megbízásban megjelölt összeggel a számláját terhelje meg és az összeget a kedvezményezett számláján írja jóvá. A fizetés teljesítését a fizetésre kötelezett kezdeményezi, aki átutalási megbízást ad át bankjának. Aktív fizetési mód.
A leggyakrabban használt forma. Értékhatár az ügyfél betétjén lévő összeg.

Az átutalás folyamata

 1. átutalási megbízás benyújtása
 2. a fizetésre kötelezett bankszámlájának megterhelése
 3. a pénz átutalása a jogosult bankjának
 4. a jogosult bankja jóváírja az összeget a jogosult bankszámláján
 5. a jogosult bankja értesíti a jogosultat az átutalásról
 6. a fizetésre kötelezett bankja értesíti ügyfelét az átutalásról.

Átvezetési megbízás:

Az átvezetési megbízás arra szolgál, hogy a számlatulajdonos az ugyanannál a pénzintézetnél vezetett saját bankszámlái között összegeket átcsoportosíthasson. A gazdálkodás során gyakran szükségessé válik, hogy az egyik bankszámláról a másikra pénzösszegeket kell átvinni.

Az átutalási megbízás fajtáiajtái

 • egyéni
 • csoportos

Csoportos átutalás

Azonos időben, azonos jogcímen több jogosultnak történő teljesítés. Értékhatár nincs megszabva.

Beszedési megbízás (inkasszó)

A beszedési megbízás (inkasszó) a jogosult kezdeményezésére teljesített átírás. A jogosult megbízza bankját, hogy bankszámlája javára, a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be. A jogosultnak biztosít előnyösebb helyzetet, hiszen ő kezdeményezi a fizetést. Az inkasszó belföldi forgalomban használt két válfaja a határidős beszedési megbízás és az azonnali beszedési megbízás.

Határidős beszedési megbízás

Az eladó és a vevő meghatározott fizetési határidőben állapodik meg. Nincs kötelező összeghatár. A vevő 8 napig kifogással élhet. A jogosult megbízza bankját, hogy számlája javára, a Kincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére a Kincstárral meghatározott összeget szedessen be.

Azonnali beszedési megbízás

A fizetést a jogosult kezdeményezi. A jogosult megbízza bankját, hogy az ő számlája javára, a fizetésre kötelezett számlájának terhére meghatározott pénzösszeget szedjen be. Értékhatár: minimum 20 000 Ft. Passzív fizetési mód. A jogosult értesíti a kötelezettet, hogy ellene azonnali beszedési megbízást nyújtott be.

Alkalmazása:

 • a felek ebben állapodnak meg
 • jogszabály írja elő
 • üzletszabályzat alapján

Értékhatár 20.000 Ft. (min.)

Csoportos beszedési megbízás

A jogosult az azonos jogcímen őt illető követeléseiről csoportos beszedési megbízást nyújt be azzal, hogy követeléseit a bankszámlája javára, a fizetésre kötelezettek bankszámlája terhére szedje be.

Váltón alapuló beszedési megbízás

Az azonnali beszedési megbízás, de a megbízás benyújtásakor a váltót is mellékelni kell. Nem teljesítés esetén a váltót ellenjegyeztetni kell a jegyzővel (óvatoltatás, azaz bírósági úton történő behajtás). A váltókövetelés jogosultja adja bankjának. A jogosult megbízza bankját, hogy követelését a váltóadós bankszámlájának terhére, és saját bankszámlája javára szedje be.

Okmányos inkasszó

Alkalmazása általában a nemzetközi kereskedelemben történik

Módozatai

 • Sima okmányos inkasszó
 • Vinkulált inkasszó
 • Direkt inkasszó: az árut a bank kapja meg és az ellenérték kifizetése után veheti át a vevő
 • Indirekt inkasszó: az árut egy szállítmányozó tárolja, de az áru felett a bank rendelkezik
 • Speditőr (szállítmányozó) inkasszó: az áru a szállítmányozóhoz érkezik és ő rendelkezik felette

Csoportos beszedési megbízás

A fizetés egyik oldalán egy számlatulajdonos (jogosult), a másik oldalán több (ők az adósok)
pl: villanyszámla: E.on és lakosság.

A külkereskedelemben használatos fizetési módok

Külkereskedelmi tevékenység a termékek, szolgáltatások exportja és importja.

Okmányos meghitelezés (akkreditív)

Az akkreditív csak nemzetközi fizetéseknél jellemző, Magyarországon belföldi viszonylatban nagyon ritka, de létező fizetési forma.

Kedvezményezettje az eladó. Szereplői a vevő, az akkreditívet nyitó bank és az eladó. A folyamatba beléphet az eladó bankja is, amely lehet:

 • avizáló bank (megvizsgálja és továbbítja az okmányokat)
 • igazoló bank (igazolja az akkreditívet)
 • fizető bank (az akkreditívet nyitó bank kéri fel fizetésre)
 • negociáló bank (az eladó felkérésére, saját költségére és kockázatára megveszi az eladótól az akkreditív okmányokat)

Az akkreditív tulajdonképpen fizetési ígéret: a bank – az alapügyletben kötelezett megbízása alapján – arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat – rendszerint az áru feladását igazoló és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító okiratot – benyújtja, akkor az akkreditívben meghatározott összeget a vevő számlája terhére részére az eladó kifizeti. Ez a legösszetettebb fizetési forma. 
Akkreditív keretében a bank a vevő megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal a szállítóval szemben, arra vonatkozóan, hogy meghatározott feltételek szerint rendelkezésre bocsát egy előre meghatározott összeget az előírt okmányok megadott határidőn belül történő benyújtása esetén.

Az akkreditívet nyitó bank saját magának tartja fenn a jogot az okmányok elleni fizetésre, de az összeg csak a fizetés országában saját pénznemben vásárolható le.

Az akkreditív lehet:

 • számlakeret (elkülönített számla nyitásával)
 • hitelkeret
 • átruházható: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is megjelölhet
 • feltöltődő: lehetővé teszi a folyamatos szállítások lebonyolítását az eladó és a vevő között
 • back-to-back: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet jelent, ahol az első akkreditív fedezi a második akkreditívet
 • készenléti: azon a feltételezésen alapul, hogy a vevő eleget tesz fizetési kötelezettségének

Okmányok:

 • a fizetésre vonatkozó (váltó is lehet)
 • áru okmányai (szállítólevél, vámpapírok)

Két formája:

 • visszavonható (nem alkalmazzák)
 • visszavonhatatlan: három féle módon fizethet
 • azonnali fizetés
 • váltót fogad el (lejáratkor fizeti ki)
 • a váltót megveszi (leszámítolja)

A nemzetközi kereskedelemben kamara szabályozza az akkreditív formáját:

 • az akkreditív mint ügylet független az eladó és vevő által kötött alapviteltől
 • a bankok kizárólag okmányokkal foglalkoznak és nem az áruval vagy a teljesített szolgáltatással
 • a bankot nem terheli felelősség, hogy az okmányoknak, milyen a formája milyen az eredetisége
 • az akkreditívnek meghatározott fizetési lejárata van.

Kereskedelmi hitellevél

A kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget, hogy az okmányok bármelyik birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget.

Okmányos beszedvény (inkasszó)

Az eladó megbízza bankját, hogy a leszállított exportáru ellenértékét a vevőtől az átadott okmányok alapján szedje be, és fizetés esetén az okmányokat adja át a vevőnek.

Nyitott inkasszó

Az eladó az árut közvetlenül a vevőnek juttatja el, az áruokmányokat bankjának küldi meg.

Nyitva szállítás

Az eladó az árut közvetlenül a vevőnek küldi meg. A vevő akkor fizet, ha az áru a birtokába kerül.

Halasztott fizetési átutalás

A vevő az áru átvétele után teljesít fizetést, ami céghitelt jelent.

Nyitott céghitel

Az eladó a vevőtől független biztosítékot nem kap.

Fedezett céghitel

Az eladó a vevőtől független biztosítékkal rendelkezik, pl. bankgarancia.

Pénzhelyettesítők

Csekk

Olyan fizetési felszólítás, amelyben a csekk kiállítása azzal bízza meg a bankját, hogy a csekk bemutatójának a csekken szereplő összeget fizesse ki vagy, számláján írja jóvá.

Csekk kellékei

 • 'csekk' megnevezés
 • címzett, ha névre szóló
 • összeg számmal, betűvel
 • fizetési meghagyás
 • pénzintézet megjelölése
 • aláírás, dátum

Csekk fajtái

 • névre szóló
 • bemutatóra szóló
 • rendeletre szóló (Magyarországon nincs)
 • fizetési csekk (készpénzben történő kifizetés)
 • elszámoló csekk (bankszámlák közötti elszámolás)
 • átírási csekk (készpénzben nem vehető fel)
 • okmányos csekk (más fizetési módhoz kapcsolódó és annak okmányai szükségesek)
 • utazási csekk
 • keresztezett csekk (2 párhuzamos vonallal áthúzott; a bank saját ügyfelei részére bocsátja ki)

Csekk beváltása

 • határozott időhöz kötött (belföldön 8, Európában 20, más kontinensen 70 nap)
 • határozott időn túl a csekk visszaváltható, vagy pedig a bank 30 napig beválhatja

A csekk nem váltható be, ha

 • nincs rá fedezet
 • hiányosan van kitöltve
 • hiányosan van kitöltve
 • határidőn túl akarják beváltani
 • megrongálódott
 • aláírása helytelen
 • kibocsátó visszavonta
 • közjegyző megsemmisítette

Bankkártya

Egy szabványméretű műanyag lap, amelyet a pénzintézet bocsát ki és segítségével banki számlához vagy hitelkerethez lehet hozzáférni.

Bankkártya jellemzői

 • megfelelő folyószámlával kell rendelkezni
 • pin-kóddal használható
 • a bank tulajdona
 • nem ruházható át
 • letiltható

Bankkártya előnyei

 • kényelmes
 • gyors
 • biztonságos
 • ellenőrizhető
 • kis helyen is elfér
 • kamatozó
 • sokoldalú
 • szolgáltatás kiegészítő
 • letiltható

Bankkártyák csoportosítása

 • a fizetés és vásárlás időbeli viszonya szerint
 • a fizetés a vásárlással egy időben történik
 • a fizetés haladékkal történik
 • a fizetés utólag történik
 • a fizetés helye szerint
 • saját elfogadói körben használható
 • határozott korlátok között elfogadói körben használható
 • belföldön használható
 • külföldön is használható
 • igénylők köre szerint
 • jogi személyek körében igényelhető
 • magánszemélyek által igényelhető
 • használható környezet szerint
 • onlein (elektronikusan)
 • offlein (dombornyomás)

Bankkártya alkalmazása

 • pénzfelvét
 • vásárlás
 • pénz befizetés

Bankkártya tartalma

 • a kibocsátó bank neve és emblémája
 • kártya társaság emblémája
 • kártya száma
 • kártya birtokosának a neve
 • lejárat időpontja
 • kártya birtokosának az aláírása

Váltó

Olyan fizetési ígérvény, amelyben a váltó kiállítója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón meghatározott időpontban a váltón szereplő összeget a váltó bemutatójának kifizeti.

Váltó fajtái

 • saját váltó: a váltó kiállítója vállalja a fizetési kötelezettséget
 • idegen váltó: a váltó kibocsátója egy 3. személyt szólít fel a fizetési kötelezettség teljesítésére

Váltó törvényes kellékei

 • "váltó" szó
 • a kiállító, a címzett és a kedvezményezett megjelölése
 • fizetendő összeg
 • fizetési felszólítás
 • az esedékesség napja
 • fizetés helye
 • váltó kibocsátásának helyét, időpontját
 • a kibocsátó aláírása

Váltó szerepe

 • fizetési eszköz
 • pénzkibocsátási eszköz
 • hiteleszköz
 • biztosíték
 • befektetési eszköz

Váltó alkalmazása

 • értékpapírként való forgatás
 • leszámitolás
 • viszontleszámitolás

Váltó jellemzői

 • rendeletre szóló értékpapír
 • követelést testesít meg
 • nem kamatozó értékpapírként működik
 • átruházása forgatásként működik

Résztvevők

 • kibocsátó: az a természetes vagy jogi személy, aki a fizetési ígéretet tesz vagy a fizetési utasítást adja
 • címzett: az a személy, akit a kibocsátó fizetésre felszólít
 • kedvezményezett vagy rendelvényes: a váltó első jogosultja
 • forgatványos: az a személy, aki a váltó átruházás során szerzi meg a váltón szereplő követelést

Elektronikus fizetési eszközök

Birtokosa számára lehetővé teszi, hogy:

 • a bankkal szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék
 • bankszámlája terhére készpénzt vegyen fel
 • vásárolt áruk, igénybe vett szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse
 • azzal fizetést teljesítsen.

Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz

Birtokosa rendelkezhet a bankkal szemben fennálló bankszámla követeléséről, pl. bankkártya.

Elektronikus pénzeszköz

Újratölthető fizetőeszköz, amelyen az értékegységek elektronikus úton tárolhatók, és a tárolt érték erejéig arról, illetve azzal fizetés teljesíthető.

Bankkártya

A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti.

Betéti kártya

A vele végzett műveletek értéke nem haladhatja meg a kártyához tartozó folyószámlán lévő követelés összegét.

Hitelkártya

A vele végzett művelet értéke azzal az összeggel haladhatja meg a kártyához tartozó számlán rendelkezésre álló összeget, amilyen összegű hitelt biztosít a bankkal kötött megállapodás. Átruházni nem lehet.